Bereikbaarheid en mobiliteit

Bereikbaarheid en mobiliteit

Voor D66 staan in Leiderdorp kwetsbare verkeersdeelnemers als fietsers en voetgangers op nummer één. Fiets- en voetgangersvoorzieningen staan dus hoog op ons verlanglijstje. Leiderdorp moet zorgen voor een goede, brede en snelle fietsverbinding met Leiden.

Bij de inrichting van de wegen wordt vooral rekening gehouden met de kwetsbare verkeersdeelnemers, zeker in de buurt van scholen. Zo zijn wij van mening dat de schoolzone in de Vronkenlaan moet doorlopen in de van Poelgeestlaan. Ook zijn er nog een paar bekende knelpunten zoals fietsen en lopen bij de Persant Snoepweg van en naar het woonwagenkamp, La Place en McDonalds en de overgang van de Zijldijk naar de Baanderij.

Fietsenstallingen (zoals bij de Winkelhof en de Santhorst) moeten goed bereikbaar en voldoende ruim zijn, ook voor bakfietsen.
D66 wil in Leiderdorp snel meer duurzame mobiliteit. Voor het gebruik van elektrische auto’s zijn voldoende oplaadpunten nodig, zowel voor bewoners als voor bezoekers van onze gemeente. Bij het plaatsen van private oplaadpunten gaat de gemeente flexibel om met de mogelijkheden, zolang dit de veiligheid van derden niet schaadt.

Door zijn ligging centraal in de Randstad en de nabijheid van de centrumgemeente Leiden kent Leiderdorp veel verkeersdrukte. Al dat verkeer moeten we, letterlijk, in goede banen leiden. Doorgaand autoverkeer wordt uit de bebouwde kom geweerd. Dit kan bijvoorbeeld door een goede transferiumvoorziening op de Bospoort te realiseren, aansluitend op de snelle R-net lijn naar Leiden-Centraal. Ook moeten we inspelen op de beïnvloeding van bijvoorbeeld Google Maps die bij grote drukte het verkeer door Leiderdorp stuurt en automobilisten door wijken laat rijden.
De snelweg A4 komt nog steeds voor in de file top-10 en dat geeft veel overlast in de vorm van files, luchtvervuiling en fijnstof, geluidsoverlast en sluipverkeer. Er zijn nog steeds maatregelen nodig om dit te verbeteren. Leiderdorp moet, samen met de buurgemeenten, druk blijven uitoefenen op de Rijksoverheid. Ook moeten we het knelpunt bij de Leiderdorpse brug aanpakken. Leiderdorp moet er samen met de buurgemeenten bij de provincie op aandringen dat de brug in de spits gesloten blijft, ook voor beroepsvaart.

De Ringweg-Noord is essentieel om doorgaand verkeer van en naar Leiden van de wegen in onze bebouwde kom te houden. D66 heeft er in de afgelopen periode voor gezorgd dat deze ringweg goed wordt ingepast, zodat overlast voor omwonenden beperkt blijft. D66 zal erop toezien dat de maatregelen uit onze motie worden uitgevoerd.

Als het aan D66 ligt, krijgt Leiderdorp zelf geen betaald parkeren. Voor de parkeeroverlast door automobilisten die niet betaald in Leiden willen parkeren, met name in het Zijlkwartier, wordt samen met Leiden een oplossing gezocht. Ook voor het probleem dat personeel en bezoekers van het Alrijne Ziekenhuis gratis op de bewonersparkeerplaatsen in de wijken Voorhof en Holtlant parkeren gaat de gemeente op zoek naar een goede oplossing, zoals bijvoorbeeld een blauwe zone met een uitzondering voor bewoners.

We willen het openbaar vervoer in onze gemeente verbeteren. Bijvoorbeeld door de R-net verbinding te verlengen naar de Bospoort als daar een transferiumvoorziening wordt gerealiseerd. Lokale busverbindingen in de wijken gaan we verbeteren. De huidige buslijnen zijn vooral gericht op vervoer van en naar Leiden. Ze sluiten nu slecht aan op de routes naar het ziekenhuis, gemeentehuis of zwembad. In de nieuwe OV-concessie zou dit aangepast moeten worden. Wij zullen hier op aandringen bij de provincie.

Voor het lokale vervoer kunnen naast een verbeterde Regiotaxi mogelijk ook nieuwe initiatieven als Auto-maatje ingezet worden.
We willen de mogelijkheden van een milieuzone onderzoeken, met name voor de drukkere wegen als de Engelendaal, de Persant Snoepweg, en de Willem Alexanderlaan. De normering mag wat lager zijn dan die voor drukke binnensteden maar de aanwonenden hebben op dit moment veel last van uitstoot door automobilisten.

D66 wil ook dat varen op de Dwarswatering veilig blijft. Borden om de snelheid van pleziervaart binnen de perken te houden en om te verbieden dat er van bruggen gesprongen wordt, kunnen daarbij helpen

  • Meer aandacht voor kwetsbare verkeersdeelnemers als voetgangers en fietsers
  • Een goed ingepaste ringweg; we willen minder doorgaand (sluip)verkeer op lokale wegen. Maximale invulling van onze motie om de impact van de Leidse Ring Noord voor de bewoners acceptabel te houden
  • Sta open voor innovaties in het vervoer als deelauto’s en -scooters, gesloten (brom)fietsen e.d. Kijk of er plaatsen zijn waar oplaadpunten voor elektrische fietsen nodig zijn
  • We voeren de fietsnota met prioriteit uit en zorg dat fietsen veilig en met voorrang kan. Met name de routes naar de toekomstige fietsbrug -Spanjaardsbrug- zijn belangrijk. Hou de fietspaden breed en sluit aan op het interlokale fietsnetwerk
  • D66 wil meer oplaadpunten voor elektrische auto’s, fietsen en scooters
  • Samen met buurgemeenten druk houden op het rijk om het fileknelpunt A4 zo snel mogelijk verhelpen
  • Samen met buurgemeenten druk houden op de provincie om de Leiderdorpse brug gedurende de spits gesloten te houden voor scheepvaart, ook voor beroepsvaart
  • Parkeertoerisme uit Leiden voorkomen. Betaald parkeren in Leiderdorp vermijden; waar nodig en nuttig kiezen voor blauwe zones (niet voor bewoners)
  • Transferium (P+R) op de Bospoort, aansluitend op eindhalte van de R-net lijn
  • Bij het openbaar vervoer moet, naast het R-net, ook een goede wijkontsluiting in de gaten worden gehouden