Cultuur en recreatie

Cultuur en recreatie

Van kunst en cultuur kun je je leven lang genieten. Jong geleerd is daarbij oud gedaan. Het basisonderwijs vervult hierin een belangrijke rol. Door samenwerking met culturele organisaties kunnen kinderen cultuur ook echt beleven. Ook voor jongeren, ouderen en migranten zijn sociale en culturele activiteiten van belang. Een rijk cultureel leven is van groot belang voor de sociale cohesie in het dorp. Door goede samenwerking van culturele organisaties met welzijnswerk kan een bijdrage geleverd worden aan bestrijding van de eenzaamheid.

De bekostiging van al deze activiteiten is er door de bezuinigingen van het Rijk niet gemakkelijker op geworden. Een deel van de oplossing van deze problematiek is gevonden door combinaties te maken met andere doelstellingen zoals gezond bewegen of voorkomen van eenzaamheid van minder mobiele ouderen. Verder verdient het Jeugdfonds sport en cultuur financiële steun om deelname aan culturele activiteiten ook mogelijk te maken voor kinderen uit achterstandsgezinnen.

Leiderdorpers maken op grote schaal en tot grote tevredenheid gebruik van het hoogwaardig en gevarieerd cultureel aanbod in Leiden, variërend van theaters en concertzalen tot bioscopen en musea. Toch vindt D66 het van groot belang dat er ook in Leiderdorp ruimte blijft voor kleinschalige culturele initiatieven en kunstbeoefening door amateurs. Een muziektent in de Houtkamp kan hiervoor letterlijk een podium bieden.

Het is goed dat er in 2021 een nieuw cultuurbeleid is vastgesteld en D66 heeft zich sterk gemaakt voor de inzet van een cultuurcoach die samenwerking tussen de culturele organisaties gaat bevorderen. Een goed georganiseerd cultureel platform helpt in het uitwisselen van ervaringen, het eventueel samen (laten) uitvoeren van ondersteunende activiteiten en bij het leggen van contacten met andere instellingen zoals Incluzio, scholen, het bedrijfsleven en mogelijke sponsors.

D66 wil een toekomstbestendige bibliotheek die een leven lang leren stimuleert en faciliteert. De bibliotheek is een partner van het onderwijs in het bestrijden van laaggeletterdheid en ongelijkheid. De bibliotheek is een laagdrempelige plek voor mensen met diverse achtergronden. Het ondersteunt inwoners die minder digitaal vaardig zijn. Voor dit alles is voldoende deskundig personeel nodig. D66 zet in op het verder verknopen van ambities op sociaal, cultureel en onderwijsterrein aan de doelstellingen van de bibliotheek.

Het is goed dat er sinds enkele jaren een gemeentelijk monumentenbeleid is. Het behoud van cultuurhistorische plekken is belangrijk, draagt bij aan de kwaliteit van de leefomgeving maar ook aan de recreatiewaarden van het dorp. Bij de uitvoering moet, naast het oordeel van deskundigen, ook ruimte zijn voor inwoners om monumenten te ‘nomineren’ voor dit beleid. Er moet aandacht blijven voor educatie over deze monumenten en de geschiedenis van Leiderdorp.

  • D66 wil een volwaardige bibliotheek in Leiderdorp behouden
  • Er moet meer aandacht komen voor het tegengaan van laaggeletterdheid
  • Leiderdorp biedt ruimte aan kunstbeoefening door amateurs en kleinschalige culturele initiatieven. Een muziektent in de Houtkamp kan hiervoor een podium bieden
  • We zetten in op goede samenwerking tussen culturele organisaties onderling en met het onderwijs en welzijnswerk
  • Ruimte voor (culturele) evenementen in de open lucht, maar wel binnen vergunningsvoorwaarden en in goed overleg met omwonenden
  • Ruimte voor nominaties door inwoners voor gemeentelijke monumentenstatus
  • Ligging Leiderdorp beter benutten voor recreatie door wandelaars, hardlopers, skeeleraars, fietsers, zwemmers en andere watersporters
  • Regionale samenwerking rond toerisme en recreatie
  • Goede fietsverbinding tussen Bloemerd en Ghoybos en verbindingen tussen de Munikkenpolder en de Ruigekade