De enige constante blijkt maar weer, is verandering!


Bijdrage fractievoorzitter Prachee van Brandenburg begrotingsraad 5 november 2023

Deze begrotingsbehandeling komt aan de vooravond van de landelijke verkiezingen en voor ons voorafgaand aan de komst van een nieuwe burgemeester. Er zijn belangrijke veranderingen zoals de ontkoppeling van de gemeentefinanciën van de rijks trap op en trap af beweging, de verdeling van het gemeentefonds waardoor het aandeel dat wij in Leiderdorp krijgen wordt verkleind, meer decentralisatie van taken vanuit het rijk en de invoering van de omgevingswet per 1 januari om er maar een paar te noemen. Dat is nog buiten de andere grote opgaves als oorlog/vrede, klimaat, stikstof en vergrijzing die allemaal een impact hebben op onze levens in Leiderdorp maar ook een impact hebben op de meerjarige begroting.

De enige constante blijkt maar weer, is verandering!

Om te beginnen wil ik de wethouder en zijn ambtenaren een compliment geven dat ondanks alle uitdagingen, zij in staat zijn geweest om een sluitende begroting aan te bieden. Waar wij in juni bij de kadernota behandeling ons blind staarden op het ravijnjaar 2026 blijkt uit de septembercirculaire en de verwachtingen van de komende maart-meicirculaire, voorzichtig dat de klap iets wordt verzacht. Maar met zekerheid weten we het niet, dus de plannen om te bezuinigen worden wel opgesteld met de hoop om ze te zijner tijd bij te kunnen stellen in een gunstiger richting.

Vanuit mijn fractie hebben wij twee moties die we graag in stemming brengen – er zitten niet direct financiële consequenties aan dus er is wat ons betreft nog geen financiële dekking nodig. Alle twee roepen op tot onderzoek en verkenning dus eerst beleid dan geld:

1) De eerste betreft Prioritering en aanpak verkeersveiligheid. Deze is opgesteld naar aanleiding van het afschuwelijke ongeluk op de Rietschans en de aanhoudende signalen van bewoners over onveilige verkeerssituaties in het dorp. Wij willen op korte termijn actie voor verkeersveiligheid en niet over drie jaar. Uitstel voor dit belangrijke onderwerp betekent, later kennis over de mogelijke subsidies, betekent dat de uitvoering nog meer in de vertraging schiet en mogelijk zelf opdraaien voor kosten waar subsidies voor zijn. Het is belangrijk naar het bredere belang in heel Leiderdorp te kijken. Het wordt tijd dat we luisteren naar bewoners, dat we ze serieus nemen en niet maar denken wij weten het wel beter. De massa weet meer dan één individu. Breng de mogelijke verbetermaatregelen voor de verkeersveiligheid voor langzaam verkeer in kaart en realiseer daar een aanpak voor. Voorkomen is immers beter dan genezen!

2) De tweede betreft het grote belang dat mijn fractie hecht aan maximale inzet op het realiseren van woningen in Leiderdorp. Het bouwklare Ikea terrein ligt al jaren onbenut en zal dat voorlopig blijven. Daarnaast zijn er kavels bij Wooon & verder in het A4 gebied om te kunnen bouwen als er duidelijkheid is ten aanzien van de normen. Er wordt steeds gewezen op onmogelijkheden vanwege strikte normen, maar wat zijn deze dan? We hebben immers zelf het Entreegebouw, Hofje van Holtlant al gerealiseerd, gaan bouwen bij de Levenstroom en in Zoeterwoude is pal naast de snelweg gebouwd. Daarom roepen we het college op om wonen langs de A4 te onderzoeken. We moeten alles op alles zetten om betaalbare woningen te realiseren!

Wij hopen op een brede steun van de raad voor deze moties.
Last but not least, hebben we met de Pinkersterbloem een mooi voorbeeld gezien hoe je meerdere doelstellingen kan behalen met een integrale aanpak. In dat project is de nodige aandacht aan biodiversiteit besteed. Vele studies wijzen uit dat een groene omgeving een blijvend positief effect heeft op de gezondheid van bewoners. We hadden een motie voorbereid om dit een verdere impuls te geven maar we zijn blij dat de gemeente die strategie al heeft opgepakt en er al veel werk verricht wordt om de koppelkansen in het kader van opgaven zoals Klimaat en water te benutten.

Verder wil ik nog kort stilstaan bij de opmerking van de wethouder tijdens de behandeling van de kadernota dat niet het geld maar de bezetting een knelpunt vormt om onze doelen te verwezenlijken. Ik zou de wethouder willen vragen om op korte termijn een werkgroep samen te stellen met raadsleden en na de komst van de nieuwe burgemeester, hier samen met haar en de gemeentesecretaris hierover van gedachten te wisselen om te kijken waar de raad een positieve bijdrage kan leveren om dit knelpunt te verminderen.

De thema’s waar wij de komende maanden meer aandacht voor zullen vragen zijn: onderwijs, diversiteit/inclusie, toegankelijkheid, algemene en verkeersveiligheid, biodiversiteit & wonen. Daar hebben we vandaag een begin mee gemaakt. We hopen dan ook als oppositiepartij een constructieve bijdrage te blijven leveren om het leven van alle Leiderdorpers te verbeteren.

Ik wil ook van deze gelegenheid gebruikmaken om de burgemeester te bedanken voor het voorzitten van haar laatste Begrotingsraad vergadering.

Laten we de veranderingen die op ons afkomen omarmen als kansen om de dienstverlening aan onze inwoners blijvend te verbeteren.