Openbaar bestuur van Krimpen

Financiën

De gemeentelijke uitgaven voor het sociaal domein worden door het rijk nog altijd volstrekt onvoldoende gecompenseerd waardoor deze voor bijna 50% beslag leggen op de gemeentelijke uitgaven. Dat betekent dat andere gemeentelijke taken worden beperkt en er zeer beperkte financiële beleidsruimte overblijft. Terwijl we voor grote investeringen staan (woningbouw, energietransitie). D66 is tegen het verwerven van extra inkomsten door verhoging van lokale belastingen en tarieven, tenzij verhoging een direct aantoonbaar positief effect heeft voor alle inwoners.
Naast acties ter verhoging van de rijksbijdragen in het sociaal domein moet ook zorgvuldig worden gekeken naar noodzaak en doeltreffendheid van de uitgaven.

Eneco gelden

D66 heeft zich stevig verzet tegen de manier waarop het huidige college de Eneco-miljoenen die zijn verkregen door de verkoop van de aandelen heeft bestemd. Er is geen structurele compensatie gevonden voor de weggevallen dividendinkomsten  en voor het vaststellen van de bestemming van dan resterende middelen zijn door de gemeenteraad geen randvoorwaarden gesteld. Er zijn geoormerkte reserves gevormd zonder concrete doelen.
Wat ons betreft heeft de huidige coalitie zich op dit punt echt van haar allerslechtste kant laten zien. Geen keuzes, geen visie, geen daadkracht. Daar komen we in Krimpen niet verder mee. Daarom wil D66  in de nieuwe raadsperiode een heroverweging van het genomen besluit. D66 wil dat besteding van de Eneco-miljoenen  alleen plaatsvindt als daarover raadsbrede consensus bestaat. De inzet van de Eneco-gelden gaat alle Krimpenaren aan en over de inzet van deze gelden mag nooit met een gewone coalitiemeerderheid worden besloten. Voor D66 is een van de prioriteiten bij besteding een bijdrage aan de energietransitie van de gemeente.

  • D66 wil een strikte bewaking van noodzaak en doeltreffendheid van uitgaven in het sociaal domein. De uitgaven moeten in lijn blijven met de inkomsten, zodat er voldoende geld beschikbaar blijft voor andere noodzakelijke uitgaven.
  • D66 wil dat de gemeenteraad het genomen besluit over besteding van de Eneco-miljoenen heroverweegt.
  • D66 wil maximale kostendekkendheid van lokale lasten (begraven, afvalinzameling, etc) zodat stijging van de onroerende zaakbelasting zoveel mogelijk achterwege kan blijven. Ook in Krimpen betaalt de vervuiler zelf.

Regionale samenwerking

Krimpen aan den IJssel maakt deel uit van de Regio Rijnmond en is via gemeenschappelijke regelingen verbonden aan diverse gemeenten. Om onze wensen en behoeften goed voor het voetlicht te kunnen brengen is het belangrijk dat wij krachtige bestuurders hebben die ons in de samenwerkingsverbanden vertegenwoordigen.
Waar de samenwerking binnen de MRDH en met de provincie goed verloopt verdient de samenwerking met omliggende gemeenten nadrukkelijk verbetering. Voor diverse beleidsterreinen levert afstemming en samenwerking met buurgemeenten voor Krimpen directe of indirecte voordelen op.

  • D66 vindt dat het gemeentebestuur moet werken aan opbouw en versteviging van de bestuurlijke band met de gemeenten Krimpenerwaard, Capelle, Zuidplas, Ridderkerk en Rotterdam.

Communicatie

De Krimpense samenleving is divers en publieke organisaties hebben contact met veel verschillende mensen. De website van de gemeente Krimpen aan den IJssel wordt niet door iedereen als overzichtelijk ervaren. Informatie is lastig terug te vinden en er is geen duidelijke sitemap. De publicaties in het Kontakt en de gemeentelijke magazine De Klinker zijn uitsluitend in het Nederlands.
De gemeente moet duidelijk communiceren. Dat betekent: rekening houden met de lezer, een persoonlijke benadering kiezen en ervoor zorgen dat de taal begrijpelijk is.

  • D66 wil dat de gemeente haar communicatiemiddelen optimaal toegankelijk maakt voor alle inwoners.
  • D66 wil dat de gemeentelijke communicatie beschikbaar komt voor anderstaligen.
  • D66 wil een programma om digitale vaardigheden van ouderen te bevorderen.