Wonen in Krimpen: betaalbaar wonen in
het groen
Wonen is één van de belangrijkste thema’s voor Nederland de komende jaren. Er is een enorme behoefte aan passende en betaalbare woonruimte. Voor starters, alleenstaanden, jonge gezinnen en ouderen.
De woningmarkt is weer flink overspannen. Voor gemeenten een grote uitdaging. Zeker voor een gemeente als Krimpen aan den IJssel. We hebben nu eenmaal een heel beperkte ruimte en we liggen aan alle kanten ingesloten door buurgemeenten. Er is dus weinig ruimte beschikbaar en we hebben bovendien te maken met woningbouwafspraken met de regio.

Bouwen en gebiedsontwikkeling

De afgelopen jaren hebben we vooral ingezet op bouwen voor senioren en sociale woningbouw. De plannen lijken vooral gebaseerd op een regionale woningbehoefte maar sluiten onvoldoende aan op de behoeften van de inwoners van Krimpen. Voor starters kennen we nog altijd nauwelijks mogelijkheden. En we zetten ons als gemeente echt onvoldoende in om aantrekkelijker te zijn voor jonge gezinnen. Het zijn met name de jonge gezinnen die belangrijk zijn voor een evenwichtigere demografische opbouw van de inwoners van Krimpen en voor de instandhouding van de voorzieningen, met name onderwijs, sportfaciliteiten en recreatie. We moeten vooral jonge gezinnen verleiden om in Krimpen te wonen. Dat begint met goede en betaalbare woningen.
Om tegemoet te komen aan de wens van senioren om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen, moet in woningbouwplannen specifiek aandacht worden besteed aan meergeneratie wooncomplexen waarbij bewoners een vitale leefgemeenschap vormen en elkaar inspireren en ondersteunen.
De huidige bouwplannen lijken niet aan te sluiten op deze behoefte. Daarom is het nodig dat er een grondige analyse plaatsvindt van de woningbehoeften, zodat zowel voor jongeren als voor jonge gezinnen en voor ouderen passende woonruimte aanwezig is. Daarbij moeten zowel huur- als koopwoningen worden meegenomen, appartementen en grondgebonden woningen. De mogelijkheid van het inzetten van wooncoaches/woonmakelaars om doorstroming van met name senioren in grondgebonden woningen te stimuleren, dient serieus te worden overwogen.

  • D66 wil dat bij woningbouwplannen meer dan nu rekening wordt gehouden met de wensen en behoeften van verschillende groepen bewoners (jongeren, senioren, starters, jonge gezinnen, doorgroeiers, etc. Ook hier zien wij kansen om kleurrijk Krimpen beter tot uitdrukking  te laten komen. Met name voor 1- en 2 persoons huishoudens (jongeren en senioren) moet meer aanbod komen.
  • D66 wil kijken naar herontwikkeling van bestaande bedrijfslocaties om starterswoningen te realiseren. Bij voorbeeld het Kortlandgebouw lijkt een locatie te zijn waar dit soort woningen gerealiseerd zouden kunnen worden. Wij vinden dat de gemeente zich moet inspannen om hier met de huidige eigenaar afspraken over te maken.
  • D66 wil dat de gemeente inspanningen pleegt om ‘scheefwonen’ te verminderen, met name om ouderen meer te verleiden hun ruime eengezinswoning  te verruilen voor een kleinere seniorenwoning c.q. appartement. Wij pleiten voor een doorstroombonus, te gebruiken als tegemoetkoming voor de verhuiskosten.
  • D66 wil onderzoeken wat er nodig is om de woningbouwplannen beter af te stemmen op de diverse doelgroepen binnen Krimpen.
  • D66 wil wooncoaches/woonmakelaars inzetten om de gewenste doorstroming van met name senioren in grondgebonden woningen te stimuleren.

Natuur en groen

Krimpen aan den IJssel is een mooie groene gemeente waar het voor inwoners fijn is om te wandelen en te recreëren. D66 wil de groene ruimte behouden en waar mogelijk uitbreiden. We willen dan ook in kaart brengen welke groene ruimte we willen behouden en waar mogelijk uitbreiden. Ook de mogelijkheden voor meer bomen, gevelbegroeiing, perkjes en daktuinen willen we stimuleren.

  • D66 wil aandacht voor behoud van de groene buitenruimte en in kaart brengen waar mogelijkheden voor uitbreiding zijn.
  • D66 ziet graag een uitbreiding van de ‘bankjesroute’ langs de IJssel en op zichtplekken elders in de gemeente. Uiteraard vervaardigd uit gerecycled kunststof!

Middenweteringpark

Het Middenweteringpark, dicht bij het centrum, heeft de potentie om uit te groeien tot een kloppend hart waar mensen graag samenkomen en verblijven.
Er is al een grote speeltuin aanwezig, die druk bezocht wordt. Het voormalige hertenkamp zou kunnen worden omgetoverd tot een groene ruimte waar je kunt sporten, picknicken en barbecueën. Er is ruimte voor een plek om te skateboarden, een jeu de boules baan of een Gio-court.  Een kleine bloementuin zou het park nog meer opfleuren. En natuurlijk een gezellige horecagelegenheid met een terras waar jong en oud elkaar kan ontmoeten om een drankje te nuttigen of iets kleins te eten.

  • D66 wil de mogelijkheden onderzoeken om het Middenweteringpark te ontwikkelen tot een groene publieke ruimte waar jong en oud graag verblijven en waarmee een levendige ‘buitenplaats’ in het centrum van de gemeente ontstaat.
  • D66 wil dat de gemeente goed voorbereid is op de invoering van de Omgevingswet. De Omgevingswet vraagt integrale afweging van alle belangen en samenwerking van alle betrokkenen bij visies en plannen rond de leefomgeving en ruimtelijke ordening. Het doel van versnelling van procedures en vereenvoudiging van wet- en regelgeving mag niet worden gefrustreerd door een niet goed voorbereide gemeentelijke organisatie.

Afval

Voor D66 geldt als principe dat de vervuiler betaalt, maar de vervuiler moet dan wel een marktconforme prijs betalen. Dat is in Krimpen aan den IJssel niet zo. Als aandeelhouder van Cyclus moet de gemeente onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de kosten van afvalinzameling te beperken. De afvalinzameling in Krimpen aan den IJssel levert in een aantal wijken problemen op door bijplaatsing bij de containers. Op de bijplaatsing van restafval moet strenger worden gehandhaafd en moet worden beboet.
Om bijplaatsing van grofvuil te voorkomen moet het aanbieden daarvan zo laagdrempelig mogelijk worden georganiseerd. Onderzocht moet worden of een periodieke ophaalronde voor grofvuil een effectief en efficiënt alternatief is voor het op afroep ophalen.

  • D66 wil mogelijkheden onderzoeken om te komen tot een verlaging van de kosten van afvalinzameling zonder daarbij de doelstellingen Van Afval naar Grondstof uit het oog worden verloren. Ook de behandeling van grof vuil zal daarbij aandacht krijgen.