Samenleven in Krimpen:
Aandacht voor ieder individu

Het gemeentebestuur is er om inwoners te dienen, om die zaken te regelen die in het algemeen belang nodig zijn, zoals bijvoorbeeld leefomgeving, infrastructuur, openbare voorzieningen. Het gemeentebestuur neemt die taken over van de inwoners die zij niet individueel of in straat- of wijkverband kunnen regelen. Daarom is het vanzelfsprekend dat bij de uitoefening van die taken het bestuur handelt met betrokkenheid van inwoners.

Inwonerparticipatie

Inwonerparticipatie ziet D66 nadrukkelijk als een recht van burgers ten opzichte van het gemeentebestuur en als een plicht van het gemeentebestuur ten opzichte van haar inwoners. Inwonerparticipatie is sterk afhankelijk van de bereidheid van het bestuur om het inwonerperspectief centraal te stellen en inwoners structureel en proactief te betrekken bij het proces van besluitvorming, uitvoering en evaluatie van beleid. D66 zal zich blijven inzetten om een proactieve houding van het gemeentebestuur te bevorderen. In situaties waar het gemeentebestuur te maken heeft met derde partijen (zoals provincie of nutsbedrijven) die invloed hebben op de leefomgeving, moet participatie van inwoners geborgd zijn in procesafspraken en moeten plannen in samenspraak met betrokken inwoners worden gemaakt en uitgevoerd.

  • D66 wil een participatieverordening vaststellen: formeel vastleggen van de rechten van inwoners en de plichten van de gemeente, zodat inwoners daadwerkelijk invloed krijgen op politiek-bestuurlijke ontwikkelingen maar ook hun inzet tonen voor de samenleving waar ze deel van uitmaken.
  • D66 wil een burgerpanel instellen :  een representatieve vertegenwoordiging van de inwoners die geconsulteerd kan worden bij de voorbereiding en invulling van plannen.
  • D66 wil een digitaal platform (mijnkrimpen.nl) creëren: een platform waarin de gemeente actuele informatie geeft over alle lopende plannen en waar inwoners terecht kunnen voor het vinden van informatie maar ook het stellen van vragen. Een echt interactief, actueel communicatieplatform.

Buurt/wijkorganisaties krijgen alle ruimte

Gemeenten zijn op zoek naar een groter draagvlak en andere manieren van samenwerken met hun inwoners. Veel van die trajecten zijn ingezet vanuit de wens om de kloof tussen bewoners en beleid te verkleinen. Buurtorganisaties kunnen daarbij een belangrijke rol vervullen. Bewoners weten zelf immers wat het beste is voor hun leefomgeving! D66 wil met subsidies stimuleren dat er meer volwaardige bewonersorganisaties komen in Krimpen aan den IJssel.
Bij bewonersorganisaties staat voor D66 ‘zelfsturing’ voorop. D66 wil een krachtige en verantwoordelijke gemeenschap, met inwoners die hun leefomgeving kunnen inrichten naar eigen behoeften! We geven ruimte aan diversiteit en maken gebruik van de aanwezige kennis, wensen en behoeften onder de bevolking. Belangrijk is dat de gemeente in haar manier van werken en communiceren daarop aansluit. Nu worden kennis en verantwoordelijkheid bij nieuwe initiatieven uit de gemeenschap teveel neergelegd bij de  gemeente. Tot het DNA van elke ambtenaar zou moeten behoren, actief mee te denken met onze inwoners van buurten en wijken. Het gemeentebestuur helpt in onze visie met informatie, het delen van kennis met alle inwoners en stimuleert het zelf nemen van verantwoordelijkheid door onze inwoners voor de inrichting en beheer van hun woonomgeving.

  • D66 stimuleert en ondersteunt de vorming van buurt/wijkorganisaties die plannen maken voor een concrete bijdrage aan behoud en verbeteren van de eigen leefomgeving en die verbinding tussen bewoners bevorderen (kracht van de buurt) . D66 wil in de komende vier jaar heldere afspraken maken over haalbaarheid, realisatie en uitvoering van burgerinitiatieven.
  • D66 wil buurtbudgetten beschikbaar stellen voor initiatieven die gericht zijn op sociale binding in de buurt.

Vrijwilligers

Vrijwilligers spelen een zeer belangrijke rol binnen maatschappelijke dienstverlening, sportbeoefening en kunst en cultuur. D66 stimuleert en ondersteunt vrijwilligers en ondersteunt bij werving van bestuurders en begeleiders van vrijwilligersorganisaties.

Veiligheid

Iedere inwoner van Krimpen moet zich veilig voelen in zijn eigen huis en in de publieke ruimte in Krimpen. Daarvoor moet de gemeente zorgen voor zowel fysieke veiligheid als sociale veiligheid.
In een aantal gebieden in Krimpen is door verschillende oorzaken geen sprake van veiligheid op straat. D66 vindt dat een integrale gebiedsgerichte aanpak nodig is om in die situaties zo snel mogelijk verbetering te bereiken.
In het recente verleden zijn scherpe tegenstellingen en onderlinge onverdraagzaamheid aan de oppervlakte gekomen in de Krimpense gemeenschap. Mensen zijn bedreigd, voelen zich niet veilig en de ruimte voor individuele vrijheid lijkt daardoor beperkt te worden. De bejegening van andersdenkenden en minderheidsgroepen is niet wat je van een open, tolerante samenleving mag verwachten. D66 vindt dat het gemeentebestuur meer aandacht moet hebben voor deze sociale onveiligheid en waar nodig en mogelijk een actief kalmerende en verbindende rol moet vervullen om escalatie te voorkomen.

  • D66 wil dat de gemeente het initiatief neemt om samen met woningcorporaties, politie en handhaving, KrimpenWijzer en andere partijen actief samen te werken om, waar nodig, de leefbaarheid van wijken te verbeteren. Een integrale aanpak is nodig en de gemeente is bij uitstek de geschikte partij om dit proces te stimuleren en te bewaken.
  • D66 wil dat de gemeentelijke overheid een kalmerende en verbindende rol moet spelen om te voorkomen dat maatschappelijke tegenstellingen escaleren.

Drugsbeleid

De overlast die ontstaat door drugsgebruik, waaronder rondzwervende lachgaspatronen, dient strikt te worden aangepakt. Verbod op drugsgebruik moet worden gehandhaafd.
D66 bepleit een integrale aanpak van drugsproblematiek waarin onder meer politie, BOA’s en jeugd- en jongerenwerk een belangrijke rol spelen.
Ter beperking en voorkoming van individuele en gemeenschappelijke nadelige gevolgen van drugsgebruik moet structurele voorlichting over drugs op scholen worden gestimuleerd.

Diversiteit, emancipatie en discriminatie

In toenemende mate lijkt zich in de Krimpense samenleving een onderhuidse xenofobie te ontwikkelen die zich af en toe manifesteert in uitwassen in gedrag en uitspraken die zich richten tegen individuen en groepen die niet passen binnen de dominante christelijke traditie. Een sprekend voorbeeld daarvan is de recente commotie rond LHBTI.
D66 vindt dat het gemeentebestuur (burgemeester, college van B&W en gemeenteraad) moet optreden als hoeder van tolerante, diverse samenleving en zich moet uitspreken tegen dergelijke uitwassen.
D66 zal zich blijven inzetten voor LHBTI-emancipatie en een gemeentelijk beleid waarmee acceptatie van en een veilige omgeving voor LHBTI’s worden bevorderd. In dat kader vindt D66 dat de gemeente het Regenboognetwerk Krimpen beleidsmatig en financieel moet ondersteunen.
Het mede op initiatief van D66 in 2018 door een aantal partijen ondertekende Regenboog stembusakkoord heeft helaas niet geleid tot wezenlijke vooruitgang. D66 zal zich inzetten voor de totstandkoming van een nieuw Regenboogakkoord en daadwerkelijke implementatie daarvan in het gemeentelijk beleid.

  • D66 wil dat het gemeentebestuur als hoeder van een diverse, tolerante samenleving daadkrachtig optreedt tegen uitwassen in gedrag en uitspraken die de saamhorigheid schaden. 
  • D66 wil dat er een breed gedragen Regenboog stembusakkoord tot stand komt dat ook daadwerkelijk in het gemeentelijk beleid wordt geïmplementeerd.
  • D66 wil dat de gemeente het Regenboognetwerk Krimpen beleidsmatig en financieel ondersteunt.