Sociaal Krimpen:
Meer gelijke kansen


Onderwijs
Dankzij onze inbreng heeft Krimpen de komende 25 jaar een zeer ambitieus en toekomstbestendig investeringsprogramma voor alle schoolgebouwen (inclusief kinderopvang) en binnensportlocaties. Een geweldige vooruitgang voor het hele onderwijs. Maar ook voor de duurzaamheid van onze school- en sportgebouwen.

Meer te doen in het onderwijs

D66 wil dat er voor ieder kind een ‘rijke schooldag’ komt, een dagvullend programma waarbij kinderen in de eigen omgeving kennismaken met onder andere sport, cultuur, natuur, huiswerkbegeleiding. Ook de mogelijkheid om op school gezond te eten en te ontbijten maakt onderdeel uit van een rijke schooldag. Daarvoor wil D66 onderzoeken of samenwerking mogelijk is met lokale/regionale voedselproducenten.
De gemeente moet betrokken partijen ondersteunen om te komen tot een sterke samenwerking tussen onderwijs, opvang en lokale verenigingen en instellingen.
Goed onderwijs valt of staat bij goede, gelukkige en gezonde leerkrachten. D66 wil dat de gemeente (startende) leraren de mogelijkheid biedt om te wonen in de gemeente waar ze werken.

 • D66 juicht een grote verscheidenheid aan onderwijs toe wanneer dat helpt om basisonderwijs en voortgezet onderwijs zo nabij mogelijk te organiseren. Zoveel mogelijk moeten onze kinderen binnen onze gemeente onderwijs kunnen genieten. En hoewel wij als D66 niet de grootste voorstander van bijzonder onderwijs zijn, moet er ruimte zijn voor scholen voor verschillende identiteiten als er aantoonbaar behoefte aan bestaat binnen onze gemeente.
 • D66 hecht evenzeer  aan voldoende mogelijkheden voor speciaal onderwijs en kinderopvang. Waar mogelijk zoveel mogelijk ondergebracht bij onze huidige scholen.
 • D66 wil  met alle schoolorganisaties wel nadrukkelijk het gesprek aangaan over mogelijkheden om de verschillende levensovertuigingen niet exclusief te houden binnen de hekken van de school, maar om nadrukkelijk de verbinding met andere onderwijsinstellingen in de gemeente te zoeken. Het is belangrijk om met het hele lokale onderwijs- en kinderopvangveld afspraken te maken dat we elkaar actief moeten opzoeken.
 • D66 wil met het onderwijsveld komen tot de vaststelling van een inhoudelijke onderwijsagenda waarin actuele maatschappelijke onderwerpen zoals diversiteit, inclusie en duurzaamheid een plaats krijgen. Scholen worden gehouden aan hun wettelijke verplichting om in hun lesprogramma aandacht te besteden aan seksuele diversiteit en de positie van LHBTI+. Alle scholen in Krimpen moeten wat ons betreft een aantoonbaar actieve bijdrage leveren aan een lokale samenleving met respect voor elkaars levensovertuigingen.

Gezond en vitaal ouder worden

Op dit moment kent Krimpen aan den IJssel ruim 8.000 inwoners van 60 jaar en ouder. In de komende jaren zal dat aantal nog flink toenemen, de zogenoemde vergrijzing. Voor deze inwoners is het van groot belang dat in de woonomgeving voldoende veilige voorzieningen zijn in parken en wandelgebieden zoals bankjes, afvalbakken, watertappunten et cetera.
De grootste groep senioren is vitaal en kan en wil tot op hoge leeftijd blijven participeren in de samenleving. Daarom is het van belang dat de gemeente initiatieven ondersteunt gericht op participatie van senioren op terreinen van sport, kunst, cultuur en educatie.
Waar mogelijk moeten overheids-, zorg- en welzijnsfaciliteiten zodanig worden gedecentraliseerd dat deze zich op loopafstand bevinden. Overigens gelooft D66 in het verbinden van generaties. Doelgroepactiviteiten moeten altijd openingen bieden voor ‘andere’ generaties.

 • D66 wil een actiever voorlichtingsbeleid voor senioren (55+)  om de mogelijkheden van vitaal ouder worden in Krimpen aan den IJssel onder de aandacht te brengen.
 • D66 wil meer aandacht voor openbare verblijfsruimtes met veilige voorzieningen zodat ouderen in hun woonomgeving kunnen recreëren.
 • D66 wil activiteiten die gericht zijn op het verbinden van generaties mogelijk maken en ondersteunen.

Zorg en welzijn

Uitgangspunt voor D66 is dat we vertrouwen op de kracht van mensen. Mensen zijn tot veel in staat, als hen de mogelijkheid wordt geboden om zichzelf te ontplooien. Maar met name als de fysieke en mentale kracht afneemt moet de gemeenschap mensen ondersteunen. De mogelijkheden bieden om zoveel en zo lang mogelijk zelfredzaam te blijven. D66 vindt dat ook in de zorg ieder individu vrij moet zijn, maar dat we niemand laten vallen.
Als er één onderwerp is dat de afgelopen jaren in het middelpunt van de belangstelling stond dan is het natuurlijk de gezondheidszorg. En dan vooral de decentralisatie van de jeugdzorg, de participatiewetgeving en de WMO. De kranten staan er nog altijd vol van. Gemeenten hebben de grootste moeite om vooral de financiële tekorten het hoofd te bieden. Ook Krimpen aan den IJssel heeft daar heel veel last van.
D66 is altijd een voorstander geweest van de decentralisaties in de zorg. Wij zijn er zeker van dat de lokale overheid veel beter in staat is om goede zorg aan te bieden aan haar inwoners. Maar om dat succesvol te kunnen doen zijn twee dingen van groot belang: samenwerken en financiële spankracht. En samenwerken doen we als gemeente in tal van samenwerkingsverbanden op alle gebieden van de zorg en participatie. We bieden als gemeente de zorg die nodig is. En we blijven ervoor zorgen dat we voortdurend in de gaten houden of dat allemaal goed blijft gaan. Voor grote delen van de zorgdecentralisaties is in Krimpen aan den IJssel sprake van een grote vooruitgang sinds 2015. Dat is eigenlijk een groot compliment en Krimpen mag zich daarbij zeker tot de beste voorbeelden rekenen.
Het allergrootste probleem is geld. De rijksoverheid is wettelijk verplicht om voldoende middelen te verstrekken wanneer overheidstaken van het rijk naar gemeenten worden overgeheveld. Dat is simpelweg niet gebeurd bij de decentralisaties. En tot op de dag van vandaag zijn de financiële middelen ontoereikend. Meer geld van het rijk is heel hard nodig.  Het tekort aan budgetten voor de zorg leidt niet direct tot minder zorg, het leidt tot interen op alle andere budgetten die de gemeente heel hard nodig heeft. En dat gaat op den duur echt fout.

 • D66 wil komen tot een integraal actieplan preventieve gezondheidszorg om daarmee de vraag naar specialistische hulp en ondersteuning te beperken.
 • D66 wil de mogelijkheden uitbreiden voor zorgaanbieders om lokaal hun diensten aan te bieden in onze gemeente.
 • D66 wil dat er eindelijk grote verbeteringen worden doorgevoerd in de jeugdzorg. De huidige samenwerking is niet effectief en kost handenvol geld en de resultaten stellen nog altijd teleur.
 • D66 wil een zorgvuldige beoordeling van de instroom voor voorzieningen in het sociaal domein met meer grip op de zorgkosten.

Armoede en schulden

Geldgebrek en schulden leiden vaak tot een opstapeling van problemen. De gemeente moet een duidelijke rol hebben in vroegsignalering van problemen, zeker in situaties waar kinderen getroffen worden door de probleemsituatie. Vervolgens moeten schulden worden overgenomen en structurele oplossingen worden gevonden voor onderliggende problematiek.

 • D66 wil dat de gemeente de belangen van gedupeerden van de toeslagenaffaire op alle niveaus verdedigt en te hulp schiet wanneer compensatie vanuit de landelijke overheid te lang op zich laat wachten.

Werk en inkomen – vestigingsbeleid

D66 wil ruimte bieden voor ondernemerschap waarmee ook werkgelegenheid wordt geboden. Daarvoor moeten bedrijventerreinen en winkelcentra worden gemoderniseerd en versterkt, zodat het aantrekkelijk blijft om daar te ondernemen.

Steeds meer jongeren worden ondernemer. Vaak direct vanuit de studie en vaak aanvullend op een functie in loondienst. Startende ondernemers hebben behoefte aan flexibele voorzieningen. D66 pleit voor het stimuleren jongondernemerschap door het stimuleren van bedrijfsverzamelgebouwen waar start-ups op flexible basis ruimte kunnen huren, kennis kunnen delen en samen kunnen groeien.

 • D66 wil jong ondernemerschap stimuleren door het creëren van start-up hubs waar starters zich flexibel kunnen vestigen en kennis delen.

Stormpolderdijk
(EMK terrein)

Het beheer en onderhoud van het chemisch verontreinigde Stormpolderdijk terrein is al tientallen jaren in handen van de rijksoverheid. In 2018 is afgesproken dat het door het rijk gesaneerde terrein door de gemeente zou worden teruggekocht. Zo kan Krimpen aan den IJssel het gebied opnieuw exploiteren als bedrijventerrein. Een mooie oplossing: de grond eindelijk gereinigd en een mooie uitbreiding van het bedrijventerrein Stormpolder. Na een voortvarende start van het saneringstraject ontstond in 2019 vertraging nadat de minister de verwerking van verontreinigde grond in Nederland stil moest leggen. D66 pleit ervoor om het rijk aan de eerder gemaakte afspraken te houden en de sanering zo maximaal mogelijk uit te laten voeren. Dat is niet alleen de meest milieuvriendelijke oplossing, maar geeft ook de gemeente de maximale gelegenheid om de Stormpolder als bedrijventerrein te herontwikkelen. Heel belangrijk om de maritieme maakindustrie in Krimpen een extra impuls te geven en de lokale economie te versterken.

 • D66 wil dat het Stormpolderdijkterrein zo maximaal mogelijk moet worden gesaneerd volgens eerder gemaakte afspraken zodat een toevoeging aan het bedrijventerrein Stormpolder een economische impuls voor de gemeente oplevert.
 • D66 wil waar mogelijk impulsen geven voor de maritieme maakindustrie, mogelijk door de oprichting van een kenniscentrum. Er valt veel te bereiken door een betere samenwerking tussen gemeente en de ondernemers in de Stormpolder.