Duurzaam Krimpen:
Klaar voor morgen

In de periode dat D66 in de coalitie zat is er voortvarend gewerkt aan het verbeteren van de duurzaamheid in onze gemeente en zijn belangrijke voorbereidingen voor de energietransitie getroffen. Helaas heeft deze voortvarende start geen vervolg gekregen in de afgelopen twee jaar. Zonde van de tijd en dat moet echt weer anders! Wij willen doorpakken op het verduurzamen van de woningen en bedrijven in onze gemeente. De gemeente moet het goede voorbeeld geven en de leiding nemen door een voorbeeld te zijn voor inwoners en ondernemers. Daarom willen wij een ambitieuze integrale duurzaamheidsvisie waarin de concrete aanpak voor de lange termijn wordt vastgelegd. Woningen in Krimpen moeten in 2030 energieneutraal zijn. Bij nieuwbouw en renovatie zetten wij in op gasloos bouwen. QuaWonen dient via deze  ambitieuze woonvisie te worden aangespoord haar woningenbestand sneller energieneutraal te maken. Woningeigenaren moeten verleid worden ook hun bezit energieneutraal te maken. Omdat we het aan onze kinderen verplicht zijn de gemeente toekomstbestendig aan hen over te dragen.

Nieuwe energie

Voor D66 is de volgende grote stap in de energietransitie een lokaal warmtetransitieplan. Dat plan moet helder aangeven hoe we in Krimpen in de toekomst onze energievoorziening gaan regelen, met name hoe we van het gas af gaan komen. In de eerste plaats is dat vooral keuzes maken uit de beschikbare technische mogelijkheden. Het is duidelijk dat er niet 1 grote oplossing voor de hele Krimpense energievoorziening voorhanden is. Het zal een mix moeten worden van verschillende oplossingen voor verschillende delen van Krimpen. Deels zonnepanelen, deels windenergie, deels nieuwe technologieën als energie uit oppervlaktewater of koude/warmteopslag. En misschien in de verdere toekomst ook waterstof. We moeten de bestaande kennis van beschikbare technieken en onze specifieke lokale situatie bundelen en aan elkaar koppelen om tot een goede aanpak te komen.

Verduurzaming bebouwde omgeving

D66 wil een plan ontwikkelen hoe we particuliere eigenaren van woningen kunnen bijstaan in het noodzakelijke verduurzamen van hun bezit. Er is veel meer nodig dan het verwijzen van inwoners naar de website van de Woonwijzerwinkel om onze doelstellingen op tijd te kunnen realiseren. De gemeente zou bijvoorbeeld samen met inwoners/eigenaren, de lokale energiecoöperatie, energieleveranciers en innovatieve commerciële aanbieders een lokaal kenniscentrum moeten instellen om inwoners van kennis en informatie te voorzien en om te bekijken hoe inwoners die plannen ook werkelijk kunnen realiseren. Waar nodig moet de gemeente financiële ondersteuning bieden.
Als gemeente moeten we onze verantwoordelijkheid nemen en inzetten op een innovatieve energietransitie waarin we binnen onze gemeente de mogelijkheden om eigen energie op te wekken blijven onderzoeken en stimuleren.
Naast de energietransitie dient er meer aandacht te komen voor klimaatadaptatie. Door de klimaatverandering zien we steeds meer extreme weersomstandigheden, zoals warmte en bovenmatige regenval. Om deze effecten in ieder geval gedeeltelijk op te vangen moeten meer maatregelen worden getroffen zoals aanplant van bomen, vergroening van tuinen, opvangmogelijkheden van regenwater en vergroening van daken.

  • D66 wil een lokaal kenniscentrum energietransitie openen waar inwoners en ondernemers terecht kunnen voor informatie en advies over duurzaamheidsmaatregelen. Dat zou mooi in WC Crimpenhof kunnen. Kernpunt is dat de beschikbare kennis van mogelijkheden en technieken gekoppeld wordt aan de specifieke lokale Krimpense situatie. Dat moet leiden tot laagdrempelige toegang tot werkbare oplossingen.
  • D66 wil een helder en begrijpelijk uitgewerkt warmtetransitieplan op wijk- en buurtniveau dat inwoners duidelijkheid geeft over concrete doelen, mogelijkheden en acties.
  • D66 wil lokale financiële ondersteuning bieden aan inwoners om hen te helpen bij de verduurzaming van hun woning. Daarbij kijken we naar leenmogelijkheden voor particulieren, maar ook aan bijvoorbeeld het bundelen van inkoopkracht op buurt- of straatniveau.
  • D66 wil dat er een voorlichtingsprogramma op onze scholen komt over de energietransitie voor onze jongeren.
  • D66 wil jongeren laten participeren in ontwikkelingen met betrekking tot duurzaamheid en energietransitie. Hun idealen en ideeën over de toekomst moeten deel uitmaken van de vast te stellen plannen.
  • D66 wil dat gemeente en inwoners gezamenlijk maatregelen gaan nemen om de effecten van klimaatverandering als hitte, droogte en wateroverlast op te vangen.
  • D66 wil dat de gemeente werk maakt van initiatieven die de lokale circulaire economie bevorderen.
  • D66 wil dat van elk voorstel dat door de gemeenteraad wordt besproken vooraf duidelijk is wat de effecten van dat voorstel zijn op de duurzaamheid en de energietransitie. Dat kan eenvoudig door in elk voorstel verplicht een extra paragraaf op te laten nemen.
  • D66 wil maximale sanering van het EMK terrein, zoals overeen gekomen met het rijk, zodat een uitbreiding van het bedrijventerrein Stormpolder een economische impuls voor de gemeente wordt.