Levendig Krimpen:
voor elk wat wils
Kunst en cultuur vormen een verbindende factor in de samenleving, waarbij ieder zijn eigen inspiratie vindt. Ze dragen bij tot verrijking van het dagelijks leven, bieden mogelijkheden tot actieve en passieve deelname, inspiratie en ontplooiing.
Een rijk aanbod van kunst en cultuur is daarom onmisbaar. Krimpen aan den IJssel kent een rijkgeschakeerd verenigingsleven waar diverse vormen van amateur kunstbeoefening mogelijk zijn. D66 wil ervoor zorgen dat naast dit verenigingsleven er voor alle inwoners culturele voorzieningen en activiteiten zijn, die aansluiten bij verschillende interesses. Uitgangspunt is dat deze culturele voorzieningen en activiteiten gedragen worden door particuliere initiatieven en dat de gemeente waar nodig en gewenst ondersteuning biedt.

Evenementen

D66 wil dat het gemeentebestuur ervoor zorgt dat een verscheidenheid aan evenementen voor zoveel mogelijk groepen ontspanning biedt. Op die manier kan Krimpen een bruisende samenleving zijn voor alle inwoners. Structurele verhoging van de financiële ruimte voor kunst, cultuur en evenementen heeft op korte termijn hoge prioriteit voor D66.
 
D66 stimuleert de totstandkoming van een maandelijkse zaterdagmarkt voor streekproducten. Met de verkoop van streekproducten bieden we lokale en regionale ondernemers een steun in de rug. Tevens is het niet alleen een trekpleister voor de inwoners van Krimpen aan den IJssel, maar ook voor mensen uit plaatsen om ons heen.

 • D66 wil komen tot een structureel gesubsidieerde cultuurstichting Krimpen, die voorstellingen, festivals en evenementen organiseert en daarbij een “adviesraad” van inwoners betrekt.
 • D66 wil het mogelijk maken dat er een complete culturele seizoenprogrammering is in De Tuyter, met een gevarieerd programma voor verschillende doelgroepen.
 •  D66 wil een cultuurprijs in het leven roepen, een jaarlijks uit te keren prijs voor een persoon of instelling die een opmerkelijke, vernieuwende bijdrage heeft geleverd aan cultuurbeleving.
 •  D66 wil stimuleren dat er een “wereldfestival” plaatsvindt: een kennismaking met tradities, eetgewoonten, muziek van verschillende culturen. Participatie van groepen inwoners uit deze culturen (muziek/dans/kleding/eten). Kennismaken met elkaar helpt interesse kweken in elkaars leefwereld en verrijkt onze kijk op ons eigen leven.

Activiteiten voor jongeren

Voor de toekomstige ontwikkeling van Krimpen aan den IJssel is het van groot belang dat er binding ontstaat met jongeren in de gemeente, zodat deze niet wegtrekken wat leidt tot ontgroening van de bevolkingssamenstelling. Daarom is het nodig dat er een goed aanbod aan activiteiten is voor jongeren tot 15 en jongvolwassenen van 15 tot 25 jaar. Daarnaast moeten er faciliteiten zijn waar uitingen van jongerencultuur mogelijk zijn, met name op het gebied van muziek en ontspanning. Hiervoor moeten in samenspraak met jongeren plannen worden gemaakt om ontmoetings- en uitgaansmogelijkheden te creëren. Een belangrijk aandachtspunt is dat er voldoende huisvestingsmogelijkheden voor Krimpense jongeren en starters op de woningmarkt. Ook een goede nachtelijke OV-verbinding met Rotterdam is voor onze jongeren  wenselijke aanvulling op hun sociale leven.

 • D66 wil het jongerenwerk uitbouwen om met name voor jongeren van 15 tot 25 jaar meer ontmoetings- en uitgaansmogelijkheden te creëren. 
 • D66 wil komen tot het openen van een jongerenhonk, een voorziening met aantrekkelijke gevarieerde programmering voor verschillende groepen jongeren, faciliteiten voor interessegroepen zoals gamers, darters etc.
 • D66 wil in overleg met jongeren nieuwe BOJs aanleggen, gemaakt van duurzame materialen en die goed passen in de omgeving waar ze worden geplaatst. Door gebruik te maken van zonnepanelen of windturbines kunnen de BOJs mogelijk geüpgraded worden met oplaadpunten voor smartphones en aanleg van wifi.

Sport

Sport is belangrijk voor een gezond leven en ter voorkoming van fysieke en mentale klachten. Bovendien is het fantastisch om te doen. Alleen of in teamverband. Daarom wil D66 dat sport toegankelijk is en blijft voor iedereen, onafhankelijk van leeftijd, portemonnee en lichamelijke gesteldheid. Een leven lang gezond bewegen is belangrijk.
Dat begint voor D66 zo jong mogelijk, met name in de vorm van gymles door bevoegde leerkrachten in het kader van de wettelijk voorgeschreven lesuren bewegingsonderwijs.
Krimpen kent een flink aantal sportverenigingen, zowel binnen- als buitensport. De gemeente heeft dankzij D66 nu een prima huisvestingsplan om flink te investeren in de kwaliteit van sportzalen en sporthallen in Krimpen de komende jaren. Voor de buitensport is dat lastiger want er bestaan grote verschillen tussen de buitensportverenigingen wat betreft eigendom van de locaties, verenigingsomvang, financiële weerbaarheid en bestuurskracht. D66 wil voor alle buitensportverenigingen een gelijk speelveld creëren wat betreft eigendoms- en huurverhoudingen.
Een integraal plan voor de buitensport is in het verleden daarom heel erg lastig gebleken. Toch is het belangrijk om als gemeente en lokale politiek te blijven investeren in onze sportverenigingen.  Daarom is het van belang dat er een effectieve samenwerking komt tussen de sportverenigingen en het gemeentebestuur. Daarin kan de Sportraad een belangrijke taak vervullen. Het is belangrijk dat er meer multifunctioneel gebruik wordt gemaakt van beschikbare accommodaties, zodat deze ook beschikbaar komen voor onderwijs, voor ouderen en voor recreatieve activiteiten.

 • D66 wil alle sportverenigingen op gelijke basis ondersteunen, met daarin maatwerk voor de verschillende  behoeften.
 • D66 wil in de buitenruimte meer sportvoorzieningen voor jong en oud zodat iedereen, van kinderen tot senioren, wordt aangespoord tot een actievere gezonde levensstijl.
 • D66 wil een gelijk speelveld voor alle buitensportverenigingen wat betreft eigendoms- en huurverhoudingen.

Horeca

D66 wil dat Krimpen aan den IJssel voor de inwoners meer uitgaansmogelijkheden biedt in de vorm van gevarieerde horeca. Wij willen niet alleen in het centrum rondom het winkelcentrum  Crimpenhof en het cultureel centrum De Tuyter, maar ook in de wijken stimuleren dat gezellige horecagelegenheden en terrassen aanwezig zijn. Met name bij de ontwikkeling van het Van Duijvendijk terrein zien wij uitstekende mogelijkheden om horeca met terrassen te integreren.

 • D66 wil een levendige horeca die meer uitgaansmogelijkheden biedt voor de inwoners, niet alleen in het centrum maar ook in de wijken.