Wonen in een duurzaam Hof van Twente

We leven in een van de dichtstbevolkte gebieden ter wereld. Dat betekent dat we keuzes moeten maken. D66 wil meer ruimte voor huizen, mobiliteit én natuur, waardoor er minder overblijft voor landbouw. Want mensen zijn vrij als ze de ruimte hebben. Als ze in een land wonen dat niet door droogte en overstromingen geteisterd wordt. Als hun leefomgeving schoon is en genoeg natuur biedt. Als ze een fijne plek hebben om te wonen, werken en samen te zijn.

Klimaatverandering is de grootste uitdaging van onze tijd. De temperaturen lopen steeds verder op en we zien steeds vaker wateroverlast door extreme regenval. Droogte maakt de landbouw en natuur steeds kwetsbaarder. Het is onze plicht naar jongeren en toekomstige generaties om hier iets aan te doen. Voor een duurzame toekomst moeten we andere keuzes maken: meer openbaar vervoer en elektrisch personenvervoer en onze huizen gaan van het gas af. Grondstoffen gaan we hergebruiken, repareren en recyclen. Speerpunt daarin is een transitie naar kringlooplandbouw en we werken aan een einde van de bio-industrie. Een fijne, groene omgeving met bomenrijen, parkjes en natuurgebieden houdt de temperatuur en overtollig water in bedwang. Zo kan de natuur zich herstellen en maken we Hof van Twente ‘klimaat-klaar.’ Er is een schreeuwend tekort aan betaalbare woningen. We zijn met steeds meer mensen en we wonen steeds ruimer in kleinere huishoudens. Ondanks dat prijzen de pan uit rijzen, wordt er nog steeds niet genoeg gebouwd. Een veranderende samenleving heeft andere woonwensen. Wanneer je als jongere uit huis wil, of als oudere kleiner wilt wonen, moet je lang zoeken. Er moet meer gebouwd worden, juist voor deze groepen. Onze leefomgeving kan meer bijdragen aan onze verbondenheid.

Een betaalbaar huis voor iedereen

Wij willen het bouwen van nieuwe woningen versnellen. Nieuwe huizen bouwen we zoveel mogelijk binnen de bebouwde kom. Zo slaan we twee vliegen in één klap: we hebben meer ruimte voor groen en werken aan sterkere woonkernen. Bovendien zijn ze beter bereikbaar met de fiets en openbaar vervoer.

We bouwen in eerste instantie binnen de bebouwde kom. Daar zijn voorzieningen en openbaar vervoer al aanwezig. Om te zorgen dat dit niet stil komt te liggen als het economisch slechter gaat, willen wij dat er een crisisbouwfonds komt dat de ontwikkeling van bouwlocaties financieel ondersteunt, dit kan via de regio of provincie. Daar kunnen ook private investeringen zich bij aansluiten.

Onze kernen hebben een tekort aan een- en tweepersoonswoningen voor bijvoorbeeld stellen zonder kinderen, alleenstaande ouders, singles, senioren of mensen met een beperking. Door meer huizen te bouwen voor andere levensfasen en woonbehoeftes, komen er meer gezinswoningen beschikbaar en bevorderen we de doorstroming. Hier moet ook net buiten de bebouwde kom plaats voor zijn.

We stimuleren verschillende manieren van wonen en eigen initiatief voor woningen, zoals wooncoöperaties en collectief particulier opdrachtgeverschap. Verschillende gezinsvormen hebben verschillende woonwensen en daar komen we graag in tegemoet. Om een bouwvergunning en hypotheek bereikbaar te maken voor woongroepen willen wij hulp met een garantstelling en kennis over collectief wonen.

Meer betaalbare huurwoningen

Huisvesting is een fundamenteel recht en een publieke taak. Daarom zorgen we voor meer betaalbare huurwoningen. Woningcorporaties krijgen meer financiële ruimte krijgen om extra te bouwen. Corporaties moeten hiermee nieuwe woningen bouwen en bestaande woningen verduurzamen.

We geven woningcorporaties de opdracht ook woningen met een huur van €750 tot €1000 te bouwen. Via de jaarlijkse prestatieafspraken stellen wij extra eisen, zodat deze woningen ook echt voor de middeninkomens beschikbaar blijven. Scheef wonen gaat ook om mensen die klem zitten in een woning die te groot is, of niet aangepast aan een beperking. Woningcorporaties moeten het voor huurders makkelijker maken om een grote woning te verlaten voor een kleinere. Deze huurders krijgen voorrang op een andere woning, wederom geborgd via de jaarlijkse prestatieafspraken.

Innovatief bouwen voor verschillende doelgroepen

D66 wil gemengde wijken met huizen voor verschillende doelgroepen. Door flexibel te bouwen kunnen we inspelen op een veranderende vraag; zo werken we sinds de coronacrisis steeds meer op afstand. Wonen, werken, horeca, groen en voorzieningen, waaronder openbaar vervoer en zorg en welzijn, moeten veel meer samengebracht worden voor levendige en leefbare buurten, ook met het oog op een vergrijzende samenleving. We willen dat het mogelijk is in je eigen buurt, in elke levensfase, een geschikte woning te vinden. We kunnen sneller, beter en goedkoper huizen bouwen als we ze in een fabriek bouwen. En als je gezinssituatie verandert, moet je makkelijk een kamer kunnen toevoegen of weghalen. Tevens willen wij de mogelijkheid bieden om meer flexibel en tijdelijk te bouwen voor statushouders en werkmigranten. Wij stimuleren daarnaast innovaties, die het ook beter mogelijk maken om materialen te hergebruiken.

We willen dat onderdelen van woningen los van elkaar gebouwd kunnen worden. Nieuwe constructies worden zo ontworpen dat woningen makkelijk kunnen worden verbouwd of uitgebreid.

We maken het makkelijker om functies van panden te combineren of te veranderen. Inspelen op een veranderende vraag gaat leegstand tegen.

Bij de bouw van nieuwe projecten en bij renovatieprojecten wordt actief rekening gehouden met de leefgebieden van dieren in en rondom gebouwen.

We voeren de bebouwde leefomgeving zoveel mogelijk ‘klimaatbestendig’ uit, door klimaat adaptieve maatregelen te nemen, waaronder wij zeker verstaan het vergroenen van de leefomgeving en het zoveel mogelijk afkoppelen van hemelwaterafvoeren van het rioolstelsel, zeker in de buitenwijken.

Van krimpgebieden naar groeigebieden

In delen van het land trekken er steeds meer mensen weg, zo ook in Hof van Twente. Dit zorgt voor een negatieve spiraal, waarbij voorzieningen verdwijnen en dorpen steeds minder aantrekkelijk worden. Door ook eengezinswoningen te bouwen, behouden we gezinnen met kinderen en blijft de Hof van Twente aantrekkelijk en doorbreken we de spiraal.

De huisarts, thuiszorg en basisschool zijn onmisbaar in de buurt. We behouden basisvoorzieningen in de kernen. We hebben bijzondere aandacht voor jongeren en gezinnen met kinderen, door het aanbieden van voldoende mogelijkheden voor kwalitatief goede kinderopvang. Wanneer de jeugd vertrekt wordt het proces onomkeerbaar.