Voor een radicale verandering van werk en inkomen

Nederland staat voor grote uitdagingen. Onze arbeidsmarkt, belastingen en sociale zekerheid moeten radicaal veranderen als we willen dat zoveel mogelijk mensen een bestaan kunnen opbouwen en hun eigen leven kunnen inrichten. Dat was al zo voor de coronacrisis, maar geldt nu des te meer.

Toch werd aan het begin van de huidige economische crisis snel duidelijk waar experts al geruime tijd voor waarschuwen: mensen met een flexibel arbeidscontract en een deel van de zelfstandigen zijn erg kwetsbaar als het slechter gaat met de economie of hun gezondheid.

Daarnaast leven ook in Hof van Twente te veel mensen in armoede. Dat willen wij tegengaan: wij willen de armoede en problematische schulden terugdringen. Wij willen extra kansen en ondersteuning voor mensen die op achterstand staan. We gaan aan de slag met een arbeidsmarkt die werkt voor iedereen. Mensen met een uitkering krijgen meer persoonlijke begeleiding en we investeren in scholing, zodat mensen ook in de toekomst aan de slag kunnen blijven. Op lokaal niveau gaan we, indien mogelijk, meedoen aan experimenten.

Een arbeidsmarkt die werkt voor iedereen

De arbeidsmarkt is de afgelopen tijd op drift geraakt. De manier waarop we ons werkend leven organiseren is niet rechtvaardig. Er zijn nu te grote verschillen in zekerheid voor werkenden, louter op basis van hun contractvorm. Wij willen iedereen de bescherming en zekerheden bieden die nodig zijn, met werkzekerheid voor iedereen als uitgangspunt. Op lokaal niveau gaan we eisen dat onderaannemers een eerlijke contractvorm krijgen. Dit dwingen we af door de aanbestedingseisen aan te scherpen.

Perspectief op werk

Wie werkt, voelt zich beter. Werk biedt niet alleen bestaanszekerheid, het is ook een belangrijke basis voor sociale contacten en individuele ontwikkeling. Iedereen heeft talent en we kunnen meer doen om mensen de mogelijkheid te geven hun talent goed te benutten. D66 wil dat met werkzoekenden intensief contact is. Zo krijgen zij de aandacht die zij verdienen en kan maatwerk worden geleverd. Als D66 willen wij dat de gemeente inwoners met een bijstandsuitkering helpt om een arbeidsritme op te bouwen, door ook parttime en tijdelijk werk te stimuleren. Procedures worden verkort. Ook instrumenten als proefplaatsingen, sollicitatiecursussen, vrijwilligerswerk of een vergoeding voor het behalen van certificaten kunnen mensen naar werk brengen.

Terugbrengen van schulden

Een op de vijf huishoudens heeft problematische schulden. Dit geldgebrek zorgt voor onzekerheid en stress. Schulden leiden er vaak toe dat mensen met genoeg inkomen toch niet rond kunnen komen. D66 wil de onvrijheid die armoede en schulden veroorzaken hard bestrijden. We streven verder naar een fundamentele herziening van de manier waarop we met schulden omgaan. Niet gebaseerd op nodeloos wantrouwen, maar op het menswaardig en zo efficiënt mogelijk helpen van mensen in financiële nood. D66 biedt de best passende maatregelen door nadrukkelijk te kijken naar de samenhang tussen werkloosheid, schulden, gezondheid en gezinssituatie. Het kwijtschelden of opkopen van een schuld kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat er veel minder andere problematiek is in een gezin. D66 wil dat kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen dezelfde ontwikkelkansen krijgen als andere kinderen. Mensen in armoede of schulden hebben vaak even geen eigen kracht, die moeten we helpen de eigen kracht weer terug te vinden om weer zelfredzaam te kunnen zijn. D66 waardeert het enorm dat mensen en organisaties vrijwillig bijdragen aan het helpen van mensen in armoede. Denk bijvoorbeeld aan de Voedselbank, de Kledingbank, Schuldhulpmaatjes, etc. De gemeente ondersteunt met kleine subsidies en verzorgt de afstemming tussen de verschillende organisaties.

Markten die werken voor iedereen

We hebben een sterke economie en een succesvol bedrijfsleven nodig voor een bloeiende lokale en regionale samenleving. Ons lokale bedrijfsleven is de ruggengraat van onze economie. Kleine ondernemers, middenstanders en familiebedrijven zijn de motor van onze werkgelegenheid. In Hof van Twente zijn de landbouw, bouwnijverheid, detailhandel, zakelijke dienstverlening als ICT, de vrijetijdseconomie en de recreatieve sector sterk vertegenwoordigd en nauw met elkaar verbonden. Juist deze bedrijven willen we een extra steun in de rug geven op verschillende gebieden maar ook door bijvoorbeeld rekening mee te houden met de inkoop van goederen door de gemeente en de samenwerkpartners. Wij willen ambitieuze bedrijven die economisch succes hebben én het nastreven van meerwaarde voor de samenleving vooropstellen, die niet waarde- maar waardengedreven zijn.

Het stimuleren van innovatie, met name bij het mkb, start-ups en scale-ups blijft bovenaan de agenda staan. Wij ondersteunen de transitie naar een circulaire economie op lokaal maar ook op Twents niveau en stellen niet alleen voor 2050 maar al voor 2025 doelen: dan willen wij 30 procent minder grondstoffen gebruiken. Dit bereiken wij door op alle fronten circulair te denken: van productontwerp tot een recht op reparatie en een marktplaats voor materialen.

De digitale economie is steeds meer bepalend. Dit betekent dat we systematisch digitale vaardigheden opbouwen bij onze inwoners en zorgen voor een goede digitale infrastructuur.