Gezondheid is meer dan goede zorg

Goede zorg moet er voor iedereen zijn. Voor D66 is het leidend dat zorg laagdrempelig georganiseerd en dichtbij moet zijn. Maar naast zorg is er ook volop aandacht nodig voor preventie. Onze professionals moeten proactief op signaleringen af kunnen gaan. Van ‘zorgen voor’ willen we naar ‘zorgen dat’. Dat vereist een ander kijk. We gaan initiatieven faciliteren van onze inwoners en hun daarin ondersteunen bijvoorbeeld “The Right to Challenge”.

D66 wil dat onze gemeente meer gaat werken aan het actief bij elkaar brengen van andere gemeentes en welzijnsorganisaties, zorginstellingen en andere instanties (bijvoorbeeld zorgverzekeraars) om een zo breed mogelijk pakket aan te kunnen bieden voor onze inwoners. Zorg van de hoogste kwaliteit.

We willen als D66 kijken of wij meer kunnen doen aan de stimulering van bijvoorbeeld gezond eten. Misschien kunnen onze agrariërs hierbij helpen. Hierin kan een vorm van Stadslandbouw, zoals wij deze in Goor kennen, ons bijvoorbeeld helpen.

Vrij om te kiezen voor een gezonde levensstijl

Iedereen is vrij om te kiezen. Maar voorlichting is een belangrijke taak van onze gemeente. We willen dat onze gemeente voorlichting geeft over ongezond en risicovol gedrag. Niet alleen voor jongeren, maar voor alle inwoners. Niet betuttelend, maar wel dat iedereen, jong of oud, kan werken aan zijn of haar gezondheid. Ook kan de gemeente daarbij zelf het goede voorbeeld geven. Weten waar we voor staan. Een gezonde levensstijl werkt preventief en ‘goed voorbeeld doet goed volgen’. Bijvoorbeeld de openbare ruimte zo inrichtend dat het uitnodigt tot meer bewegen.

We zetten in op een ontmoedigingsbeleid. We staan als Hof van Twente op de 8ste plaats voor wat betreft het alcoholgebruik in Nederland. Niet iets om trots op te zijn. Als gemeente willen wij meer inzetten op bewustwording en preventie en actief aansluiten bij het project IkPas.

Samenwerken aan het sociale domein

D66 wil telkens de beste oplossing vinden voor onze inwoners. De manier waarop we het sociaal domein hebben georganiseerd, staat soms de beste oplossing in de weg. Dat gaan we veranderen. D66 wil een samenhangende, integrale aanpak voor het sociaal domein. We denken vanuit bewoners en niet vanuit beleidskokers.

Als D66 willen wij actief zoeken naar innovatieve samenwerkingsvormen. D66 wil dat de gemeente, als belangrijkste opdrachtgever in het sociaal domein, stuurt op maatschappelijk effect. Niet (alleen) aantallen en activiteiten, maar daadwerkelijke effecten op de gezondheid en het welzijn van inwoners staan centraal en de financiering wordt daarop gebaseerd.

De meeste zorgaanbieders in Twente leveren goede zorg en voldoen aan wettelijke eisen, maar dat gaat nog niet altijd goed. De zorg betalen we met elkaar. Maar wie mogen die zorg allemaal op onze kosten leveren? Daar worden tot nu toe te weinig eisen aan gesteld. En dat leidt soms tot zorgcowboys: gehaaide ondernemers die zichzelf verrijken via mazen in de wet. D66 wil aan deze zorgaanbieders paal en perk stellen. Niet alleen op landelijk niveau willen wij nadere wetgeving, ook willen wij kijken hoe we dit lokaal en regionaal verder kunnen oppakken.

Zorg voor elkaar

Wij vinden het van groot belang dat de gemeente de ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers structureel verbetert. De meest ‘comfortabele’ zorg geven mensen dichtbij de zorgbehoevende. Om ouderen bijvoorbeeld zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen kan onze gemeente verdere initiatieven nemen of laten nemen. Huishoudelijke ondersteuning is daarbij een voorbeeld van zo’n initiatief. Vrijwilligers en mantelzorgers spelen hierbij ook een grote rol en dat verdient een blijvende ondersteuning. Contacten met professionele zorgverleners moet daarbij gewaarborgd worden.

Het vertrouwen op eigen kracht van mensen staat bij D66 centraal. Daarom investeren wij niet alleen in preventie, maar willen wij de eigen regie van onze inwoners versterken. Wij steunen bijvoorbeeld de beweging naar één gezin, één plan en één regisseur. Mensen zijn zoveel mogelijk betrokken bij hun eigen ondersteuningsplan en hebben bij voorkeur één aanspreekpunt. Mensen hebben vaak goede ideeën over hoe hun ondersteuning en zorg in te richten. Ondersteuning en zorg is het prettigst met een grote rol voor mensen dichtbij. We bieden ondersteuning dicht bij de eigen dagelijkse leefomgeving van onze bewoners. Hierbij past ruimte voor een persoonsgebonden budget. We streven niet naar uniformiteit in en van onze zorg, maar naar kwaliteit.

Bescherming van het kind

Alle kinderen verdienen het om gezond en veilig op te groeien. Kinderen moeten in de gelegenheid worden gesteld om hun eigenheid en talenten te ontwikkelen. Het gezin en het netwerk om het kind hebben een actieve rol. Preventie en effectieve (gezins)hulp hoort hoog in het vaandel te staan. Wij als D66 willen dat er efficiënt en effectief moet worden samengewerkt op regionaal niveau om bijvoorbeeld specialistische zorg en opvang te kunnen regelen. De verbinding vanuit bijvoorbeeld de school moeten we in staat zijn om snel de hulpvraag te stellen en te kanaliseren. Bij een crisis moet er snel en adequaat worden ingegrepen en moet de toegangsmogelijkheden helder zijn. Zoals samenwerking via scholen met jeugdconsulenten en praktijkondersteuners. Goede begeleiding en nazorg zijn daarbij essentieel.

Naar een goed sportklimaat in de Hof

Sporten is lichamelijk en geestelijk gezond. Sporten vergroot ook nog eens de sociale samenhang en participatie. Onze kinderen doen er sociale vaardigheden mee op en het werkt aan het zelfvertrouwen van eenieder. Het streven is om toegang te verschaffen tot sport voor iedereen. Sporten en bewegen werkt preventief tegen ziekte, is positief voor het welzijn van mensen en daarnaast komen mensen met verschillende achtergronden en van alle leeftijden tijdens het sporten met elkaar in contact.

D66 wil daarom dat alle kinderen kunnen sporten. Daarom willen we kijken of wij vergoedingen kunnen opnemen in zogenaamde kindpakketten voor sportactiviteiten die we als gemeente aan kunnen bieden. We willen dat de gemeente zich blijft inspannen om mensen met een beperking te laten deelnemen. Voor kinderen met een beperking is het belangrijk om samen met andere kinderen op te groeien, óók op sportverenigingen.

Goede en bereikbare buitenspeelvoorzieningen. D66 wil sporten en bewegen in de openbare ruimte stimuleren. Speciale aandacht dient uit te gaan naar het creëren van aantrekkelijke plekken voor kinderen om veilig buiten te kunnen spelen en veilige, groene plekken voor ouderen om te kunnen bewegen. Speeltuintjes zijn uitgelezen plekken om te ontmoeten en te ‘sporten’ voor onze kleintjes. In tegenstelling tot wat gebruikelijke is in onze gemeente willen we dit uitbreiden.

Bloeiende sportverenigingen, die hebben we!

Wij zijn trots op ons rijke verenigingsleven, de vele vrijwilligers die daar actief zijn en de topsporters die daaruit voort kunnen komen. Het uitgangspunt is dat verenigingen en andere sportaanbieders zelfredzaam zijn. De gemeente kan helpen door het vergroten van de zelfredzaamheid te ondersteunen. De inzet van vrijwilligers wordt erkend en extra ondersteund. Wij vragen verenigingen een open en inclusief karakter te hebben voor alle groepen in onze samenleving en willen dat de verenigingen zelf zoveel mogelijk initiatief en een ondernemende houding laten zien, ook om nieuwe of andere doelgroepen, zoals kinderen met een beperking, aan te spreken. Daarnaast willen wij de basisinfrastructuur op orde brengen en tennis daaraan toevoegen.

Slim en duurzaam gebruik van faciliteiten

Bij nieuwbouw wordt multifunctioneel gebruik van accommodaties gestimuleerd. Tijdens daluren worden sportaccommodaties optimaal benut door samenwerking te zoeken met zorg- en welzijnsorganisaties en natuurlijk onze scholen. Verder wordt samenwerking over de gemeentegrenzen heen gestimuleerd. Duurzaamheid en toegankelijkheid zijn belangrijke vereisten aan sportaccommodaties, hier moet indien nodig in worden geïnvesteerd.

Topsport blijvend stimuleren

Topsport stimuleert mensen om zelf meer te sporten en werkt verbindend. Topsportevenementen in onze buurtgemeenten zorgen voor naamsbekendheid en kunnen resulteren in een economische boost. Deze evenementen moeten voor iedereen toegankelijk zijn en we stellen hoge eisen aan de duurzaamheid. Evenementen moeten tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten georganiseerd worden door samenwerkingsverbanden te zoeken met publieke partijen. Als Twente zijn we trots op al onze kampioenen, als Hof van Twente moeten we kunnen bijdragen.