Een schone en veilige leefomgeving

Wij willen een gemeente zijn waar iedereen zich vrij en veilig voelt. Wij kiezen ervoor om te investeren voordat er iets misgaat. Er moeten voldoende wijkagenten zijn die weten wat er in de buurt speelt. Overlast voorkomen waar het kan en ertegen optreden waar het moet: dat is voor D66 het uitgangspunt. De politie/ wijkagent moet daarom betrokken en aanspreekbaar zijn in wijken, op scholen, bij sportverenigingen en bij zorginstellingen. Zo worden in een vroeg stadium signalen van overlast en beginnende criminaliteit herkend en aangepakt.

Aandacht voor ondermijning

De gemeente heeft een rol in het beschermen van onze democratische rechtsstaat, als fundament van de vrijheid van ons allemaal, tegen geweld, georganiseerde criminaliteit en andere vormen van ondermijning. Ondermijningsactiviteiten zijn in de Hof van Twente een dreiging die veel aandacht, weerbaarheid en een stevige aanpak vereisen.

Visie op duurzame leefomgeving

Voor het welbevinden van mensen is een aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving van groot belang Dit geldt zowel voor de bebouwde als voor de niet-bebouwde leefomgeving. Niet alleen een aantrekkelijke verhouding tussen natuur en bebouwde omgeving is daarbij van belang, maar ook de beperking van overlast door o.a. verkeer, lawaai en luchtverontreiniging. Hof van Twente heeft in vergelijking met andere gemeenten een zeer aantrekkelijke leefomgeving. Het behoud, de ontwikkeling en het beheer van groen, ruimte en waar mogelijk schoonheid in de bewoonde omgeving vereisen visie en het maken van keuzes. Inwoners moeten in staat gesteld worden daaraan een bijdrage te leveren.

Investeren in veiligheid

Wij willen een gemeente zijn waar iedereen zich vrij en veilig voelt. Wij kiezen ervoor om te investeren voordat er iets misgaat. Er moeten voldoende wijkagenten zijn die weten wat er in de buurt speelt. Overlast voorkomen waar het kan en ertegen optreden waar het moet: dat is voor D66 het uitgangspunt. De politie/ wijkagent moet daarom betrokken en aanspreekbaar zijn in wijken, op scholen, bij sportverenigingen en bij zorginstellingen. Zo worden in een vroeg stadium signalen van overlast en beginnende criminaliteit herkend en aangepakt.