Een bestuurbaar Hof van Twente

Het afgelopen jaar hebben we binnen de gemeente kunnen zien wat voor enorme gevolgen het heeft als de ICT-voorzieningen niet goed beveiligd zijn. Na de hack van de gemeente is het duidelijk geworden dat cybersecurity een grotere prioriteit moet worden van de gemeente. De gemeente beschikt over gevoelige informatie van al haar inwoners en we vertrouwen erop dat de gemeente deze informatie goed bewaart. We moeten dan ook vaststellen dat de zorg die de overheid daarvoor draagt extra aandacht verdient. Omdat de techniek ons elke keer weer inhaalt is het van groot belang de online veiligheid van de gemeente continu te monitoren.

Om onszelf beter te beschermen tegen dreigingen van buitenaf is het van belang samenwerking op te zoeken. Door samen te werken met gemeenten in de regio en andere spelers zoals UT, Saxion en bedrijven zoals Thales, oplossingen te vinden en met elkaar te delen. Daardoor weten we waar dreigingen liggen en kunnen we daarop inspelen. Door deze samenwerking bouwen we aan een netwerk van expertise waarop we altijd kunnen teruggevallen. Dit alles scheelt ook kosten. De kosten voor de ICT-infrastructuur van de gemeente zijn op dit moment enorm hoog. Door samen te werken kan geld efficiënter worden besteed en dat zien we terug op de begroting.

Alle inwoners bij het bestuur

Wij willen een open en eerlijke overheid. Vrijheid voor de inwoners staat daarbij centraal. De gemeente moet toegankelijk zijn voor alle inwoners, en inwoners moeten hun weg naar de gemeente weten te vinden als zij ergens tegen aan lopen. De afgelopen jaren hebben we als D66 gezien dat dit soms niet lukt. Voor D66 is het belangrijk dat inwoners altijd voorop staan. De gemeente is er voor de inwoners en niet andersom.

Optimaal lokaal bestuur (‘Beginspraak’)

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 hebben we als D66 Hof van Twente het begrip ‘beginspraak’ geïntroduceerd. Het begrip was en is het uitgangspunt voor onze kijk op het lokale bestuur. Ook de aankomende periode willen we dit begrip weer als uitgangspunt gebruiken voor het lokale bestuur.

Wat is (Beg)inspraak?

Besturen is het afwegen van belangen en op grond daarvan beleid ontwikkelen, maar goed bestuur houdt er rekening mee dat mensen op verschillende manieren bij het beleid betrokken dienen te worden. Dit vraagt creativiteit en flexibiliteit van de ambtelijke organisatie en het bestuur. D66 heeft als ideaalbeeld een cultuur waarin het normaal is om regelmatig met inwoners thema’s te bespreken en hen daarover te bevragen. Als D66 willen we in Hof van Twente stimuleren dat van onderaf een cultuur ontstaat waarin inwoners het normaal vinden om mee te denken, te doen en te beslissen.

Hoe brengen we (Beg)inspraak in de praktijk?

De afgelopen jaren hebben we als D66 het principe van beginspraak ingezet bij de voorbereidingen van de raadsvergaderingen. Vaak nodigden we bij de voorbereidingen van de vergaderingen belangrijke betrokkenen of inwoners die wilden meepraten over een onderwerp uit. Op deze manier kregen we vaak andere inzichten en konden we in de gemeenteraadsvergaderingen kritische vragen stellen. De komende vier jaar willen we die lijn voortzetten. Door met inwoners in gesprek te blijven houden we de lokale democratie levendig.

Right to Challenge

D66 wil initiatieven van inwoners beter betrekken bij de gemeente, door ruimte en randvoorwaarden te scheppen, bijvoorbeeld als inwoners de groenvoorziening in hun buurt beter kunnen onderhouden dan de gemeente. D66 wil ook in Hof van Twente experimenten met het Right to Challenge (RtC). RtC staat voor ‘het Recht om uit te dagen’. De kern van de aanpak is dat een groep (georganiseerde) bewoners taken van gemeenten kunnen overnemen als zij denken dat het anders, beter, slimmer en/of goedkoper kan. De relatie tussen overheid en bewoners verandert met het RtC in de relatie opdrachtgever-opdrachtnemer.

Betere informatievoorziening richting inwoners bij besluiten

De afgelopen raadsperiode hebben we als D66 meerdere keren gezien dat de informatievoorziening richting inwoners te wensen over laat. Vooral bij veegplannen is de kans groot dat mensen niet geïnformeerd worden over grote veranderingen in hun omgeving. Wij willen dat de gemeente een betere informatievoorziening voor inwoners creëert als een besluit in hun direct omgeving gevolgen heeft. Dit kan heel makkelijk door een brief te sturen. Inwoners weten dan wat er speelt en hebben dan informatie over de plannen en de gevolgen die deze voor hen hebben.

Een menselijke overheid

De dienstverlening van de overheid moet maatwerk zijn voor diegene die dat nodig hebben. Ook binnen de Hof van Twente wonen veel arbeidsmigranten of anderen die de Nederlandse taal niet vaardig zijn. Ook voor deze mensen moeten de informatie en voorzieningen gemeente beschikbaar zijn. Ook voor deze groep moet alle informatie van de gemeente kenbaar en duidelijk zijn.