Besteding Corona gelden – D66 en SP stellen schriftelijke vragen

Op 2 maart 2021 heeft de gemeenteraad het raadsvoorstel Corona en gemeentelijke financiën aangenomen. Het ging hierbij o.m. om een bedrag van totaal €415.000, bestemd voor 10 onderwerpen, bijv. noodopvang kinderen van ouders met een cruciaal beroep (€45.000), aanvullend pakket re-integratie (€93.000), impuls re-integratie (€35.000), gemeentelijk schuldbeleid (€56.000), buurt- en dorpshuizen (€23.000), vrijwilligersorganisaties (€14.000), etc.

Besloten is dat de gelden bij de onderwerpen zouden blijven staan waar ze door de rijksoverheid via het gemeentefonds voor gelabeld zijn. We weten dat het bedrag van €85.000 voor toezicht en handhaving is gebruikt voor de inzet van beveiligers.

Wij hebben de volgende vragen:

  • Graag zouden de fracties van D66 / SP worden geïnformeerd over de besteding van alle bedragen bij de onderwerpen 1 t/m 10 uit dit voorstel. En zijn de bedragen voldoende, nu de Coronacrisis nog steeds voortduurt? En zo nee, hoe gaan we het vervolgens oplossen?

Bij hetzelfde raadsvoorstel is besloten de ontvangen gelden voor lokale culturele voorzieningen ad €465.000 te blijven labelen voor de culturele sector. Een amendement hierover van CDA en D66 hierover is ingetrokken op basis van toezeggingen van de
wethouder. Het College kiest niet voor verwerken in de Algemene Reserve. Bij de tweede Berap hebben we begrepen dat van de €465.000 nog €125.000 is overgebleven. Uit de septembercirculaire 21 kwam een aanvullend coronasteunpakket,
voor de lokale cultuur €85.000. Met de overblijvende gelden uit het eerste steunpakket voor lokale cultuur dus totaal €210.000.

  • Hoe is de verdeelsleutel voor deze bedragen voor de lokale cultuur? Indien nog niet verdeeld, wanneer kunnen wij de verdeelsleutel dan verwachten?
  • Hoe staat het met de verdere aanvullende steunpakketten op basis van de septembercirculaire 21, bijv. voor buurt- en dorpshuizen, re-integratie, gemeentelijk schuldenbeleid, etc.?

Bij hetzelfde raadsvoorstel is besloten de ontvangen gelden voor loIn december 21 is in de Tweede Kamer opnieuw gedebatteerd over aanvullende steun voor de culturele sector, omdat deze zeer zwaar wordt geraakt door de aanhoudende corona-crisis en lockdowns.

  • Hoeveel geld komt hieruit beschikbaar voor Hof van Twente?
  • Hoe wordt dit besteed?

Daarnaast weten we dat bijvoorbeeld in de Reggehof de Theaterfunctie vrijwel is verdwenen, alle personeel ontslagen, etc.

  • Hoe kan het College (i.v.m. het belang ervan) bewerkstelligen dat de coronagelden zo spoedig mogelijk ingezet worden om verdere afbraak in deze sector te voorkomen? En zo mogelijk weder opbouw te bevorderen? (tenzij het college dit belang niet onderschrijft).