Duurzaamheid

Klimaatverandering zorgt voor wateroverlast, droogte en hitte. 
Een actief beleid wil de oorzaak aanpakken en genereert ook banen en dus werkgelegenheid. Wij vinden dat de gemeente techniek, technologie en initiatieven moet stimuleren, zeker Hengelo als techniekstad. 

Zo willen wij allereerst inzetten op energiebesparing; de meest duurzame energie is namelijk niet verbruikte energie. Wij maken inwoners bewust van hun gebruik en subsidiëren besparingsmaatregelen. 

Naast besparing moet er vaart worden gemaakt met de energietransitie; de overgang van vervuilende, grijze energie naar duurzaam opgewekte groene energie. D66 zet zich in voor alle mogelijke vormen van duurzame energie. We houden daarbij innovaties in de gaten en ondersteunen nieuwe concepten. We willen voorkomen dat van hogerhand wordt bepaald waar energie opgewekt moet worden, daarom is afwachten geen optie.  

We zijn erg content met het plaatsen van zonnepanelen op private daken of andere terreinen. Het kan beter. Wij willen dat de gemeente met bedrijven en woningeigenaren in gesprek te gaan en deze te stimuleren eigen opwek te realiseren. 

De gemeente heeft hier een belangrijke rol als onafhankelijke makelaar en voorlichter in het woud van maatwerk, subsidies, partnerschappen en vergunningen. 

Inwoners hebben de afgelopen tijd ook laten zien hoe belangrijk zij de energietransitie vinden door ideeën aan te dragen en initiatief te tonen voor duurzame opwek, zoals Zonnecollectief Tuindorp. Dit verdient ondersteuning en navolging. 

Naast landelijke projecten is het ook lokaal en regionaal nodig grootschalig energie op te wekken ten behoeve van ons eigen gebruik. D66 wil lokaal eigenaarschap, een goede ruimtelijke inpassing en een zorgvuldig proces bij de realisatie. Op deze manier genieten de inwoners van de baten én zorgen we voor voldoende draagvlak. 

Braakliggende terreinen, industrieterreinen, parkeerplaatsen en langs snelwegen zijn de meest aangewezen plek voor zonnevelden.  De opwekking wordt zo veel mogelijk geclusterd in specifieke gebieden. Dit maakt transport efficiënt en bevordert de inpassing.

We steunen de plannen om windmolens te plaatsen in Hengelo als aanvulling op of alternatief voor zonnevelden, maar we willen van te voren een grondig onderzoek naar de gevolgen voor de volksgezondheid. Eén grote windmolen levert net zo veel energie op als 13 voetbalvelden (vol) met zonnepanelen. 
Hengelo moet als verkeersknooppunt bijdragen aan duurzame mobiliteit. Daarbij behoren goede hubs bij het station Twente Centraal, transferia en de verdere uitrol van deelauto’s. Er moeten veel meer laadpalen komen om ons voor te bereiden op de toekomst. Op termijn is er ook behoefte aan meer mogelijkheden om waterstof te tanken. 

Hengelo blijft zich inzetten om de Berlijn-lijn via het CS Twente te laten gaan en zet daarbij in op het moderniseren van het materieel.
De gemeente heeft daarnaast ook een voorbeeldfunctie en dient naast het plaatsen van zonnepanelen op vastgoed, dit vastgoed ook zo snel mogelijk verduurzamen.

Wij zijn voorstander van het zo goed mogelijk benutten van de restwarmte van de industrie en van Twence. Deze bron van warmte, in de vorm van warmtenet, is voor ons een zeer belangrijk alternatief voor het verwarmen van huizen op gas en scheelt de aanvullende opwek van elektriciteit.
Water moet de ruimte krijgen in onze gemeente en in onze stad. Helaas is een grote bui met veel water geen uitzondering meer. Het aanleggen van wadi’s is daarom nodig, zoals in 2021 gebeurd is bij de Bataafse kamp. Daarnaast zorgen groene daken voor het vasthouden van water, net als dat meer groen op het maaiveld zorgt voor het vasthouden en afvoeren van het water. We willen de stad ‘onttegelen’ en ‘vergroenen’ door subsidies. Waterbeheer krijgt een prominente rol bij de ruimtelijke ordening van de stad.

Wij willen meer groen. Vooral ‘volwassen’ bomen zorgen voor verkoeling in de zomer en een beter woon- en leefklimaat. Daarom zijn we voor meer bomen op gemeentegrond en het behoud van reeds bestaande bomen.

Biodiversiteit zorgt voor een natuurlijk evenwicht en hierdoor voor natuurlijk verweer tegen plagen. Dit vraagt om versterking van de ecologie en variatie. Hier ligt een taak voor de burger én de gemeente. Deze laatste heeft een belangrijke informerende taak. Zo bestrijden we ook plagen als de buxusrups en de eikenprocessierups en de teruggang van de bijenstand. 
 
Wij staan voor het zoveel mogelijk hergebruiken van materialen als die het nut verloren hebben. Dit is goed voor het milieu en de portemonnee. Hierbij hanteren we ook het principe dat als er niets gebruikt wordt, er ook niets hergebruikt hoeft te worden. Wij zijn voorstander van de huidige manier van scheiding en inzameling. Daarbij moeten wel de maatregelen gehandhaafd worden om te komen tot een goede scheiding, zoals scheiding van plastic afval. 
We kijken goed naar de mogelijkheden en innovaties die op ons afkomen. Zo sluiten we nascheiding in de toekomst niet uit. Voor grof huishoudelijke afval blijven we het gratis stortquotum handhaven. We gaan onderzoeken hoe we initiatieven op het gebied van duurzaamheid kunnen bevorderen met een verhoogd stortquotum.

We willen een kringloopwinkel nabij het milieupark. Op deze manier beogen we meer hergebruik van materialen. 

Wij stimuleren groene initiatieven voor ondernemers, zoals het mijden van betonvlaktes, en kale, platte daken. Wij stimuleren gebruik van lichtere kleur wegen tegen het zonlicht, goede waterdoorlaatbaarheid van de grond en groene daken.
 
Geluidsoverlast, lawaai en trillingen bederven het woongenot en zijn belastend voor leefbaarheid, rust en gezondheid. D66 streeft daarom naar strenge normen voor geluidsproductie en consequente handhaving van die normen.