Betrokkenheid burgers

Wij vinden het van het grootste belang dat inwoners direct bij het gemeentelijk bestuur betrokken worden. De voornaamste manier om dit te bereiken is door een open, vertrouwen in de burgers uitstralende bestuursstijl te hanteren die past bij de tijd waarin we leven. Hierbij luistert de gemeente naar haar inwoners en biedt zij ruimte voor de inbreng van inwoners, ondernemers en organisaties. Daarbij is van belang inwoners, ondernemers en organisaties aan de voorkant van beleidsontwikkeling te betrekken en om advies te vragen. 

De gemeenteraad van Hengelo is het hoogste orgaan van de gemeente en is een afvaardiging van de inwoners van Hengelo. Daarnaast zijn we ook voorstander van het inzetten van burgerfora en burgerraden. De eerste vormt een specifieke, onafhankelijke groep inwoners met kennis en/of ervaring over een bepaald onderwerp die gevraagd en ongevraagd het gemeentebestuur kunnen adviseren, Burgerraden worden op vrijwillige basis uitgenodigd om mee te denken over complexe en/of heikele kwesties in de samenleving. Leden worden door loting uitgenodigd. Hun adviezen zijn zwaarwegend.  
Hiermee creëer je bij de bewoners draagvlak, deskundigheid en begrip. Een voorbeeld waar we veel positiefs van hebben geleerd is de discussie over het marktplein.  

Ook de mogelijkheid tot het houden van een raadgevend referendum of indienen van een burgerinitiatief moet meer onder de aandacht worden gebracht.

We willen dat de burger meer betrokken en geïnformeerd wordt bij processen die impact hebben op de leefomgeving. Dit kan op straat -, buurt – en op wijkniveau. 

De gemeente stelt zich proactief op naar ondernemers, onderwijsinstellingen en andere sociale partners. Binnen de organisatie worden per sector vaste contactpersonen aangewezen. 

De Twentse gemeenten moeten samenwerken om overkoepelende problemen aan te pakken; zeker in Twente hebben we veel dezelfde problemen en situaties, de grens is bijna onzichtbaar. Denk hierbij aan cultuur, jeugd- en gezondheidszorg, duurzaamheid, klimaat, infrastructuur, economie, sport, toerisme en verkeer en vervoer. Wij willen de Twenteraad meer inhoud en bekendheid geven. 

Het belang van de regionale samenwerking in Twente wordt steeds groter: we hebben dezelfde economische belangen, dezelfde woningmarkt, dezelfde problemen en dezelfde kansen. 

Twente is onderdeel van een groter geheel waarbij grenzen steeds minder een hindernis worden. Daarom moeten we de samenwerking met de buurgemeenten even buiten de grens koesteren, met name die met onze zustergemeente Emsdetten.  Europese ontwikkelingen en context is een belangrijk onderwerp voor D66. Hengelo zal dan ook zijn bestuurlijke en ambtelijke aandacht voor Europa continueren.

Organiseer minstens een keer per jaar een inspraak evenement rond een concreet breed maatschappelijk thema waarin burgers kunnen komen met eigen voorstellen: een motie-markt rond een bepaald thema. Voorbeelden van thema’s zijn eenzaamheid, digitalisering, Hengelo techniekstad.