Introductie recycle (diftar) in Ambacht

Hendrik-Ido-Ambacht produceert per inwoner te veel restafval. In het verleden heeft de raad middels een motie het college opgeroepen om met een diftar voorstel te komen. Dit voorstel was ingediend en hierbij onze reactie op het voorstel.

Introductie diftar

De lokale media hebben de afgelopen weken bol gestaan met informatie over de introductie van het recycle tarief (diftar) vanuit de gemeente. Hiernaast ook nog vele ingezonden brieven van inwoners en persberichten met meningen van de diverse politieke partijen. Het onderwerp is al twee maal aan de orde geweest in raadscommissie RZ – De Volgerlanden en staat nu ter besluitvorming op de raadsagenda van maandag 7 januari.

Waarom doen we dit?

Dit collegevoorstel komt voort uit een aangenomen VVD motie in de raad welke het college opriep om met een diftar voorstel te komen. De achtergrond is een milieudoelstelling om de hoeveelheid restafval, wat verbrand wordt, zo veel als mogelijk te beperken. Verbranden, slecht voor milieu, is duur en gaat nog duurder worden dus ook financieel een drijfveer om de hoeveelheid restafval te beperken. Het resultaat moet zijn dat de vervuiler, in dit geval de slechte scheider, betaalt. Op bijgevoegde staatje is duidelijk te zien dat Ambacht het slecht doet wat betreft de hoeveelheid restafval. Ook zichtbaar is dat waar diftar al ingevoerd is (de groene stippen) de hoeveelheden restafval tot de laagste behoren.

Het college voorstel

Het collegevoorstel bestaat uit een aantal onderdelen. De basis is een vast tarief, wat lager is dan het huidige vaste tarief, wat elk jaar door de gemeenteraad vastgesteld wordt. Hierbovenop komt een variabel tarief per inworp restafval in de ondergrondse container (tarief voor een 30 of 60 liter zak) of ledigen van de minicontainer (tarief voor 140 of een 140 liter container). Tevens is er rekening gehouden met grote gezinnen wat een kortingsbedrag oplevert per gezinslid. Dus hoe meer gezinsleden hoe hoger het totale kortingsbedrag is. Er dient ook een aanzienlijke invertering gedaan worden om alle ondergrondse container hiervoor geschikt te maken. Omdat de huidige container aan het einde van hun levensduur zijn is ook als we niets doen een behoorlijke investering noodzakelijk. Naast deze financiele componenten staat er ook in het voorstel om het aantal ondergrondse containers in de bestaande wijken terug te brengen met tussen de 100 en 150 ondergrondse containers en de ophaalfrequentie van de minicontainers te verlagen.
De ingangsdatum van dit alles is 1 januari 2024.

Onze response op voorstel

D66 is vanuit milieuoogpunt vanzelfsprekend voor het beter scheiden van afval, Ambacht is het slechtste jongetje van de klas in de Drechtsteden wat betreft de hoeveelheid restafval, maar dit moet op een dusdanige manier geregeld worden dat alle inwoners, als ze goed afval scheiden, in de gelegenheid worden gesteld om hiervan te profiteren door een lager jaarbedrag te hoeven betalen. Wij zouden het voorliggende voorstel op een paar punten aangepast willen zien:

  • Een proefperiode van minimaal 6 maanden op kleine schaal, bijvoorbeeld wijk De Sandeling, om hiervan te leren voordat het systeem in de gehele gemeente uitgerold gaat worden.
  • Om het geldende service niveau voor inwoners op ongeveer hetzelfde peil te houden afzien van het verwijderen van 100-150 ondergrondse containers in de bestaande wijken. Beperken tot het minimaal noodzakelijke en het liefst geen enkele.
  • Heroverwegen van het voorstel om de PBD containers bij de winkelcentra te verwijderen.
  • Heroverwegen van het voorstel om de frequentie van ophalen van de minicontainers te verminderen van tweewekelijks naar vierwekelijks.