Tekst algemene beschouwingen 2022

Onderstaand de door D66 ingebrachte tekst in de eerste termijn van de Algemene Beschouwingen op maandag 7 november 2022.

Inleiding

Voorzitter,
Collega raadsleden  wethouders en voor een belangrijke groep van inwoners die vanavond meeluisteren of kijken.
Voor deze laatste groep is het belangrijk om te horen wat zij als inwoner de komende jaren kunnen verwachten en of de gedane beloftes, die tijdens de verkiezingsperiode zijn gedaan, terug komen in de voorstellen. Na de verkiezingen heeft het formeren van het college meer tijd in beslag genomen dan voorgaande jaren en dat is de reden dat er een beleidsarme begroting voor ons ligt. Een beleidsarme begroting wil vrij vertaald zeggen, we hebben een verlanglijstje opgesteld echter of er voldoende geldmiddelen zijn om deze wensen in vervulling te laten gaan weten wij nog niet. Dat dat zal de toekomst moeten uitwijzen.

D66 is blij met de uitbreiding van het college en zeker het feit dat er een nieuwe wethouder is die als vrouw tussen de  heren haar visie en bijdrage kan leveren. Er is nog iets opmerkelijks te zien na het schrijven van  het college programma. In dit programma wordt veelvuldig het woord samen gebruikt. Als dit gaat betekenen dat de Raad vroegtijdig bij plannen betrokken gaat worden zal dit voor zowel het college als de Raad een verandering c.q. communicatieve verbetering opleveren.

Dit zijn de eerste algemene beschouwingen in een nieuwe Raads- en collegeperiode. Het college spreekt over een beleidsarme begroting. Klopt dat eigenlijk wel? In deze begroting zijn wel duidelijk de wensen en ideeën van het college verwoord, alleen zonder financiële onderbouwing. We weten allemaal dat we in een moeilijke onzekere tijd leven en de gedachten over hoe de toekomst er voor onze kinderen en kleinkinderen uit zal gaan zien is een grote zorg.
De mensen die direct door de oorlog huis en haard hebben moeten verlaten om naar veiliger oorden te gaan,  moeten we waar mogelijk zoveel mogelijk helpen op welk gebied dan ook. Toch  zijn het niet alleen de mensen uit de oorlogsgebieden, ook wij als burgers uit de vrije wereld hebben te maken met enorme prijsstijgingen op bijna ieder gebied. Dit treft ook de inwoners van Ambacht.

Sociaal, welzijn en educatie

Ook hier moeten wij elkaar steunen en zorgen dat de minst bedeelden onder ons, financieel zoveel  mogelijk gesteund worden. Als gemeente hebben we de plicht om voor onze inwoners te zorgen. Het gaat hier onder anderen om de groep die een inkomen heeft van 130% onder het Wettelijk Sociaal  Minimum. De uitdrukking “niemand mag tussen wal en schip vallen” is dan ook hier voor D66 van toepassing. Tegemoetkoming met eventueel gemeentelijke financiële middelen zullen wij als D66 zeker steunen. Het is een fijne gedachte, dat door een goed zuinig financieel beleid, Hendrik-Ido-Ambacht geen armlastige gemeente is. D66 steunt het initiatief van het college om de schuldenproblematiek van inwoners van Ambacht actief aan te pakken.

Het zijn echter niet alleen de financiën die invloed op het leven hebben.  Eenzaamheid  is iets wat zich in deze tijd  veelvuldig achter de voordeur afspeelt. Wij zijn  blij met de extra aandacht voor eenzaamheid. D66 is wel van mening dat dit onderwerp onder alle leeftijdsgroepen aandacht behoeft. In en na de coronatijd is de eenzaamheid bij de jongeren  fors toegenomen. D66 acht het dan ook van groot belang dat bijvoorbeeld het Baxhuis weer de functie terug krijgt waar het oorspronkelijk voor gebouwd is, namelijk een jongeren ontmoetingscentrum. Voor de goede orde: ik vraag niet om een discotheek zoals we in Rotterdam kunnen vinden. Neen, een plek waar in de vrije weekenduren leeftijdsgenoten elkaar kunnen ontmoeten  en op eigentijdse wijze kunnen ontspannen. De afgelopen jaren is Ambacht voor de jongeren een ”saai en jongeren-onvriendelijk” dorp geworden.

D66 vraagt tevens de portefeuillehouder sociaal of er toch nog een keer gekeken kan worden om een jongerenraad te realiseren zodat op deze wijze de jongeren meer betrokken worden bij de politiek. De bestaande afstand tussen de jongeren en de politiek zou dan minder kunnen worden.

Sport en cultuur

Sport is zowel geestelijk als lichamelijk van belang voor ieders welzijn. Het is belangrijk dat de verenigingen en locaties voor ieders beurs toegankelijk is en blijft. Met HI5Ambacht hebben wij een organisatie die van grote betekenis is voor de inwoners van jong tot oud in ons dorp, zeker ook met de rol die zij hebben bij het sportakkoord.

Revitalisatie van Cascade is een flinke investering, echter als wij het bedrag delen over het aantal bezoekers dat jaarlijks gebruik maakt van Cascade dan is het goed besteed geld. Het idee om het  gebouw wat toegankelijker te maken als ontmoetingscentrum voor jong en oud, door de begane grond een andere functie te geven, spreekt D66 aan.

Over het zwembad De Louwert is ons standpunt qua openstelling op zondag in de wintermaanden al geruime tijd bekend. Wij rekenen erop dat het spreekwoord “de aanhouder wint” hiervoor van toepassing is. Uit de beantwoording van de technische vragen hebben wij helaas begrepen dat het gesprek over openstelling van het zwembad op zondag in de winter, pas in 2023 gevoerd zal worden. Voorzitter, wij zijn hier niet alleen verbaasd maar ook zeer teleurgesteld over. Tijdens de campagne van de gemeenteraadsverkiezingen was al heel duidelijk dat er slechts 1 partij tegenstander was van openstelling op zondag in de winter  en  alle overige partijen voorstander, althans volgens de kieswijzer. Waarom moet het dan zo lang duren voor er überhaupt een gesprek over dit onderwerp  met de exploitant kan plaatsvinden? De vraag van openstelling speelt eigenlijk al langer dan 1 jaar. Wat kan de portefeuillehouder ons hier over melden?

Onderwijs

Er worden nieuwe scholen gebouwd in ons dorp en daar zijn we trots op. De scholen die nog niet zover zijn wat nieuwbouw betreft moeten wel zorgen dat de behuizing dusdanig is geventileerd dat het de gezondheid van de kinderen en natuurlijk ook de leerkrachten niet kan schaden. Voor D66 is het van belang dat de scholen die in een later stadium gebouwd gaan worden ,dezelfde financiële middelen krijgen als hun voorgangers want hiervoor geldt “gelijke monniken gelijke kappen “.

Tijdens de naturalisatie bijeenkomsten valt het iedere keer op dat de “nieuwe burgers” zo beperkt de Nederlandse taal beheersen. Goed dat hier extra aandacht aan besteed gaat worden.

Ruimtelijke ordening, economie en wonen.

Zoals bekend heeft D66 de jongeren hoog in het vaandel staan. Voor ons is dit de groep die in de toekomst het vaandel van de huidige werkzame en actieve voorgangers  over moeten gaan nemen. Wij zullen ervoor moeten zorgen dat deze generatie hierbij geholpen wordt. De afgelopen periode is de gemeente  flink uitgebreid met de wijk De Volgerlanden, waar we trots op kunnen zijn. Toch ontbreekt er een serie woningen die betaalbaar zijn voor de jongeren en dat is op zijn zachtst gezegd heel jammer.

D66 vraagt daarom nadrukkelijk of er aan de Noordoevers een mogelijkheid is voor levensbestendige betaalbare woningen. Laten we kijken in hoeverre we de regel van 6 bouwlagen voor dit gebied loslaten en door deze stap de zetten veel jongeren aan  ons dorp kunnen binden. Voor de werkgelegenheid zal dit een  ontwikkeling in de goede richting zijn. D66 vraagt niet alleen  de portefeuillehouder. D66 hoort graag de mening van de andere politieke partijen over deze oplossing om de woningnood problematiek aan te pakken. Er moet iets gebeuren voor  de jongere en  oudere woningzoekende  en wel op korte termijn. Kijken wat betaalbaar is en dat ze voor ons van groot  belang  zijn. De gemeente zou de grondprijs bv aan kunnen passen en zo de doelgroep welwillend te zijn.

Het verduurzamen van woningen, winkels en bedrijven is in volle gang. D66 staat achter het voornemen van het college dat er zoveel mogelijk gesteund moet worden in het realiseren van verduurzaming. Afgelopen voorjaar heeft de raad een bezoek gebracht aan een gemeente waar men  de inwoners uitgebreid betrok bij de ontwikkelingen en aanpassingen van de wijken op  gebied van verduurzaming. De basis van de bereikte resultaten waren daar tot een succes geworden door een goede  communicatie en informatie en samenwerking met de inwoners.

D66 heeft in haar programma voorgesteld om in het verbeteren van de communicatie met de inwoners “wijkwethouders” aan te stellen. Onze vraag is aan de  portefeuillehouder milieu om dit mooie initiatief van burger participatie over te nemen ?
Een aantal jaren terug was de Raad naar aanleiding van een werkbezoek aan een bedrijventerrein in Hoofddorp bijzonder onder de indruk   van de cradle-to-cradle werkwijze, hetgeen geleid heeft tot ons  geavanceerde industrieterrein  op de Ambachtsezoom. Misschien kan de opgedane inspiratie van afgelopen voorjaar ons stappen te laten zetten om de inwoners nog meer bij de aanpak van verduurzaming te betrekken.

Wat het groen betreft in Ambacht weinig te klagen. Ook deze periode is het college voornemens 500 nieuwe bomen te planten.Wij zijn benieuwd of de 118 perenbomen die gekapt gaan worden hier ook onder vallen of is dat een aparte groep. Wij horen graag het antwoord hierop van de portefeuillehouder milieu. De start is gemaakt met de invoering van het nieuwe recycletarief. D66 zal de invoering, de resultaten en de inwonertevredenheid nauwlettend blijven volgen. Vraag aan de portefeuillehouder: staat er een tussentijdse  evaluatie op de planning? En zoniet dan vragen wij dit alsnog te overwegen.

Verkeer en vervoer

Tot onze verbazing werden wij tijdens de campagne van de gemeenteraadsverkiezingen min of meer overvallen door de wens van een van onze partijen om een tweede viaduct over de A16 aan te leggen. Wij zijn benieuwd naar de mening van de buurgemeente en hoe dan dit keer de financiële verdeling zal gaan of wordt dit een cadeautje voor de buren. U zult begrijpen dat D66 absoluut geen voorstander van dit kostbare voorstel is. Waar wij wel voorstander van zijn is een  onderzoek naar de  geluidsbeperkende maatregel  zoals bijvoorbeeld bij Ridderkerk aangelegd wordt. Dat zou het woonplezier van veel inwoners verhogen. Ons advies is,  als u met Rijkswaterstaat in gesprek gaat, zou u het onderwerp van geluidshinder dan op tafel kunnen en willen leggen? Nogmaals voor alle duidelijkheid een 2de viaduct blijft voor ons neen.
 
D66 is van mening dat er meer aandacht  besteed moet worden aan alternatief vervoer  in plaats van de auto. Te denken aan het openbaar vervoer maar ook aan het faciliteren van goede fietspaden, er verschijnen op diverse plaatsen in het land wegen waar de auto de gast van de fietser is. Misschien kunnen wij hier in Ambacht ook een proef mee doen. Ik wil de portefeuillehouder graag uitnodigen om naar zo’n voorbeeld weg te gaan kijken.

Openbare orde en veiligheid

Veiligheid is een breed begrip. De persoonlijke veiligheid is van groot belang voor onze inwoners. Als gemeente moeten wij zorgen voor goede openbare verlichting, veilige wandel-  en fietspaden, en gesnoeide begroeiingen zodat het zicht op de weg goed blijft. Wijkpreventie moet op niveau blijven en ook regelmatig wijkbezoeken door het preventieteam in de avonduren uitvoeren. Wijkagenten en BOA’s moeten goed zichtbaar zijn.

Voor D66 is het ook van belang dat  de ogen niet gesloten worden voor de drugs problematiek. Een vraag van onze kant : wordt er op de  hoogste klassen van de basisscholen nog voorlichting over dit onderwerp gegeven en worden ouders voorgelicht om eventuele signalen bij hun kinderen te herkennen? Ik weet dat ik deze vraag bij  preventieve gezondheidszorg en  onderwijs had kunnen stellen, dit is immers een breed probleem, de drugs. Graag een antwoord van een van de verantwoordelijke wethouders.

Regionale samenwerking

Na de opheffing van de Drechtraad en haar vergaderstructuur is er in de samenwerking e.e.a. veranderd. De samenwerking maakt lokale sturing mogelijk en dat ervaren wij als positief. De grote  hoeveelheid ondersteunende diensten die bij de Service gemeente zijn ondergebracht geven soms het gevoel dat er vanuit onze eigen gemeente nog weinig inbreng en zeggenschap hierover is.

Tot slot,afsluitend

Voorzitter,

Allereerst zijn wij blij dat inderdaad het college niet alles om de woorden van de heer van de Wulp te spreken in beton gegoten heeft. Wij wachten dan ook vol spanning op de startnotities van de voorstellen. Als wij het over de algemene beschouwingen hebben, bespreken we onderwerpen waar wij op gemeentelijk niveau mee bezig zijn. Wanneer wij ons door de media laten informeren zien wij een wereld met veel onrust , verdriet en ellende.

Voorgaande jaren is de wereld getroffen door corona en hebben veel mensen afscheid moeten nemen van hun naasten, de eenzaamheid is toegenomen en de maatschappelijke problemen zijn groot. D66 stelt voor om bijvoorbeeld een mooie boom ergens in Ambacht te plaatsen ter herinnering aan de mensen die door de corona overleden zijn.

In het voorjaar is  de oorlog in de Oekraïne uitgebroken, waar mensen, alles wat ze bezaten, verloren hebben en helemaal afhankelijk zijn  van  de  goedwillendheid van de medemens. Laten we als gemeente en gemeenschap ons van onze beste kant laten zien. Niet alleen voor de mensen in nood, ook voor elkaar opdat we niet alleen materieel een dorp met een mooie uitstraling zijn , maar met elkaar een mooie samenleving vormen.

Aan deze algemene beschouwingen willen wij u een klein aandenken overhandigen, het heeft te maken met Fairtrade. Faitrade is ook meeleven met de medemens en wij hopen op korte termijn als Fairtrade gemeente gecertificeerd te worden. Dit hebben we bereikt doordat er veelvuldig in onze gemeente Fairtrade producten worden ingekocht en door onze bewoners gekocht, heel veel dank daarvoor. Op  de zomerparkdag  heeft het bestuur van Fairtrade deze symbolen aan inwoners en belangstellende uitgedeeld. Vanavond delen wij dit symbool uit om het woord SAMEN dat zo dikwijls in het coalitieprogramma is gebruikt te bekrachtigen. Wij rekenen op een mooie samenwerking de komende jaren.

Dank u.