Sociaal domein

Algemeen

Sociale Cohesie en Participatie, Volksgezondheid en Zorg, Onderwijs en Cultuur. Een veelomvattend pakket aan thema’s, waarin onze burgers centraal staan. D66 hecht eraan dat alle burgers kunnen meepraten en kunnen meedoen. We focussen op wat onze inwoners zélf kunnen. Voor wie daar (nog) niet toe in staat is bieden we ondersteuning of hulp. Niemand mag tussen wal en schip vallen. Preventie is leidend, maar waar hulp nodig is moet die toegankelijk en laagdrempelig zijn. Corona heeft op allerlei terreinen diepe sporen achtergelaten in de samenleving. Vanzelfsprekend hopen wij dat het virus op z’n retour is, verdwijnen zal het waarschijnlijk niet. We moeten oog hebben voor de schade die het nalaat én waar we in de toekomst rekening mee moeten houden. Preventieve maatregelen, goede voorlichting en regels voor hygiëne, zeker op de scholen, blijven noodzakelijk. Maar zeker ook de problemen in de Jeugdzorg zijn zeer zorgwekkend. Het feit dat de uitvoering is ondergebracht bij regionale instellingen ontslaat ons als gemeente niet van welke verantwoordelijkheid voor inwoners dan ook. Behalve de financiële tekorten zijn met name de lange wachtlijsten voor intensieve hulp zeer zorgwekkend. Het aantal gehuisveste statushouders is de afgelopen periode toegenomen. Voor hen zijn specifieke voorzieningen en ondersteuning nodig om snel te kunnen integreren en participeren in onze samenleving.

Volksgezondheid en zorg

Onze zorg gaat in de eerste plaats uit naar de meest kwetsbaren in onze samenleving. Kinderen die het slachtoffer zijn van verwaarlozing, mishandeling en armoede. Ook oog hebben voor overgewicht als gevolg van te weinig beweging en slechte voeding. Roken, drugs- en alcoholgebruik, wat uiteindelijk kan leiden tot verslavingen. Oog hebben voor ouderen die vereenzamen maar ook slachtoffer kunnen zijn van mishandeling, kwetsbaar zijn in hun afhankelijkheid en worden bestolen of beroofd. Mishandeling, schulden, verslaving en overgewicht doen zich overigens onder alle generaties voor. Het “leed achter de voordeur” is waarschijnlijk (veel) groter dan nu bekend en zou meer opgespoord moeten worden. We willen dat doen in samenwerking met onze maatschappelijke partners. Een Gezondheidscentrum Zuidwende-Zuid is een grote wens en zou moeten worden gefaciliteerd. Ook het tekort aan huisartsen zal op korte termijn opgelost moeten worden.

Ouderen

Met de vergrijzing van onze samenleving zijn er nieuwe, maar ook andere uitdagingen op ons afgekomen. Met de toename stijgt ook de eenzaamheid en onzekerheid onder ouderen. Ouderen willen, of moeten, langer zelfstandig blijven wonen. De woonsituatie is daar vaak onvoldoende op ingesteld, er zijn te weinig geschikte woningen. Thuiszorg, familie en mantelzorg zijn de afgelopen jaren in toenemende mate belast, er dreigen (grote) knelpunten te ontstaan. Er dient in samenhang naar de problematiek te worden gekeken maar voor de oplossingen moeten we eerst en vooral luisteren naar wat ouderen zelf willen.

Jongeren

Jongeren willen, terecht, gehoord en gezien worden. D66 steunt daarom het initiatief om een gezamenlijk jongerenplatform op te zetten in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht en de gemeente Zwijndrecht. Om de meningen en behoeften van diverse participatieprojecten te versterken is bundeling van de krachten aan te bevelen. Hiervoor zou één aanspreekpunt bij de gemeente beschikbaar moeten komen.

Onderwijs

Onderwijs is de basis voor de bestrijding van ongelijkheid en heeft voor D66 hoge prioriteit. Het voorzieningenniveau moet op alle scholen gelijk zijn, elk kind verdient dezelfde kansen en mogelijkheden. Voor alle scholen moet het mogelijk worden gemaakt zich kindcentrum te kunnen noemen. Achterstanden moeten te allen tijde worden voorkomen en tijdig worden aangepakt. Idealiter zou elke school moeten voorzien in opvang en een gezonde lunch, sport en beweging moeten stimuleren. De school zou ook kinderen cultuur, techniek en natuur moeten laten ontdekken. Klassen zouden maximaal 23 leerlingen moeten hebben, hiermee moet bij toekomstige bouwplannen rekening worden gehouden. Digitale vaardigheden zijn voorwaarde om te kunnen participeren, wat overigens niet leeftijd gebonden is.

Kunst en Cultuur

Cultureel Centrum Cascade heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een volwassen centrum waar jong en oud terecht kunnen en wat door alle bezoekers zeer wordt gewaardeerd. Het centrum heeft verbouwplannen waardoor het nog uitnodigender wordt. Het Baxpark zou nog meer een ontmoetingsplaats kunnen zijn. Te denken valt aan het realiseren van een muziektent en meer jaarlijks terugkerende festivals zoals het foodtruckfestival. D66 ondersteunt initiatieven van KunsThuis en het Historisch Genootschap. Aandacht voor kunst en culturele ontwikkeling van kinderen op basisscholen zou bevorderd moeten worden door hen in contact te brengen met kunst- en cultuuruitingen (o.a. Muziekonderwijs).

Sport en recreatie

Sport en beweging is van het grootste belang voor de gezondheid. Hi5 Ambacht willen we zoveel mogelijk betrekken bij deze activiteiten. Sport zou een verplicht vak moeten zijn op scholen, wat wordt gegeven door een vakdocent. De mogelijkheden om te sporten moeten alle dagen van de week voor iedereen beschikbaar zijn, inclusief het nieuwe binnenbad van “De Louwert”.  De  behoefte van sportverenigingen aan meer ruimte moet waar mogelijk worden gehonoreerd. Sport bevordert ook de sociale cohesie. Het Baxpark is wat ons betreft het centrale sportpark! De behoefte om samen te kunnen komen is groot onder jongeren, daarvoor dienen er geschikte plekken te worden aangeboden. Eerder al is aangegeven dat jongeren behoefte hebben aan uitgaansmogelijkheden in hun eigen gemeente. D66 vindt dat een terechte wens en een belangrijk signaal! Het Noordeinde zou daarvoor de meest aangewezen plek zijn.

Belangrijke punten sociaal domein

  • Een actieve bemoeienis met Jeugdzorg in de vorm van onderzoek naar de wijze van inzet van middelen en de controle op eindresultaten van de hulpverlening aan kinderen en jongeren uit Ambacht; waar nodig extra inzet van middelen. Ook Armoedebestrijding en opsporing van verwaarlozing en mishandeling van kinderen en jongeren zijn van  groot belang. Laagdrempelige hulp is daarvoor nodig.
  • Bestrijding van overgewicht van kinderen door middel van goede voorlichting, aanbieden van gezonde voeding, en het stimuleren van sport, waarvoor indien nodig, financiële ondersteuning wordt geboden. Sport is een verplicht vak (door vakdocent) op scholen en schoolzwemmen mag niet verdwijnen!
  • Het terugdringen van de eenzaamheid onder ouderen. Daarnaast samen met maatschappelijke partners (zoals de Blije Borgh, Hi5Ambacht en Bloei) realiseren van integraal ouderenbeleid, gericht op preventie, veiligheid en zelfredzaamheid. Onderzoek naar mogelijkheden voor passende woonvormen, waar mogelijk voorwaarden verbinden aan nieuwe plannen. Voorafgaand wordt onderzoek gedaan naar de behoeften van ouderen zelf.       
  • Het bestrijden van ongelijkheid, te beginnen op de scholen. Achterstanden moeten worden voorkomen, reeds bestaande moeten worden opgespoord en aangepakt.
  • De stem van jongeren moet worden gehoord en vooraf worden betrokken in de besluitvormingsprocessen van de gemeenteraad.
  • Het realiseren van uitgaansmogelijkheden voor jongeren en een vaste plaats voor een JongerenOntmoetingsPlek (JOP) in de Volgerlanden.
  • Het stimuleren van cultuur- en muziekonderwijs.
  • We willen van het Baxpark een ontmoetingsplaats maken voor jong en oud en daar o.a. meer herhalende festivals organiseren. Daarnaast willen we meer cultuur, evenementen en straatfestiviteiten in de wijken.