10. Kunst, cultuur, sport & recreatie

In februari 2022 stond een plan voor een Kempenmuseum geagendeerd. Het plan was om 2 miljoen gemeenschapsgeld uit te geven aan dit museum. D66 heeft ervoor gepleit om dit punt van de agenda te halen. Want zo kort voor de verkiezingen over dergelijke bedragen beslissen is niet juist. Als het aan D66 Eersel ligt gaat er geen euro naar het Kempenmuseum, maar steken we die 2 miljoen in zaken die er echt toe doen, bijvoorbeeld onze jeugdzorg, ouderenzorg of de WMO. 
 
Culturele instellingen, sport- & recreatieve verenigingen verdienen veel respect. Vaak worden bergen werk verzet met weinig middelen en vrijwilligers. D66 Eersel vindt het desondanks belangrijk dat instellingen en verenigingen minder afhankelijk zijn van gemeentelijke subsidies. Wel moeten culturele instellingen, sport- & recreatieve verenigingen altijd op de gemeente kunnen rekenen. De gemeente kan instellingen en verenigingen faciliteren en hen helpen door het wegnemen van belemmeringen zonder dat daar direct financiële ondersteuning of subsidies bij moeten komen kijken.
 
Multi Functionele Accommodaties (MFA) en gemeenschapshuizen zijn belangrijk voor de vele verenigingen én voor de leefbaarheid van onze kernen. Het zijn echter die verenigingen en daarmee de inwoners zelf die de leefbaarheid maken of breken. D66 Eersel is van mening dat een MFA / gemeenschapshuis alleen duurzaam bestaansrecht heeft als de lokale gemeenschap er achter staat en het daardoor ‘rendabel’ te houden is.
 
De afgelopen jaren zijn er weinig festivals geweest. D66 kijkt uit naar een periode waarin we elkaar weer kunnen en mogen ontmoeten op festivals. De festivals en eventmenten binnen de gemeente Eersel bieden voor elk wat wils voor inwoners van onze gemeente, omliggende gemeentes en toeristen. D66 Eersel is trots op alle organisatoren en vrijwilligers. Zij verdienen ondersteuning en een open-mind. Wanneer afspraken geschonden worden, wordt het gesprek aangegaan zijn. Plezier voor de één, betekent mogelijk overlast voor de anderen. Wanneer dit binnen de perken (en afspraken) blijft, is dit geen probleem. Wanneer grenzen herhaaldelijk overschreden worden, dient er adequaat opgetreden te worden.
 
De essentie van (breedte)sport is al decennia hetzelfde. Samen met een rijk verenigingsleven zorgt de lichamelijke inspanning voor fysieke én mentale fitheid en vitaliteit doordat er samen sociale activiteiten worden georganiseerd en uitgevoerd. 
Sport is meer dan een vrijetijdsbesteding, het leidt ook tot participatie en leert om samen te werken. Bovendien is het gezondheid bevorderend, wat interessant is in het kader van preventie en het beperken van de uitgaven voor zorg die naar de gemeenten toe komen. D66 Eersel vindt het belangrijk dat er extra aandacht blijft voor de kwetsbare doelgroepen; gehandicapten, oudere jeugd, ouderen, chronische zieken en senioren. Vooral als je kijkt naar de groep senioren, boven de 65, dan valt het op dat er binnen de gemeente Eersel een stijging gaat komen van minimaal 30% in de komende 20 jaar. Tenslotte zorgt de sociale functie die uitgaat van een (sport)vereniging voor meer sociale cohesie en leefbaarheid. Een rijk verenigingsleven zoals in de gemeente Eersel moet een gemeente wat D66 Eersel betreft dan ook koesteren en faciliteren. Dit begint bij luisteren naar en in gesprek zijn met deze verenigingen. 
 
Voor gezonde kunst, cultuur, sport en recreatie wil D66 Eersel:
 
D66 Eersel is van mening dat de gemeente sportvoorzieningen moet faciliteren en ondersteunen wanneer zij er voor kiezen hun krachten te bundelen.
 
Multifunctionele Accommodaties/gemeenschapshuizen zijn voor D66 Eersel een groot goed in het kader van leefbaarheid. 
 
D66 Eersel is van mening dat de gemeente instellingen en verenigingen moet faciliteren en hen helpen door het wegnemen van belemmeringen.