Dit zijn onze standpunten

Stormvloedkering in Zeeland. Beeld: D66

De lokale politiek heeft dringend behoefte aan een transparante overheid. Eentje waar we op kunnen bouwen. D66 Eersel staat niet alleen voor een liberale gemeente, maar ook voor eentje met lokale wortels.

Doordat D66 Eersel mensen heeft van alle leeftijden en iedereen een andere expertise heeft kunnen we onderbouwd onze inbreng brengen. Dat doen we door ook met ons gezonde verstand naar dingen te kijken.

is het belangrijkste goed. Daarom gaat D66 Eersel zich daar de komende 4 jaar vol op inzetten!

Voor een gezonden gemeente wil D66 Eersel:
–        Een samenspraakregeling, zodat inwoners in een vroeg stadium betrokken worden bij besluitvorming;
–        Een wethouder die innovatie en informatie in de portefeuille heeft;
–        Dat de gemeente Eersel informatieveiligheid uitdraagt binnen haar eigen organisatie, de raad en haar inwoners;
–        Dat inwoners gestimuleerd en ondersteund worden met het nemen van verduurzamingsmaatregelen;
–        Een duurzaamheidsfonds waarin uitgeleende investeringen voor verduurzamingsmaatregelen worden teruggestort om opnieuw ingezet te kunnen worden;
–        Een openbaar dashboard waaruit zowel overheid als inwoners de luchtkwaliteit en geluidsbelasting kunnen uitlezen en er gericht maatregelen genomen kunnen worden. 
–        D66 Eersel wil bij grote investeringen een generatie/klimaattoets invoeren, waarbij naast de financiële kant van de zaak, ook de maatschappelijke- en duurzaamheids- kosten en baten in beeld worden gebracht;
–        D66 Eersel wil een duurzame en transparante begroting waarin ruimte is voor investeringen. Duurzaamheid mag daarbij best iets kosten;
–        D66 Eersel is voorstander van een openbaar subsidieregister;
–        D66 Eersel wil een flexibeler vestigingsbeleid voor detailhandel omdat detailhandel bijdraagt aan een leefbare gemeente;
–        Toerisme is voor D66 Eersel een speerpunt in het lokale economische beleid, maar de gemeente laat ondernemen aan ondernemers over;
–        D66 Eersel wil dat er veelvuldiger en systematischer wordt geëvalueerd.
–        D66 Eersel is voorstander van (private) kleine en lokale of wijkgebonden woon- en zorginitiatieven en wil deze waar mogelijk ondersteunen;
–        D66 Eersel vertrouwt op de eigen kracht van mensen maar realiseert zich ook dat sommige mensen niet op eigen kracht voort kunnen. Bijvoorbeeld arbeidsmigranten, ouderen en inwoners met een beperking;
–        Alle kinderen in de gemeente Eersel een kansrijke start bieden;
–        D66 Eersel wil de invoering van passend onderwijs in de komende vier jaar beter monitoren en evalueren;
–        De continuïteit van de (jeugd)zorg waarborgen, ook als het rijk niet thuis geeft;
–        Dat gezond en duurzaam wonen voor iedereen in de gemeente Eersel bereikbaar is;
–        D66 Eersel wil de aandacht voor de ondermijnende criminaliteit binnen de gemeente Eersel sterk vergroten;
–        D66 Eersel is van mening dat de gemeente sportvoorzieningen moet faciliteren en ondersteunen wanneer zij er voor kiezen hun krachten te bundelen;
–        Multifunctionele Accommodaties/gemeenschapshuizen zijn voor D66 Eersel een groot goed in het kader van leefbaarheid;
–        D66 Eersel is van mening dat de gemeente instellingen en verenigingen moet faciliteren en hen helpen door het wegnemen van belemmeringen.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.