Lees hier Pauls eerste termijn

Er is in de afgelopen raadsvergadering een hoop tijd besteed aan de Breemakkerweg. De Breemakkerweg is ondertussen al zo’n 7 jaar een onderwerp in de raad en zelfs een hoofdpijndossier geworden. Hieronder staat de bijdrage van onze lijsttrekker, Paul van Boxtel, in zijn eerste termijn afgelopen dinsdag. We denken dat we hiermee goed de emoties rondom dit stuk laten zien.

Pauls eerste termijn

Allereerst is dit raadsvoorstel volgens ons niet rijp voor beraadslaging en onvolledig. Echter het feit dat het voor 9 zetels in deze raad een A stuk is, dat zegt genoeg. Dit raadsvoorstel getuigt van een niet goede ruimtelijke ordening. Het ambtelijk apparaat heeft bij de uitspraak opgelucht adem gehaald en ja, men had het proces juist en goed doorlopen conform de uitspraak van de Raad van State. 
Vandaag na 6 jaar hebben we het nog steeds over de Breemakkerweg 5. Het is de vraag of er ooit meer geld aan één individuele kwestie is uitgegeven in de gemeente Eersel, na de gegunde rechtsgang waarin de bewoner zijn recht mocht halen bij de Raad van State. In november 2020 kwam de uitspraak van de Raad van State. De uitkomst hiervan was duidelijk. Geen woonbestemming en de heer Gijsbers kon blijven wonen op basis van het persoons gebonden overgangsrecht. Men zou verwachten dat dit een einde zou zijn van een slecht sprookje… Maar helaas, daar kwam de motie van de huidige coalitie die vroeg om een third opinion. Alles werd door het college uit de kast getrokken, inzet en kosten nog moeite werden bespaard. Inmiddels loopt deze kwestie als een schatting al in de tonnen. En daar kwam de discutabele opinie van de adviseur, niet van de huisadvocaat, want die zag, en ziet wellicht nog wat obstakels. Men had gebruik kunnen maken van het algemeen overgangsrecht (object gebonden) overgangsrecht destijds. Daarmee blijft de bewoner in een recreatiewoning wonen en wordt het zoals eerder door ons aangegeven een tijdelijke oplossing met een eeuwig randje. 
Ik hoor u denken, maar waarom had men destijds daar dan niet voor gekozen? Dat was vanwege het simpele feit dat het toen niet als een duurzame optie werd gezien door adviseurs en provincie. Men heeft destijds na eer en geweten gekozen en ons geadviseerd dat de keuze voor het persoonlijke overgangsrecht de enige juiste keuze was. Dit was en is tevens het huidige moverende ministeriele beleid. De situatie nu is feitelijk zo dat we het een en ander terug moeten draaien en opnieuw moeten benoemen terwijl er in het proces niets fout is gegaan. Dit is namelijk bekrachtigd door de Raad van State. Door nu te kiezen voor het algemeen overgangsrecht of te wel ook genoemd het object gebonden overgangsrecht creëren we een nieuwe situatie die mogelijk blijkt te zijn. Provincie heeft aangegeven geen zienswijze in te dienen en daarmee zou de keuze een feit zijn. Eén individu in de gemeente Eersel heeft in de afgelopen zes jaar tonnen gekost aan geld en uren en krijgt hiermee een recreatiewoning met object gebonden overgangsrecht. Ik hoor u denken: “maar u zit toch in de raad voor het algemene belang en er is toch een duaal stelsel?” Tsja, dat vinden wij ook. Waarom moet je dit willen voor één individu terwijl er geen fouten zijn gemaakt. Het enige wat er fout is gegaan is dat de bewoner zich nimmer heeft gehouden aan het beleid, niet conform vergunning heeft verbouwd, nooit heeft gereageerd op brieven van de gemeente en toen het te laat was, heel hard gaan roepen, schreeuwen en lobbyen en zijn gelijk heeft gehaald bij Eersel Samen Anders (ESA) en de VVD. Nu geeft men aan dat er naast de Breemakkerweg niet 100 % dezelfde gevallen zijn. Of die 100% sluitend moet zijn dat is juridisch nog te bediscussiëren. Hier is sprake van gelegenheidspolitiek en willekeur. Sterker nog, als je het op hoofdlijnen beschouwt is er sprake van rechtsongelijkheid. Er zijn verschillende kwesties bekend in de gemeente Eersel waarin men het persoonsgebonden overgangsrecht heeft toegekend. En destijds ook mensen die zich aan regels hebben gehouden en conform de destijds moverende regels zich aan deze regels hebben gehouden en dus niet continue zijn blijven wonen in hun recreatie woning. Hiermee creëer je de situatie dat iemand die zich aan de wet geeft gehouden zich in dit verhaal achter zijn oren krabt en er niets meer van snapt. Want als je je niet aan de wet en regels houdt in deze gemeente dan mag dat klaarblijkelijk en krijg je politiek meer gedaan. Hiermee tonen wij aan dat er sprake is van rechtsongelijkheid. Dat is een ernstige kwestie en leidt tot de schending van artikel 1 in de Grondwet. De overheid moet gelijke gevallen op gelijke wijze behandelen. Dit is een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur en komt rechtstreeks uit de Grondwet.

Artikel 1 van de grondwet

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan”

Slot

Wij roepen dan ook alle betrokkenen van de gemeente Eersel die door deze keuze van persoonsovergangsrecht i.p.v. algemeen overgangsrecht benadeeld worden op om bezwaar te maken tegen dit besluit. Ook al is de kwestie niet helemaal hetzelfde, op hoofdlijnen mag men uitgaan van dezelfde bedoeling van beleid en wet en regelgeving zoals het ook is bedoeld. Verder vragen wij u allen die het hier niet mee eens zijn op 14, 15 of 16 maart te spreken met het rode potlood in het stemhokje tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. D66Eersel is tegen rechtsongelijkheid en voor gelijke behandeling en het algemene belang.