Op 5 juli vond de raadsvergadering voor het zomerreces plaats. Het belangrijkste
agendaonderwerp: de voorjaarsnota. Jaarlijks geeft de gemeenteraad via deze voorjaarsnota aan met welke prioriteiten en kaders het college rekening dient te houden met de samenstelling van de begroting. Daarnaast wordt er een inschatting gemaakt van de financiële stand van zaken.

Wat doen we hier eigenlijk vanavond?

“Wat doen we hier eigenlijk vanavond?”. Met deze zin begon fractievoorzitter van D66 Eersel Paul van Boxtel zijn betoog. Wat direct opviel aan de voorjaarsnota is dat alle wensen en ideeën van de nieuwbakken coalitie opgenomen waren in voorjaarsnota én dat er een stelpost was opgenomen voor de verdere uitvoering van (nieuwe?) wensen en ideeën. Natuurlijk is het logisch dat veel van de wensen en ideeën van de coalitie worden uitgevoerd. Immers, ze hebben een meerderheid. De financiële positie van de gemeente lijkt
dit ook toe te laten. Echter worden er een aantal beslissingen voorgesteld die niet in het belang van de gemeente Eersel zijn.

College en coalitie: alles uitgeven!

Ten eerste neemt dit college en deze coalitie een voorschot op andere colleges. Daar waar het gangbaar is om niet alle beschikbare financiële middelen op te maken en wat over te laten voor colleges na jou, veegt dit college die impliciete afspraak van tafel. Ze maken
simpelweg alles op. Naast dat het niet netjes is, is het ook zeer onverstandig met alle onzekerheid van deze tijd en alle grote opgaven die op ons af komen: de energietransitie, aanpassing landschap door klimaatverandering, stikstofproblematiek, wooncrisis,
vluchtelingen en de gevolgen van de inflatie voor de minima. D66 Eersel stelt dan ook voor om niet alles op te maken en prudent om te gaan met de beschikbare middelen.

Maar er is geen personeel!

Ten tweede lijkt dit college erg ambitieus, maar vooralsnog bestaat dit uit “woorden, woorden en woorden. “Eendracht maakt macht”, dat is duidelijk, maar D66 Eersel ziet in dit geval liever “daden dan woorden”. Het is echter de vraag of al die woorden wel omgezet
kunnen worden in daden. Er is namelijk simpelweg onvoldoende personeel bij de gemeente Eersel. De arbeidsmarkt is daarbij zo krap dat dit probleem niet gemakkelijk opgelost kan worden en waarschijnlijk in de toekomst alleen maar erger zal worden. Deze ontwikkelingen nopen dan ook tot prioritering van wensen en dus niet simpelweg alles voorstel. Dit is onrealistisch en onhaalbaar.

Het is geen geheim dat D66 Eersel voorstander blijft van herindeling en opschaling in de richting van een Kempengemeente. Ook vanuit de personeelsproblematiek is dit zeer gewenst en in de toekomst mogelijk noodzakelijk: als grotere gemeente ben je aantrekkelijker voor personeel, kun je meer mogelijkheden bieden én zijn er
synergievoordelen te behalen. De personeelsproblematiek zal overigens samen oplopen met het inwonersaantal van de gemeente Eersel: deze zal de komende jaren blijven groeien. Dit vraagt extra inzet van de gemeente, maar de vraag is: is dat personeel wel te vinden? D66 Eersel begrijpt haar positie en weet dat er voorlopig niet aan één Kempengemeente wordt gedacht. Wel blijven we oproepen tot realisme en het maken van keuzes! En waar college en coalitie inzetten op strategische samenwerking met andere Kempengemeente, komen de gemeenteraden voorlopig niet verder dan het organiseren van een gezamenlijk congres. Is dat nu strategische samenwerking?

En hoe staat het met duurzaamheid? College doe je werk!

Tenslotte roept D66 Eersel op tot meer inzicht in de realisatie van diverse plannen, met name op het gebied van duurzaamheid en de energietransitie. Ook hier bezigen zowel het college als de coalitie grote woorden, maar is er weinig zichtbaar. Ook hier vooralsnog helaas geen “daden maar woorden”. We willen de coalitie hier nu niet al op afrekenen, maar ondersteunen op het gebied van duurzaamheid en de energietransitie. Maar daar is wel inzicht voor nodig. D66 Eersel vindt het belangrijk dat men laat zien waar men al begonnen is en waar we nu staan. Maak inzichtelijk waar we staan, wat er bespaard wordt en welke maatregelen werken en welken niet. Kortom, college doe je werk!