Besluit van B en W over lokatie kindcentrum

De D66 fractie is niet tevreden over de antwoorden van het college op de vragen die zij heeft gesteld over de gang vanzaken rond het kindcentrum.

D66 fractie niet tevreden over antwoorden

In de antwoorden geeft het college aan welke aanpak is gevolgd. De kritiek van D66 richt zich op de wijze waarop het college zijn bevoegdheid heeft gebruikt om de locatie aan te wijzen.  In de opvatting van D66 mag deze bevoegdheid pas worden gebruikt als argumenten en meningen van alle belanghebbende naar voren zijn gebracht. In het geval van het kindcentrum zijn omwonenden pas in kennis gesteld toen het besluit al genomen was en heeft hun inbreng bij dat besluit niet kunnen meewegen. In het gemeentebestuur zoals D66 dat wil mag dit “over u, maar zonder u” niet voorkomen.