Bijdrage actualisatie Omgevingsvisie Drenthe 2022

Vandaag bespreken we de actualisatie van de Omgevingsvisie Drenthe 2022.
Op 13 juli is de nieuwe omgevingsverordening vastgesteld. 
Een meer logische keuze voor D66 zou zijn: eerst de omgevingsvisie dan volgt de omgevingsverordening.  

D66 wil duidelijkheid
over moratorium

Bijdrage statenvergadering 28 septemberAnry Kleine Deters

Helaas: de omgevingsvisie is gebaseerd op eerder vastgestelde documenten.

D66 stelde 2 jaar geleden voor om een nieuwe omgevingsvisie te maken vanuit “Panorama Drenthe”, geïnspireerd door Panorama Nederland van rijksbouwmeester Floris Alkemade.
Helaas heeft dit niet kunnen plaatsvinden (door de pandemie).

De grote wijzigingen zullen bij de nieuwe omgevingswet 2023 besproken en besloten worden, veronderstellen wij.

Eén wijziging vinden we wel relevant, dat betreft het opnemen van het moratorium m.b.t. de geitenhouderijen.
Oorspronkelijk vermeld onder 6.4 en later verplaatst van visie naar ambitie!

In de commissie is hierover ook discussie gevoerd en het antwoord van de gedeputeerde was voor D66 niet voldoende duidelijk: het bleef steken bij “verplaatsing willen we mogelijk blijven maken”.

Volgens D66 blijft dat mogelijk bij het opnemen van het moratorium onder 6.4. Het moratorium spreekt alleen van nieuw vestigen en uitbreiding.

Met het vaststellen van de omgevingsvisie stellen we het beleid vast vast en wordt daaropvolgend in de verordening verwerkt.

De vraag aan het college van Gedeputeerde Staten is als er nú een verzoek om nieuw vestiging of uitbreiding zal komen, is haar antwoord dan “NEE, daar werken wij niet aan mee”?

Daarover antwoordt het college van Gedeputeerde Staten: “Nee, daar zullen we inderdaad niet aan meewerken”, gekeken de vastgestelde visie.

Bijdrage commissievergadering

Bijdrage commissievergadering – Bouchra Zouine

Vandaag bespreken we de actualisatie van de Omgevingsvisie Drenthe 2022.
Op 13 juli is de nieuwe omgevingsverordening vastgesteld. 
Een meer logische keuze voor D66 zou zijn: eerst de omgevingsvisie dan volgt de omgevingsverordening.  

Essentie van de omgevingsvisie

Het college stelt dat hiermee de essentie ongewijzigd blijft:
het waarderen van de Drentse kernkwaliteiten en het ontwikkelen van een bruisend Drenthe.
Ook ruimte geven aan economische ontwikkeling, een gezonde leefomgeving voor recreatie en wonen en het beschermen van de natuur!

D66 Drenthe wil er aan toevoegen, dat de inhoud een bijdrage moet leveren aan herstel van biodiversiteit en een gezonde leefomgeving.

Wij hechten zeer aan de jaarlijkse actualisatie van de omgevingsvisie en daarmee de betrokkenheid bij de ontwikkelingen en inhoud van de Drentse omgevingsvisie vergroten van Provinciale Staten, de inwoners en maatschappelijke organisaties. 

We hebben ook zorgen: advies Ministerie LNV terzijde geschoven?

Wij hebben grote zorgen over het besluit van Gedeputeerde Staten met betrekking tot nieuw beleid voor de geitenhouderij en hoe deze zich verhoudt tot de grote opgaven voor Drenthe rond klimaat en landbouw zoals stikstof.
Een gezonde bodem, schoon water en schone lucht zijn essentieel voor mens, dier en natuur.
Uit het rapport Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) blijkt dat er verhoogde kans is op longontsteking voor omwonenden in nabijheid van geitenhouderijen.

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de provincie geadviseerd een moratorium in te stellen op de uitbreiding en nieuw vestigen van geitenhouderijen. D66 Drenthe leest in deze nota dat het college het verzoek naast zich neer legt en voor een tijdelijk moratorium kiest. Is dit een terechte aanname?

Het zou voor D66 fractie onbegrijpelijk en onverantwoord zijn om dit belangrijk onderdeel niet te verwerken binnen de actualisatie Omgevingsvisie. 

Daarom vraagt de fractie van D66 aan de Gedeputeerde: waarom kiest het college om af te wijken van het advies van het ministerie LNV?