D66 Diemen stelt schriftelijke vragen over valse paspoorten


D66 Diemen wil geen ruimte bieden aan ondermijnende criminaliteit. De afgelopen weken verschenen er diverse berichten in de media over hoe criminelen valselijk opgemaakte – maar authentieke – paspoorten wisten te krijgen met behulp van corrupte ambtenaren bij Burgerzaken in Den Haag, Utrecht en mogelijk diverse andere gemeenten.

D66 heeft hier vragen over aan het college gesteld.

Waarom is dat erg?

Dit is verontrustend omdat een crimineel met een vals paspoort in staat wordt gesteld om bijvoorbeeld ongemerkt het land te verlaten, maar ook bijvoorbeeld om ongezien een woning te huren. Daarnaast kunnen onschuldige burgers wiens identiteit wordt gebruikt voor een vals paspoort ernstig in de problemen komen.

Brief van de staatsecretaris

Op 8 juli 2022 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Van Huffelen hierover een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin geeft zij aan dat veel gemeenten hun interne checks en balances niet op orde hebben en dat ‘de systemen structurele fouten bevatten die ruimte hebben geboden voor het plegen van strafbare feiten’.

De staatsecretaris stelt in haar brief dat de 3 meest voorkomende procedurele afwijkijkingen zijn:

  • Het behandelen en inklaren door een en dezelfde ambtenaar (dat komt veel voor bij gemeenten met minder dan 100.000 inwoners)
  • Een pasfoto wordt goedgekeurd zonder specifieke reden aan te geven, ondanks dat de programmatuur de pasfoto afkeurt
  • Afwijkingen, zoals documenten die worden uitgereikt na het verstrijken van de expiratieperiode van 3 maanden na ontvangst van de aanvraag of documenten die worden uitgereikt buiten de publieksopeningstijden.

Dergelijke procedurele fouten zijn niet altijd een teken van corruptie, maar kunnen we een omgeving scheppen waarin corruptie kan ontstaan.

Onze vragen

Daarom heeft D66 deze vragen aan het college gesteld:

  • Zijn er in Diemen in de afgelopen jaren gevallen van fraude door ambtenaren bij Burgerzaken bekend?
  • Heeft het college zicht op hoe vaak deze en andere procedurele afwijkingen in Diemen zijn voorgekomen in de afgelopen jaren? Zo ja, hoe vaak is dat voorgekomen? Zo nee, hoe wil het college hier inzicht in krijgen?
  • Welke maatregelen zijn er in Diemen genomen om procedurele afwijkingen en/of fraude bij Burgerzaken door ambtenaren inzichtelijk te maken en te voorkomen? En in hoeverre lukt het om deze maatregelen ook uit te voeren?
  • Is het college van mening dat er meer maatregelen in Diemen nodig zijn? Waarom wel of niet?
  • Welke maatregel wil het college nemen om te voorkomen dat procedurele afwijkingen en/of fraude vaker voorkomen? En hoe kijkt het college in dat licht naar de maatregelen die door de staatsecretaris zijn aangekondigd in de brief?