Voor iedereen een woning

Huisvesting is een grondrecht. Iedereen heeft recht op een dak boven zijn of haar hoofd. In Nederland is er niet voor iedereen een woning. Er is een groot aantal mensen zonder (eigen) dak boven zijn of haar hoofd. Dit moeten we samen oplossen. Het Rijk, de provincie, de regio en ook de gemeente.

tekort aan woningen

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 was dit dan ook een veel voorkomend onderwerp in de debatten: wanneer gaat er gebouwd worden? Wanneer komen er woningen in Brummen bij? Alle politieke partijen hadden in hun verkiezingsprogramma aandacht voor het tekort aan betaalbare, passende en voldoende woningen in onze gemeenten. Niet gek dus dat in het coalitieakkoord de ambitie om 900 woningen bij te bouwen werd vastgelegd. 

in heel Nederland

Omdat de woningbehoefte voorlopig niet zal afnemen, is in september 2022 de ambitie verhoogd naar de realisatie van 1.250 woningen tot en met 2030. Dit aantal is ook vastgelegd in de regiodeal waarin elke gemeente in de regio bijdraagt aan het oplossen van het woningtekort. In heel Nederland draagt zo elke gemeente bij.

“Een dak boven je hoofd. Het recht op een thuis.”

grotere locaties

De laatste jaren is er al een groot aantal woningen gerealiseerd in Brummen. Bijvoorbeeld de Elzenbos in de kern Brummen en Lombok in de kern Eerbeek. Maar ook een kleinschaliger particulier initiatief als Hall bouwt heeft bijgedragen aan het oplossen van het woningtekort.
 
Toch is er meer nodig. Veel meer. Er staat nu nog een behoefte van ruim 725 woningen open. Om op korte termijn meer woningen te kunnen realiseren, met in achtneming van de beperkte capaciteit die een kleinere gemeente nu eenmaal heeft, is gekeken naar de mogelijkheden om grotere locaties te gebruiken. Maar hoe kom je aan grote locaties?

Wvg als eerste stap

Afgelopen donderdag heeft de raad daarin de eerste stap gezet door de wet voorkeursrecht gemeenten op drie locaties te bekrachtigen. Dit betekent dat de eigenaren van de betreffende percelen deze percelen als eerste aan de gemeente moeten aanbieden áls ze willen verkopen. Hiermee wordt voorkomen dat gemeenschapsgeld in de zakken van grondspeculanten verdwijnt. 

nu aan de slag

Deze eerste stap was nodig omdat je pas plannen kan gaan maken als je weet om welke locatie het gaat. Je verzint niet een woonwijk en gaat dat pas nadenken over waar deze het beste past. Nee, je kijkt goed naar de locatie en naar de omgeving van de locatie voordat je nadenkt over hoeveel en wat voor woningen daar het beste passen. Dáár kunnen we nu mee aan de slag.

“D66 zal zich inspannen om deze locaties duurzaam in te richten, rekening houdend met het unieke landschap van onze gemeente.”

plezierig wonen
en prettig leven

Want waarom hebben we deze eerste stap ook alweer gezet? Juist: om iedereen een passende, betaalbare en gezonde woning te kunnen bieden. Voor D66 is het belangrijk om ook iedereen te betrekken bij de verdere invulling van de plannen. Omwonenden, toekomstige bewoners en iedereen die mee wil praten.
Laten we samen gaan bouwen aan een robuuster Brummen waar voor iedereen plek is en waar plezierig wonen en prettig leven hand in hand gaan.