Horen van de raad LCE

Donderdag 10 november was een bijzondere raadsvergadering. Op de agenda stond het ‘horen van de raad over het provinciaal inpassingsplan m.b.t. een logistiek centrum in Eerbeek. 

Een inpassingsplan is een bestemmingsplan van provincie of Rijk, waarmee de bestemming van een bepaald gebied juridisch kan worden vastgelegd.

verdelen van de ruimte

Normaal gesproken bepaald de gemeenteraad welke bestemming een bepaalde locatie krijgt. Komen er woningen, bedrijven, natuur of wegen. In een bestemmingsplan is met grote vlakken de ruimte in een gemeente ingedeeld. Bouwplannen moeten vervolgens voldoen aan de eisen die in het bestemmingsplan zijn opgeschreven. Het college van B&W beoordeelt de bouwplannen.

Een apart geval zijn de bestemmingsplannen van de Provincie. Die heeft namelijk geen ‘eigen’ ruimte, want alle ruimte binnen de provinciegrenzen is van gemeenten. Als de provincie een bepaalde bestemming belangrijk vindt voor het regionale, provinciale of Rijksbelang, dan kan de provincie met een PIP (provinciaal inpassingsplan) gemeentelijke bestemmingsplannen overrulen.

toekomstbestendig Eerbeek-Loenen

Dit is bij de ontwikkelingen van Eerbeek-Loenen het geval. De gemeente heeft vooral belang bij het verbeteren van de leefbaar van de kernen. De provincie kijkt vooral naar het belang van de regionale industrie in de vorm van de papierfabrieken. Samen met de gemeente Apeldoorn zijn deze drie overheden betrokken bij het project Eerbeek-Loenen 2030. Met als doel het zorgen voor een toekomstbestendig Eerbeek en Loenen. De leefbaarheid in de dorpen Eerbeek en Loenen te vergroten en de papierindustrie in de regio te behouden. 

LCE

Onderdeel van dit project is een logistiek Centrum Eerbeek. Idee is dat de grote aan- en afvoer voor de industrie hier binnenkomt en vertrekt. Het transport van en naar de fabrieken zal dan vervolgens elektrisch gebeuren. De fabrieken krijgen hiermee ruimte om te verduurzamen met als uiteindelijk doel het volledig circulair worden op het gebied van energie en water.

Dit logistiek centrum (LCE) heeft een locatie nodig. Daar is een zoektocht aan vooraf gegaan en uiteindelijk is gekozen voor de locatie aan de Kollergang Zuid-West. Een deel van deze beoogde locatie had alleen nog niet de bestemming industrie, maar natuur. Om dit te kunnen wijzigen wil de provincie dus een PIP maken. Als raad mochten wij onze wensen en bedenkingen meegeven, zodat de provincie hier rekening mee houdt bij het uiteindelijke opstellen van de PIP.

waar ging het om?

Een heel lang verhaal om uit te leggen wat dit ‘horen van de raad’ dus betekende. Het ging NIET om het wel of niet realiseren van het LCE. Het ging NIET over wel of geen papierindustrie in Eerbeek. Maar het ging bijvoorbeeld WEL over de wens om rekening te houden met de verkeersveiligheid van vooral voetgangers en fietsen rond het LCE, om de natuurcompensatie in de gemeente Brummen te realiseren, om de wal om de Kollergang door te trekken en het wandelpad dat moet verdwijnen te verleggen. In totaal waren er 15 amendementen en 2 moties. 

Ruim drie uur heeft de raad gediscussieerd en uiteindelijk zijn we tot een gezamenlijke lijst met wensen en bedenkingen gekomen. Het was goed om te zien hoe elke fractie zich had voorbereid. Na afweging van alle informatie, gesprekken en discussie, waren er wisselende meerderheden voor bepaalde wensen. Democratie én dualisme vierden de boventoon in het debat. 

Voor de toekomst

Zijn wij als D66 blij met de uitkomst? Ja en nee. Ja, we hebben anderen kunnen overtuigen om met onze wensen mee te gaan. Ja, we hebben gezorgd dat de stikstofuitstoot tijdens de bouw onze overige bouwplannen niet mag blokkeren. En Ja, er was een constructief en op veel punten goed debat tussen de fracties in de vergadering. Waar zijn wij dan niet blij mee? Dat een deel van het bos moet wijken, want vooral de bosgrond was bijzonder. 

D66 kiest voor de toekomst. Daar horen soms moeilijke keuzes bij. Een toekomstbestendige industrie bij én een leefbare woonomgeving in Eerbeek: daar doen wij het voor.