Een gezond en sociaal Brummen. Laat iedereen vrij, maar niemand vallen!

Gezondheid, zekerheid over werk en inkomen, kunnen vertrouwen op zorg van anderen als die nodig is, zelf de regie kunnen voeren, jezelf kunnen zijn en jezelf goed kunnen uiten, het zijn belangrijke voorwaarden om je vrij en gelukkig te kunnen voelen. D66 wil dat iedereen in Brummen zich uitgenodigd voelt tot een gezond en actief leven. Soms is daarbij wel eens hulp nodig. Wanneer dat het geval is zorgen we voor elkaar. Familie, buren, organisaties en de gemeente werken daarbij samen, simpel en snel. Bovendien kunnen onze inwoners voor vragen over ondersteuning altijd terecht bij het Team voor Elkaar (TvE). Zo laten we niemand vallen.

Samen optrekken voor kansengelijkheid

Brummen werkt hard om de door het rijk gevraagde taken in het sociaal domein goed te kunnen uitvoeren. Onze inwoners zijn gelukkig tevreden, dat laat het Berenschot onderzoek zien. D66 heeft wel zorgen. Wachttijden lopen op en de financiering van de wettelijke taken zijn een voortdurende uitdaging voor de gemeente. Brummen is daarin geen uitzondering want veel gemeenten in Nederland worstelen met deze uitdagingen.
Naast de gemeente zijn er in Brummen veel organisaties die in het sociaal domein diensten verlenen. Dit zet het streven naar kansengelijkheid onder druk en maakt de financiering extra lastig, want met het gevaar van versnippering komen ook hoge kosten en niet altijd efficiënte levering van hulp.
Voor D66 moet daarom niet de wet, maar de vraag van de inwoner centraal staan. Gemeentelijk beleid in het sociaal domein moet in samenhang worden georganiseerd om kansengelijkheid in de samenleving verder te versterken. Zo kan iedereen, van jong tot oud, zich vrij ontwikkelen.

Team voor Elkaar

Het aanspreekpunt voor inwoners met vragen over het sociaal domein is het Team voor Elkaar. Waar vind je ontspanning en inspanning, waar kan je terecht als vrijwilliger? En waar kan je terecht als je wel zorg nodig hebt maar het zelf niet goed kan regelen? Het Team voor Elkaar moet daarom voor iedereen zichtbaar, vindbaar en bereikbaar zijn; in de echte en in de digitale wereld. Zo kan Team voor Elkaar met de Sociale Kaart van de organisaties en instellingen in Brummen, inwoners digitaal snel de weg wijzen naar waar je gezelligheid, ontspanning en inspanning kan vinden. Die Brummense Sociale Kaart is er nog steeds niet, terwijl er in Brummen wel de platforms en kanalen voor zijn, zoals Buurtkanaal.

Huisartsen

Team voor Elkaar kan het niet alleen doen en werkt samen met familie, buren en een schil van vrijwilligers en maatschappelijke initiatieven. Daar staat in onze gemeente een sterk netwerk van huisartsen naast, dit koestert D66. De huisarts in de buurt is een belangrijke en bijzondere partner in de keten rond zorg en wonen. We willen onderzoeken hoe de samenwerking van de huisarts met het TvE nog effectiever kan.

Wat willen wij?

 • D66 wil dat de vraag van de inwoner centraal staan en niet de wet.
 • D66 wil dat de gemeente actief meewerkt aan kansengelijkheid in de samenleving. Het Gemeentelijk beleid in het sociaal domein wordt daarom in samenhang georganiseerd.
 • D66 wil bouwen aan een intensievere vroeg-signalering van (toekomstige) hulpvragen, samen met maatschappelijke partners die daarbij volwaardig hun rol kunnen spelen.
 • D66 wil dat de gemeente regie voert in het opbouwen van hulp-netwerken: de schil van vrijwilligers en maatschappelijke initiatieven rond het TvE die inwoners begeleiden met relatief eenvoudige, maar langdurige problemen. Die schil helpt de handen van medewerkers van het TvE vrij te maken zodat het kan doen waar het goed in is: acute zorg verlenen en complexe zorg organiseren;
 • D66 kiest voor Eén gezin, één plan.
 • D66 wil dat jongeren zo lang mogelijk veilig thuis kunnen blijven wonen.
 • D66 wil dat ook aan jongeren tussen de 18 en 23 jaar zorg wordt geboden om te voorkomen dat zij na hun 18-de in een “zorg-gat” vallen.
 • D66 wil dat mantelzorgers en vrijwilligers in de zorg zoveel waar nodig worden ondersteund bij hun inzet.
 • D66 wil dat jeugdige mantelzorgers zo veel mogelijk ontlast worden zodat ook zij kind kunnen zijn en zichzelf kunnen ontwikkelen.
 • D66 wil dat er voor ouderen kleinschalige zorg in eigen wijk of buurt mogelijk is, uiteenlopend van een goede maaltijd en huishoudelijke hulp tot lokaal georganiseerde medische zorg.
 • D66 wil dat voor de lange termijn het TvE de capaciteit krijgt om kennis op te blijven doen over de verschillende soorten hulpvragen én over alles wat er mogelijk is binnen de gemeente.
 • D66 wil dat platforms en kanalen zoals Buurtkanaal worden ingezet voor de tweerichtings-communicatie tussen gemeente en inwoners over de mogelijkheden binnen de gemeente om actief te kunnen zijn en wanneer nodig ondersteuning en hulp te kunnen vinden.
 • D66 wil dat elke organisatie die subsidie ontvangt van de gemeente of diensten verleent in het sociaal domein verplicht is zich te jaarlijks te presenteren op de digitale Sociale Kaart van Brummen.