Eenduidige snelheid in omgeving Eerbeek en Gelre Zutphen

De Brummense gemeenteraad besprak gisteravond de verkeerssituatie in Eerbeek en Loenen. Onder regie van de provincie en het samenwerkingsverband Eerbeek-Loenen 2030 zijn hierover enkele notities gemaakt. De raad besloot hierop een inhoudelijke reactie te geven. Voor de fractie van D66 staat hierin betere fietsvoorzieningen, goede oversteekplaatsen en minder hinder voor omwonenden centraal.

In totaal kwamen donderdagavond zes inhoudelijke voorstellen aan bod. Vier daarvan stonden op de agenda, maar twee werden er bij aanvang van de vergadering aan toegevoegd. Dit in de vorm van een zogenoemde ‘motie vreemd aan de orde van de dag’. De eerste daarvan werd unaniem aangenomen en ging over het besluit van de Raad van Bestuur van het Gelre Ziekenhuis in Zutphen om twee afdelingen te sluiten. Namens de gehele gemeenteraad sprak ons raadslid Merijn van As, bekijk of lees zijn inbreng hier.

De andere motie werd eveneens door alle 19 raadsleden aangenomen. Deze motie zorgt er voor dat de wensen en aandachtspunten die de raad op 10 november 2022 heeft aangenomen over het ontwerpinpassing voor het Logistiek Centrum in Eerbeek, als zienswijze worden ingediend. Dit met als doel dat de Brummense raad hiermee ook een formele betrokkenheid houdt bij het verdere proces. 

Beeld: D66

Leefbaarheid en veiligheid

Zoals eerder genoemd stond de ‘Koersnota wegennet Eerbeek’ op de agenda. D66 bracht in haar inbreng betere fietsvoorzieningen, goede oversteekplaatsen en minder hinder voor omwonenden naar voren.

Voor de fractie van D66 is het verbeteren van de leefbaarheid en de veiligheid nog steeds het uitgangspunt. D66 heeft vragen gesteld over de aanpak omtrent de tijdelijke ontsluiting voor inwoners aan de Dierenseweg. Het college heeft aangeven dit te hebben opgepakt en vol bezig te zijn met het vinden van een (tijdelijke) oplossing.

D66 kiest voor een vrij liggend en gescheiden fietspad op de Coldenhovenseweg/Loubergweg. Voor onze fractie is dit een voorwaarde om de veiligheid van fietsers te verbeteren. Dit onderdeel is opgenomen in het vastgestelde raadsvoorstel. Verder kiest onze fractie, samen met een meerderheid van de gemeenteraad, voor een eenduidige snelheid in omgeving Eerbeek (60 km/u).

Beeld: D66

Bijzondere pilot

Er was ook een zeer ruime meerderheid voor het voorstel om het bestemmingsplan voor het woonlandgoed ‘de 4 eiken’ in Empe vast te stellen. D66 waardeert het initiatief en kon instemmen met het bestemmingsplan. Daarnaast steunde onze fractie het amendement ingediend door de VVD dat vraagt om een nadere evaluatie.

Tot slot

Twee voorstellen werden zonder debat besloten. Zo werd het bestemmingsplan voor het perceel Loenenseweg 67 in Eerbeek ongewijzigd vastgesteld. Ook besloot de raad investeringen die ouder zijn dan drie jaar ook voor 2023 te behouden. 

U kunt deze vergadering binnenkort terugkijken en terugluisteren via de raadspagina op de gemeentelijke website. Ook de besluiten zijn daar dan te vinden.