Terugblik 2018-2022

Met slechts 1 zetel in de raad, hebben wij u zo goed mogelijk vertegenwoordigd en gecontroleerd of het college van burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoert.

Activiteiten in de gemeenteraad

 • Deelname aan kerntakendiscussie om tot een acceptabel bezuinigingsplan te komen.
 •  Voorzitter werkgroep Toekomstvisie – Opleveren van vijf toekomstscenario’s voor Borsele.
 • Deelname aan raadswerkgroepen Begroting, Bestuurlijke vernieuwing, Klimaat en Energie, Sociaal Domein en Klankbordgroep GR De Bevelanden.
 • Bestuursakkoord gesloten.

Burgerpeilingen

 • Vakantiewoningen naast ‘De Landing’
 •  Koopzondag in Heinkenszand

2021

 • In raadsvergadering vragen gesteld over vuurwerkoverlast en de aanpak hiervan met name in Heinkenszand.
 • Art. 32 vragen gesteld m.b.t. inzet Borselse ongediertebestrijders in andere gemeenten zoals Goes en Kapelle. Dit in de context van het niet uitvoeren van een onderzoek naar uitbesteding van werk.
 • Toezegging wethouder om gesprek met Gedeputeerde aan de gaan om Fase 2 Platepolder te versnellen.
 • Toezegging om de overleggen over mogelijkheid om voedselbos een optie is in nieuwe aanplant perceel ’s Heerenhoek.
 • Vragen gesteld aan wethouder over de situatie rond PFAS.
 • Motie: PFAS-zorgen overbrengen, vervuiling en in kaart brengen, etc. ingediend door alle fracties.
 • Amendement ingediend: “Raadsvoorstel voorleggen m.b.t. investering en inrichtingsplan Sloebos ‘s- Heerenhoek. Unaniem aangenomen.
 • Motie “Compensatiegeld Kunst en Cultuur oormerken ter versterken culturele sector” – unaniem aangenomen
 • Toezegging om accountantsverklaring vanuit GR-en te synchroniseren met presentatie jaarstukken.
 • Aangedrongen op onderzoek naar proces rondom afstoten van Intervence; Ook Borsele doet mee met gemeenschappelijk onderzoek Rekenkamer Goes.
 • Diverse amendementen ingediend op het voorstel ‘Kerntakendiscussie’
 • Art. 32 vragen gesteld aan wethouder over de situatie rondom bouwverkeer Lewedorp.
 • Motie “Oproep tot onderzoek naar fusie activiteiten GR De Bevelanden – SWVO”
 • Niet aangenomen. Gemeente Borsele heeft zich wel aangesloten bij de intentie fusie of samenvoegen activiteiten te onderzoeken.

2020

 • Motie ingediend over grondprijs en kostenverdeling ‘Aanpak Zangvogelstraat’. Motie niet aangenomen, wel toezegging om financiële afspraak te onderhandelen met Beveland Wonen. 
 • Vragen gesteld over de ventilatiecapaciteit op de Borselse scholen i.v.m. corona i.v.m. landelijke aandacht voor gebrek aan luchtverversing in scholen.
 • Motie “Inspanningen te leveren om sloop woningen te voorkomen (Hoedekenskerke)”
 • Unaniem aangenomen en 6 woningen voor Hoedekenskerke behouden. 

2019

 • Initiatiefvoorstel ‘Visie Heinkenszand’ ingediend, samen met VVD – afgewezen. 
 • Motie voor het extra laten wapperen van de regenboogvlag op 21 januari haalde het niet. De motie was een reactie op de omstreden Nashville-verklaring.
 • Dorpsraad Borssele ondersteuning gegeven bij het verzet tegen kap Sloebos voor nieuwe hoogspanningsmasten – 6,5 ha Sloebos gered!

2018

 • Vragen gesteld over Plan Plevier bij Baarland.
 • Motie Geen Epoxyhars op boomspiegels – Aangenomen
 • Motie voor zondagopenstelling winkels in Heinkenszand – Niet aangenomen.