Energieportaal

D66 is dé klimaatpartij en zij ziet de noodzakelijke energietransitie als één van de voorwaarden om niet boven de 1,5 graad opwarming van de aarde te komen.

Borsele wordt hèt energieportaal voor Nederland door de aanlanding van diverse windmolenparken op zee.

In onze gemeente is voldoende ruimte om energieprojecten (zon en wind op land, groene waterstofproductie) te realiseren. Dit heeft echter wel grote impact op ons unieke landschap vooral door  de nieuwe infrastructuur.

Tot voor kort ontbrak centrale regie op die effecten. D66 wil een krachtige regie op wat waar komt en in welke vorm. 

Biodiversiteit

Daarnaast wil D66 aansluiting zoeken bij landelijke doelen voor het behoud van ons waardevolle cultuurlandschap o.a. uit het ‘Aanvalsplan versterking landschappelijke identiteit van landschapselementen’.

De landelijke doelstelling is om voor 2050 10% groenblauwe dooradering van het landschap te realiseren. Dit zal een enorme bijdrage leveren aan het behalen van de doelen voor landschap, biodiversiteit en klimaat. Het versterkt de (streekeigen) landschappelijke identiteit. 

D66 Borsele stelt zich de volgende doelen:

 • Krachtige regie over wat waar en op welke manier de energietransitie effect heeft op ons landschap.
 • Het unieke landschap in de ‘Zak van Zuid-Beveland’ behouden door het vastleggen van een beschermde status.
 • Inrichting van het landschap met extra aandacht voor biodiversiteit.
 • Compensatiefonds op te richten inclusief financiële vergoeding voor gemeente Borsele als ‘energieportaal’ van Nederland.

Dit bereiken we door:

 • Starten met oriëntatie op de organisatorische inrichting van beschermd cultuurlandschap en invulling van de vraag in welke vorm en met welke partners we een beschermde status kunnen borgen.
 • In overleg gaan met een gebiedsregisseur en lokale partners (o.a. inwoners en/of dorpsraden) om de grenzen van de beschermde status vastleggen
 • Dit onderdeel te maken van de Omgevingsvisie 2022
 • Door aan te sluiten bij het ‘Aanvalsplan versterking landschappelijke identiteit van landschapselementen: Aanvalsplan Landschapselementen – Deltaplan Biodiversiteit Herstel en de ‘Provinciale Bossenstrategie’.
 • Ieder dorp een dorpsbos.
 • Onderwijsprogramma’s en cursussen op te zetten over het Waardevolle Cultuurlandschap.
 • Financierings- of subsidiemogelijkheden op landelijk en Europees niveau te onderzoeken.
 • Met Tennet en Rijk in overleg te gaan over compensatie voor onze ‘energieportaal functie’.