Borselse iconen

D66 vindt kunst en cultuur een belangrijk onderdeel van de samenleving en het is een verbindende factor voor haar inwoners.

Door de bundeling van de diverse vormen van kunst en cultuur ziet D66 grotere kansen ontstaan in het verwerven van subsidies bij Provincie, Rijk en Europa en giften van private organisaties.

Vakcollege

D66 ziet in een samenwerkingsverband met erfgoed-organisaties en vrijwilligers een grotere kans om deze Borselse Iconen te behouden en te onderhouden.

Budgetten hiervoor zijn o.a. te halen uit bestaande budgetten onderhoud begraafplaatsen, onderhoud kerkgebouwen en dorpsmonumenten.

Er liggen kansen voor het behoud van vakmanschap in onze gemeente. Een ‘vakcollege’ zou de traditionele vakkennis kunnen overdragen aan jongeren. Cultuur- en kunsteducatie op scholen krijgt meer aandacht.

D66 Borsele stelt de volgende doelen:

  • Er komt meer aandacht voor kunst- en cultuureducatie aan jongeren op scholen. 
  • We handhaven de samenwerking met de Muziekschool Zeeland.  
  • De virtuele vestiging van een ‘vakcollege’ in vakopleidingen m.b.t. behoud erfgoed en ambachtelijke technieken te onderzoeken. 
  • D66 wil cultureel en landschappelijke erfgoed als totaalconcept benaderen in de vorm van erkenning van de “Borselse Iconen” met een gemeentelijk register en ondersteuningsfonds.

Dit bereiken we door:

  • Het overschot van de corona-gelden voor kunst- en cultuur in te zetten voor de versterking van de cultuursector. 
  • Een cultureel platform voor Borsele op te richten. 
  • Een gemeentelijk monumentenregister voor Borselse Iconen oprichten met een eigen gemeentelijk erkenningslabel en beschermingsstatus. 
  • Budgetten voor onderhoud en behoud van Borselse Iconen in een publiek-privaat Erfgoedfonds onder te brengen.