Verander de wereld, begin bij jezelf.

Borsele is één van de weinige Nederlandse gemeenten, die met alle facetten van klimaatverandering en energietransitie te maken krijgt.

Borsele is een kustgemeente, grenzend aan de drukste vaarroute ter wereld met een zeehaven en grote industriële energiegerelateerde bedrijven binnen haar grenzen.

Onze gemeente is bij uitstek geschikt om bij te dragen aan het behalen van de internationale klimaatdoelstellingen vanwege haar grote oppervlakte, weinig intensieve veeteelt, grootste fruitteeltgebied van Nederland en nationaal voorkeursgebied voor alternatieve vormen van centrale energiewinning.

Klimaatakkoord

D66 Borsele stelt dat het klimaatakkoord van Glasgow 2021 de basis moet zijn voor onze gemeentelijke doelstellingen. Zij kan hierin een voortrekkersrol vervullen. In oktober 2021 heeft onze gemeenteraad de Klimaatadaptatie Strategie Zeeland goedgekeurd.

Dit plan dient in de komende periode 2022-2026 volledig tot uitvoering te komen.

Verander de wereld, begin bij jezelf! Waar het kan gaan we op gemeentelijk niveau onze doelstellingen waarmaken. We beginnen dus bij onszelf.

D66 stelt de volgende doelen:

  • Alle huizen en gebouwen isoleren tot minimaal energieklasse C
  • Nieuwbouw verplicht duurzaam en klimaatneutraal.
  • Groenstructuurplan 2018-2038 uitbreiden met dorpsbossen voor alle dorpen, uitvoering uiterlijk 2026.
  • Op Zeeuws niveau afspraken maken voor een toekomstbestendige Regionale Uitvoeringsdienst toekomstbestendig voor een schoon en veilig Borsele. Taken in handhaving van milieuwetgeving, uitvoering van toezicht en vergunningverlening zijn helder en eensluidend.

Dit bereiken we door:

  • Actieve ondersteuning bij oprichting energiecoöperaties per woonkern voor lokale energie uit wind, zon en vergisting.
  • Actieve bestuurlijke rol binnen North Sea Port voor de versnelling van de bouw van groene waterstof-fabrieken en waterstof-tankstations voor vrachtvervoer over land en water.
  • Gespecialiseerde beleidsmedewerker(s) aanstellen voor fondsenwerving voor klimaatmaatregelen met voor particulieren en lokale ondernemingen.
  • Samen met vakorganisaties en hogere overheden actief fondsen werven bij de EU in Brussel voor biologische akkerbouw en fruitteelt in onze gemeente.
  • Het versnellen van isolatie van onze huizen en gebouwen, het door-ontwikkelen voor duurzame energie met zon en wind én ruimte bieden aan pilots met nieuwe energie-technologie.