Een inclusief Borsele

D66 laat iedereen vrij, maar niemand vallen. De gemeente stelt zich open en transparant op naar al haar inwoners.

Borsele maken we samen met inwoners, ondernemers en gemeente door ruimte te geven aan initiatieven. Bij nieuw beleid wordt zoveel mogelijk aan de voorkant samengewerkt met de gemeente (inwoners, ondernemers en de dorps- en adviesraden) zodat toekomstige ontwikkelingen goed aansluiten op de leefwereld in Borsele.

Daarbij stelt de gemeente zich proactief op in haar dienstverlening voor inwoners en ondernemers en communiceert daar transparant over. 

D66 benadrukt dat de gemeenteraad beslist, niet het college. 

D66 Borsele stelt de volgende doelen:

  • Bij nieuwe ontwikkelingen worden de plannen nog te vaak gemaakt op het gemeentehuis en vervolgens gepresenteerd aan haar inwoners.
  • D66 wil dat er veel meer burgerparticipatie plaatsvindt en dat we aan de voorkant samenwerken om tot een zo goed mogelijk beleid, plan of nieuwe ontwikkeling te komen.
  • Borsele wordt een inclusieve gemeente.

Dit bereiken we door:

  • Het opstellen van een inclusief participatiebeleid waarbij nadrukkelijk gekeken wordt op welke manier jongeren en andere ondervertegenwoordigde doelgroepen beter mee kunnen denken over hun eigen gemeente. Digitale participatievormen kunnen hier een goede oplossing in bieden.
  • Actief LHBTIQ+ beleid ontwikkelen.
  • Het daadwerkelijk uitvoeren van het ‘BOB’ model. De burger krijgt in dit model de kans om in een eerder stadium mee te denken en in te spreken. Dit zorgt voor een goed onderbouwde, openbare en transparante besluitvorming.