Verkiezingsprogramma D66 Amsterdam Centrum

Het Amsterdamse centrum is het historisch hart van de stad, een plek voor wonen, werken, bewegen en een gewilde plek om te ontspannen voor alle Amsterdammers. De laatste jaren neemt massatoerisme de overhand, vaak ten koste van het woongenot van bewoners en het gebruik van de binnenstad voor de Amsterdammers. D66 wil daarom overlast actief ontmoedigen en overlastgevers consequent aanpakken. D66 wil dat stadsdeel Centrum in de eerste plaats een fijne woon en werkplek voor Amsterdammers is naast een bestemming voor toeristen.

D66 investeert in de leefbaarheid van het centrum.  Wij gaan voor een groene, fietsvriendelijke en veilige binnenstad waar iedereen optimaal zichzelf kan zijn. We gebruiken creatieve oplossingen om in het centrum meer woningen beschikbaar te maken voor starters en ouderen. Samen met bewoners, ondernemers en bezoekers wil D66 de komende vier jaar werken aan een beter balans voor Amsterdam Centrum. Zodat iedereen kan genieten van de prachtige historie, veelzijdige cultuur en een divers aanbod van winkels en horeca.

Thuis in Amsterdam Centrum

D66 wil dat het centrum een fijne plek blijft voor iedereen. Daarom kiezen wij voor minder overlast, meer woningen en goede voorzieningen voor bewoners én bezoekers.

 • Centrum heeft weinig ruimte voor nieuwbouw. Daarom wil D66 in het centrum maatwerk en creatieve woonoplossingen specifiek voor woonstarters en ouderen, zodat zij in de buurt kunnen blijven wonen en er woningen vrijkomen voor gezinnen. Wij zijn sterk voorstander van het invoeren van een woonplicht in de binnenstad, zodat de huizen die er zijn ook bewoond worden. De woningen moeten ten goede komen aan mensen die er willen wonen en willen bouwen aan de buurt.
 • Om het aantal woningen te verhogen en de leefbaarheid van buurten te verbeteren willen we leegstaande winkels en kantoren omzetten naar woningen, waarbij we in het bijzonder denken aan wonen boven winkels.
 • We blijven ons inzetten om drukte, drugstoerisme en andere overlast tegen te gaan. In overleg met bewoners willen we hiermee doorgaan. We gaan door met de in 2021 gepresenteerde Aanpak Binnenstad.
 • D66 maakt zich sterk voor het toegankelijk maken van culturele activiteiten voor jongeren, met name voor wie deze toegankelijkheid niet vanzelfsprekend is.
 • We staan voor een Centrum waar iedereen zichzelf kan zijn. Voor racisme, seksisme en andere vormen van uitsluiting is geen plek. Op plekken waar minderheden samenkomen zoals de Reguliersdwarsstraat zetten we in op maximale veiligheid, bijvoorbeeld door extra handhavers.

Opgroeien in Amsterdam Centrum

Wat betreft D66 komt er meer ruimte voor jongeren en bewonersparticipatie in Amsterdam centrum. Zo worden Amsterdammers op jonge leeftijd bij de stad betrokken en houden bewoners binding met hun woonomgeving. Het stadsdeelbestuur moet met een herkenbare plek in de wijk op een laagdrempelige manier, benaderbaar en transparant zijn. Juist voor mensen die verder van de overheid afstaan, bijvoorbeeld omdat ze niet digitaal vaardig of analfabeet zijn.

 • We gaan in gesprek met grote kantoren en bedrijven in het stadsdeel Centrum om afspraken te maken over welke extra maatschappelijke bijdrage zij kunnen leveren om jonge Amsterdammers een stageplek te bieden. D66 wil een stagemakelaar die bedrijven helpt bij het aanbieden van stages in het centrum. Op deze manier willen we óók jongeren van buiten en binnen het stadsdeel laten meedelen in de kansen op ontwikkeling die deze (tech)bedrijven Amsterdamse jongeren kunnen bieden.
 • De verschillende Amsterdamse Buurt en Wijkcentra spelen een belangrijke rol in het centrum. Als D66 erkennen en waarderen wij dat. We willen hen vragen mee te denken over welke rol zij kunnen spelen bij bewonersparticipatie. Juist ook voor bewonersgroepen die niet eenvoudig met de gemeente in contact komen.
 • We verruimen de openingstijden van de lokale Buurt- en Wijkcentra. Zodat jonge Amsterdammers ook in weekenden en vakantieperiodes hier terecht kunnen.
 • We creëren meer sport- en spelmogelijkheden voor jongeren in het Centrum. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van een basketbalveld of skatepark op het Marineterrein. D66 zet zich er voor in dat er voldoende sportfaciliteiten zijn bij nieuw te ontwikkelen gebieden.
 • D66 wil dat het stadsdeel meer geld vrijmaakt voor bijvoorbeeld sport- en cultuurverenigingen en deelname actief stimuleert. Juist daar ontmoeten de diverse inwoners van centrum elkaar. Dat is belangrijk voor samenhang en begrip in ons stadsdeel.
 • We stimuleren bewonersparticipatie onder minderheidsgroepen Denk aan het organiseren van speciale buurtactiviteiten voor deze groepen en het stimuleren van bewonersorganisaties.
 • Expats wonen voor een langere periode in de stad, hun kinderen gaan hier naar school en zij doen actief mee in de Amsterdamse samenleving. D66 wil dat ook hun stem wordt gehoord, deze groep verdient dan ook extra aandacht bij de stimulering van bewonersparticipatie.

Kansen krijgen in Amsterdam Centrum

Niet iedereen heeft dezelfde kansen in Amsterdam. Daarom wil D66 stevig beleid om mensen te helpen kansen te pakken. Dat betekent goede zorg, werk en arbeidskansen voor alle Amsterdammers en ook een bereikbare en toegankelijke stad.

 • D66 wil straten van Amsterdam centrum toegankelijker te maken voor ouderen en mensen met een beperking of kinderwagen.
 • We willen alleen auto’s in het centrum van bewoners, hun bezoekers en ondernemers. Dat willen we bereiken door extra te investeren in innovatieve oplossingen. Zoals bijvoorbeeld door nummerplaatherkenning.
 • We creëren een divers winkelaanbod in de binnenstad, dat in balans is en niet gericht is op massatoerisme. D66 stimuleert winkels die lokale producten en diensten aanbieden.
 • We willen dat alle straten in het centrum toegankelijk blijven voor fietsverkeer. Daarnaast maken we fietsstallingen in het centrum gratis voor bewoners, ook voor lange-termijn-parkeren. Het gebruik van auto’s door bezoekers in de binnenstad ontmoedigen we zoveel mogelijk en met slimme oplossingen zoals nummerplaatherkenning houden we de stad bereikbaar voor bewoners.

Duurzaam en groen Amsterdam Centrum

Ook centrum moet bijdragen aan de bestrijding van de klimaatcrisis. Omdat er weinig ruimte is in het centrum voor grootschalig groen zetten we in op maatwerk en slimme toepassingen van groen.

 • We zetten sterk in op vergroening waar het kan. Op daken en in straten komt meer ruimte voor groen. Waar het kan zetten we in op verticale tuinen tegen gevels. Bij nieuwbouw is verduurzaming en groen integraal onderdeel van de plannen.
 • Het stadsdeel moet minder maaien en snoeien waar dat kan. Zo krijgt flora de kans te groeien. Dat is goed voor de biodiversiteit. We pakken afval en zwerfafval aan, ook in en op het water. We zetten in op een verhoging van het aantal keren dat containers worden geleegd, willen overal containertuintjes en willen meer, kleinere, vuilniswagens die rijden op schone energie.
 • We bevorderen duurzame logistieke bevoorrading voor kantoren en winkels in de  binnenstad
 • We willen zo min mogelijk groot vrachtverkeer en geen touringcars meer door het Centrum, vanwege het milieu, veiligheid en de kwetsbare staat van bruggen en kades.

Ben je benieuwd naar het gehele verkiezingsprogramma van D66 Amsterdam, inclusief alle stadsdelen. Kijk dan hier of hier.