Persbericht: Adviezen van de SDC-fractie over het Wallengebied

Tijdens de vergadering van 6 december hebben de stadsdeelcommissieleden Jeantine van der Feest en Diederik Brink twee adviezen ingediend aangaande maatregelen in het Wallengebied ten behoeve van de leefbaarheid.

Leefbaarheid

De leefbaarheid van het Wallengebied staat hoog op de agenda bij onze stadsdeelcommissieleden Diederik en Jeantine. Om de overlast in dit mooie stukje Centrum terug te dringen hebben zij tijdens de commissievergadering van 6 december twee adviezen ingediend, deels samen met de PvdA. De adviezen betreffen onder meer sluitingstijden en het betrekken van de Warmoesstraat bij maatregelen in het Wallengebied, alsook het op kortere termijn meten van de effecten van de maatregelen. Je leest de volledige adviezen hieronder.

Beeld: Massimo Catarinella

Advies sluitingstijden raamexploitatie | D66

Voor het aanpakken van de overlast en het herstellen van de balans in het Wallengebied is alleen het verminderen van bezoekers niet voldoende; het is nodig om alle commerciële activiteiten in de (loop van de) nacht stil te leggen. Er zijn immers niet veel overlastgevers nodig om een buurt wakker te houden. De Wallen ’s nachts dicht biedt meer kans op rust. Het is daarom belangrijk dat we nu snel de voorgestelde maatregelen invoeren om de drukte en overlast zoveel als mogelijk terug te dringen. Zo kan een belangrijke stap voor verbetering van de leefbaarheid en het herstellen van de balans in het Wallengebied worden gezet.

De Stadsdeelcommissie Amsterdam Centrum adviseert het volgende:

De SDC ondersteunt de aanpak van het College met daarin de vervroegde nachtelijke sluiting van prostitutieramen in het Wallengebied (op vrijdag- en zaterdagnacht) naar 03.00 uur als een manier om overlast terug te brengen en de nachtrust te herstellen.

Advies sluitingstijden Wallengebied | D66, PvdA

De bewoners van het Wallengebied geven al geruime tijd een duidelijk signaal af: de leefbaarheid staat onder enorme druk en de balans is zoek. Naast de vele toeristen die zich goed gedragen en met belangstelling onze prachtige stad komen bezoeken, zijn er helaas ook (te) veel toeristen die voor overlast zorgen en weinig respect tonen voor de oude binnenstad en haar bewoners en ondernemers. Het is een enorme uitdaging voor het stads- en stadsdeelbestuur om de leefbaarheid te versterken en om, samen met bewoners en ondernemers, het Wallengebied weer tot een aantrekkelijk leef- en werkgebied te maken. Dit onderschrijft de stadsdeelcommissie. De noodzaak om nu te handelen, is enorm en daarom moet er zoveel als mogelijk gedaan worden om de balans in het Wallengebied te herstellen. Het prachtige, historische deel van de binnenstad is verworden tot een amusementszone. Dit mogen we niet nog verder laten escaleren. Een belangrijke stap in de aanpak van de nachtelijke overlast, en het verbeteren van de nachtrust van bewoners, is het verminderen van het aantal bezoekers op straat in de nachtelijke uren. Om dat te bereiken, is het nodig om in ieder geval de sluitingstijden van sekstheaters en -instellingen en horeca aan te passen. Dit beschouwt de SDC als een belangrijke stap in het versterken van de leefbaarheid en het herstellen van de balans in het Wallengebied.

De Stadsdeelcommissie Amsterdam Centrum adviseert het volgende:

1. De SDC adviseert om de sluitingstijd voor de horeca in het aangewezen gebied in te stellen op 01.00 uur gedurende de hele week. Op dit moment moet de horeca sluiten om 01.00 uur op zondag t/m donderdag. In verband met de overlast is het belangrijk om één uniforme lijn te trekken waarna horeca dichtgaan en alcoholverkoop stopt. Dit betekent concreet het vervroegen van de sluitingstijd voor horeca in het aangewezen gebied naar 01.00 uur op vrijdag en zaterdag.

2. De SDC adviseert om de sluitingstijden voor sekstheaters en -instellingen, waar alcohol wordt geschonken, te vervroegen naar 00.00 uur gedurende de hele week. Dergelijke gelegenheden met erotisch entertainment mogen momenteel de gehele week, dus ook op werkdagen, tot 02:00 open blijven (waarbij de horeca zo t/m do om 01:00 sluit). Hiermee beogen we om ook op werkdagen de drukte en mogelijke overlast van bezoekers die pas na sluitingstijd op straat belanden te verminderen. Daarnaast willen we door een vervroegde sluiting de erotische magneetfunctie die het gebied heeft inperken, wat hopelijk leidt tot minder late bezoekers op straat.

3. De SDC adviseert om in de aanpak nu of in de toekomst ook de Warmoesstraat te betrekken i.v.m. de bekende overlast. Door het gebied enigszins uit te breiden, hoeven bewoners niet te wachten tot de eerst volgende evaluatie en geeft de gemeente blijk van begrip voor de overlast in met name die gebieden.

4. De SDC adviseert om de pilot met de ISA-hosts (die momenteel tot 05.00 uur werkzaam zijn)voort te zetten (of om te zetten in staand beleid) en om het aantal koppels uit te breiden (momenteel zijn dat er drie).

5. De SDC adviseert om direct vanaf het moment van invoering de effecten van de vervroegde sluitingstijden te meten en met bewoners, ondernemers en het Leefbaarheidspanel in gesprek
te blijven om alle vormen van overlast te voorkomen.
Wij adviseren om niet pas na twee jaren met een evaluatie te komen, maar – indien mogelijk – eerder. Daarbij vragen we aandacht voor het mogelijk toevoegen van gebiedsdelen aan het gebied met aangepaste sluitingstijden en dat gesproken wordt met sekswerkers over veiligheid en bereikbaarheid.

6. De SDC adviseert om met veel urgentie een oplossing te zoeken voor de situatie waarbij om 02.00 uur de dienst van de handhavers ophoudt (waarbij men eventueel al om 01.30 uur het Wallengebied verlaat) terwijl juist dan vele horecabezoekers (tegelijkertijd) op straat komen. Juist het nader naar elkaar brengen van deze tijden biedt een kans om handhavers in te zetten om een oogje in het zeil te houden wanneer horecabezoekers op straat komen.

7. De SDC adviseert ook om samen met de politie te kijken of hierover afspraken gemaakt kunnen worden, bijvoorbeeld door de inzet van agenten vanuit andere stadsdelen die na 02.00 uur dienst hebben (en waarbij uiteraard de veiligheid in andere delen van de stad geborgd blijft).

N.B. Adviespunt 7 is niet van toepassing indien adviespunt 1 aangenomen (SDC) en overgenomen (College) wordt. Bij een horecasluitingstijd van 01.00 uur is er nog handhavingscapaciteit inzetbaar.