Vragen over ondersteuning bij verduurzamen woning

Raadslid Koen Verwoerd en commissielid Jos van Dam hebben onlangs aan het college van B&W vragen gesteld over de wijze waarop inwoners worden ondersteund bij het verduurzamen van hun woning. In dit interview gaan we hier dieper op in.

Waarom hebben jullie deze vragen gesteld?

De energiecrises leidt ertoe dat inwoners meer moeten betalen voor hun energie. Daarnaast wordt het klimaatprobleem steeds nijpender. Door het verduurzamen van woningen snijdt het mes aan twee kanten: de kosten voor de inwoner worden lager en het levert een positieve bijdrage aan het klimaat. D66 vindt dan ook dat de gemeente haar inwoners optimaal moet faciliteren bij deze verduurzaming. In dat kader wilden wij graag weten welke initiatieven worden ontplooid op dit gebied en wat de effectiviteit daarvan is.

Verder hebben we zelf een aantal ideeën om de verduurzaming te stimuleren en waren benieuwd hoe de gemeente hier tegenaan kijkt.

En welke gemeentelijke initiatieven vielen op en hoe effectief zijn ze?

Allereerst moeten we complimenten maken voor de uitgebreide beantwoording van onze vragen. Hier zijn we erg blij mee. Het valt ons op dat er veel initiatieven zijn en dat de gemeente flink bezig is zichzelf constant te verbeteren. We zijn dan blij dat onze D66 wethouder Duurzaamheid Gert van den Ham hier bovenop zit! 

Enkele voorbeelden van initiatieven zijn:
·       De inzet energiecoaches die al ruim 1200 (gratis) adviezen hebben gegeven aan inwoners over hoe zij energie kunnen besparen. Daarnaast is er een klussendienst die kleine energiebesparende maatregelen kan aanbrengen bij mensen die dat zelf niet kunnen.
·       De duurzaamheidslening, waarmee energiebesparende maatregelen zoals zonnepanelen, een warmtepomp of isolatiemaatregelen kunnen worden gefinancierd.
·       Ondersteuning aan VVE’s in de vorm van een energiescan, procesbegeleiding en stimuleringslening.

Zijn er dingen die beter kunnen?

We zijn tevreden over de initiatieven, maar we denken wel dat er meer aandacht moet worden besteed aan het bekend maken ervan. Gelukkig lezen wij in de beantwoording van de vragen dat de gemeente zich dit realiseert en al concreet actie onderneemt. Vanzelfsprekend volgen wij dit op de voet.

Wat vond men van jullie eigen voorstellen?

In het algemeen stond de gemeente positief tegenover onze voorstellen. Ze waren veelal zelfs al bezig met de implementatie ervan. Het ontwikkelen van een echte duurzaamheidsapp zoals wij die graag zouden zien, blijkt op dit moment helaas praktisch niet haalbaar. De gemeente ontwikkelt wél een duurzaamheidsplatform. Niet helemaal wat wij graag zouden zien, maar toch een mooie eerste stap. Wij blijven streven naar een volledige gemeente app met daarin ook een plek voor duurzaamheid.

Ons tweede initiatief betrof de inrichting van een duurzaamheidswinkel. Op dit vlak starten er binnenkort pilots met energiepunten. Wij kijken erg uit naar de evaluatie van deze pilots en verdere definitieve uitrol ervan.

Ons laatste voorstel betrof het subsidiëren van duurzame initiatieven voor inwoners met een kleine beurs met de Alphen Pas. Hier staat men ronduit positief tegenover. Bij introductie van deze pas gaan we hier verder concreet naar kijken.

Jullie zijn dus tevreden?

Ja, zeker! Er gebeurt al veel, maar het kan altijd beter. Wij zullen dan ook samen met onze wethouder Gert van den Ham dit dossier actief volgen en bijsturen waar dit nodig blijkt te zijn. Natuurlijk kijken we daarbij heel goed naar mogelijkheden om aansluiting te houden met het landelijk klimaatbeleid zoals dat door Minister Jetten is gepresenteerd.