Standpunt Provinciaal Inpassingsplan

De provincie heeft het Ontwerp PIP N207 Zuid ter inzage gelegd. De inwoners van Alphen aan den Rijn (en dus daarmee ook de inwoners van Hazerswoude Dorp) kunnen op deze PIP een zienswijze indienen.

Verkeersproblemen Hazerswoude

De raad van Alphen aan den Rijn en in het bijzonder Raadswerkgroep verkeer Boskoop Hazerswoude heeft zich de afgelopen jaren intensief bezig gehouden met de verkeersproblemen in Hazerswoude. Zonder de complete geschiedenis te willen geven, is het goed om een tweetal momenten te markeren:

Op 18 februari 2021 is er een amendement aangenomen waarin de raad instemt met:

 • Een Zuidwestelijke wijkontsluiting om Weidelanden heen met aansluitingen bij de Jan van Eijck en Breitnerlaan;
 • Een korte noordoostelijke wijkontsluiting en een (keer) rotonde;
 • Een beperking van het aantal mogelijkheden om af te slaan op het kruispunt.

Hierbij gaf de raad ook de opdracht te zoeken naar een verdere optimalisering van de maatregelen; Daarbij zoveel mogelijk verkeersstromen, in verschillende richtingen op het kruispunt in stand worden gehouden.

Op 30 september heeft de raad van Alphen een motie aangenomen waarin het uitspreekt dat:

 • Het de Noord-West afslag op het kruispunt wenst te behouden;
 • Het de rotonde bij Weidelanden naar het zuiden wil verplaatsen.

Zorgpunten

Als we het amendement en de motie uit de raad van Alphen naast het PIP leggen, dan kunnen we vaststellen dat deze in het PIP zijn verwerkt. Toch zijn er nog wel een aantal zorgpunten met betrekking tot de oplossing zoals deze nu voor ligt waarvoor wij aandacht vragen:

 • De verkeersveiligheid op de parkeerplaats bij de AH. De kruising op het dorp krijgt nu een 5e poot waardoor de vrachtwagens voor bevoorrading en vuilniswagens over de parkeerplaats moeten rijden waar mensen en kinderen lopen, fietsen, auto’s parkeren en wegrijden. Hier kunnen we wachten op het eerste ongeval.
 • De AH is een belangrijke voorziening in Hazerswoude Dorp en is belangrijk voor de leefbaarheid in Hazerswoude Dorp. In het voorstel wordt het aantal parkeerplaatsen aanzienlijk beperkt wat gevolgen heeft voor de klandizie. Op termijn kan dit gevolgen kunnen hebben voor deze voorziening en daarmee voor de leefbaarheid in het dorp.
 • Oorspronkelijk was het idee dat de woningen aan de zuidkant van Hazerswoude Dorp, aan de Provinciale weg zouden ontsloten worden via de rotonde bij Weidelanden. Nu de rotonde bij Weidelanden naar het zuiden verschuift, lijkt deze mogelijkheid te vervallen.

Bushalte

Met name het eerste en tweede aandachtspunt zijn het gevolg van het verplaatsen van de bushalte van de huidige locatie bij de benzinepomp naar een plek voorbij het kruispunt voor de AH. Reden hiervoor is dat de provincie zelf een richtlijn heeft opgesteld waarin het stelt dat een bushalte in principe na een kruispunt ligt. In principe is dit logisch, maar in de praktijk niet altijd ideaal.

Toch willen wij vragen of niet nader onderzocht kan worden of de bushalte niet voor het kruispunt kan blijven, of dat het ruimtebeslag op de neiuwe locatie beperkt kan worden. Hierbij kunnen de volgende punten in overweging genomen worden:

 • Er zijn meer locaties in Zuid Holland Noord waar een bushalte voor het kruispunt ligt, bijvoorbeeld in Leimuiden.
 • In de komende jaren wordt in Hazerswoude Rijndijk een treinstation aangelegd. Het gevolg hiervan zal zijn dat de buslijnen die via Hazerswoude Dorp gaan aanzienlijk zullen veranderen.
 • Als het station er is, is de bushalte in Hazerswoude-Dorp dan nog steeds een tijdhalte, of vervalt deze functie dan? Moet het dan nog steeds mogelijk zijn dat er 2 bussen kunnen stoppen?
 • De provincie is bezig met de aanbesteding van een nieuwe bus concessie voor Zuid Holland Noord. In de concessie kan worden meegenomen dat de provincie in principe de richtlijn hanteert dat de bushalte na een kruispunt is gelegen, maar dat dit op een aantal plaatsen niet het geval is. Dan biedt dit ook duidelijkheid voor de inschrijvers op de concessie.

De D66 fractie vraagt de wethouder om de genoemde zorgpunten te verwerken in de brief aan de Provincie.