Wat vinden wij van de gemeentelijke nota’s warmtetransitie en integrale veiligheid.

Samee Sabur - Raadslid Beeld: Robin van Maanen

Bijdrage van Samee Sabur, fractie, over de onderwerpen Warmtetransvisie en Veiligheid tijdens de commissievergadering van 15 september 2022.

Transitievisie warmte

Complimenten voor het uitgebreide en gedetailleerde inzicht in processen en mogelijkheden en onmogelijkheden ten aanzien van de warmte transitie.
De inwoners vragen echter om de stip op de horizon. Men is ongerust over wat moet ik nu doen. Mijn ketel is aan vervanging toe. Er zijn als particulier vele mogelijkheden om van het gas af te komen. De stijgende energiekosten maken dat deze transitie meer dan ooit urgent is geworden. Welke afwegingen moeten worden gemaakt gelet op effectiviteit en kosten? Wanneer je dan een adviesbureau in gaat schakelen om advies, is de eerste vraag die gesteld wordt: wat is het beleid van de gemeente? Daar geeft deze nota nog geen duidelijk en begrijpelijk antwoord op, hoewel we begrijpen dat dit een complex proces is, zo ‘n nota als het onderhavige is immers nooit af, de ontwikkelingen gaan razendsnel. We vinden het echter wel zorgelijk dat Zeewolde niet uitblinkt door snelheid wat betreft deze transitie. Het heeft al lang geduurd. Tempo is te laag.
In de nota wordt veelvuldig gesproken over samenspraak met en inspraak van de inwoners. Dat juichen wij toe, alleen hoop ik dat dit niet gebeurt in de vorm van inspraak c.q. informatieavonden zoals voor de zomervakantie in The Lux heeft plaats gevonden. We hadden daar immers een zaal met ongeveer 80 gemotiveerde belangstellenden met hoofdzakelijk grijze haren. De afstand tussen overheid en bevolking was indringend voelbaar.
Je kan dan moeilijk spreken van een doorsnee van de bevolking. Hoe voorkom je dat belangengroepen, ontevreden burgers, dominante groeperingen de overhand krijgen. In de nota wordt dan ook terecht gesproken over instrumenten als burgerberaad, burgerpanel of burgerfora. Alleen waarom pas in 2024, zoals in de planning staat. Dit moet naar voren. Wij willen een heldere uitwerking van een democratisch proces wat betreft deze zo belangrijke transitie. Dat willen de inwoners. Ga daar alsjeblieft mee aan de slag en voorkom dat inwoners te laat in het proces aansluiten. Mij is in ieder geval niet duidelijk hoe, wanneer en welke concrete vorm inbreng van de inwoner noodzakelijk is.
Tot slot het volgde. Het document Transitievisie Warmte bestaat uit 72 pagina’s. Het is een lijvig document. Ik begrijp dat er een samenvatting komt. Een “Publiekssamenvatting”. Hiervan zou een conceptversie toegevoegd zijn bij de stukken. Ik hem heb niet gevonden. Ik zou willen zeggen wacht hier overigens ook niet te lang mee en deel de samenvatting met de daarin belangrijke punten met de inwoners, zodat zij zich kunnen voorbereiden op wat komen gaat.

Nota integraal veiligheidsbeleid

Veiligheid is een elementaire basisbehoefte van mensen. Zonder veiligheid kun je niet verder en kom je niet verder. Gezien mijn achtergrond weet ik daar alles van. Maar daar zal ik jullie vanavond niet mee vermoeien.
“Een ieder heeft recht op vrijheid en veiligheid van zijn persoon. Niemand mag [behoudens de wet] van zijn vrijheid worden ontnomen”, aldus eerste lid, van artikel 5 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dit verdrag werkt rechtstreeks door in Nederland. Wij hebben ook onze Grondwet, die geeft ons ook allerlei vormen van bescherming. Dat is een groot goed.
Mensen verlaten huis en haard op zoek naar veiligheid voor zichzelf en hun kinderen. De voorbeelden zien we dicht bij huis in Ter Apel. Ambtsdragers en politici worden geïntimideerd en bedreigd. Ook in Zeewolde hebben we daar het een en ander van gezien bij het dossier ‘datacenter’.
Je afkomst, je huidskleur of seksuele geaardheid hebben niet zelden tot gevolg dat je je niet veilig voelt. Vele jeugdigen en jongeren verkeren in een onveilige thuissituatie. Ook de ‘me too’ beweging gaat immers over veiligheid. En dan hebben we het nog niet over criminele activiteiten. In de digitale wereld en de fysieke wereld.
Het zorgen voor veiligheid is dus zoals de voorliggende nota terecht aangeeft niet alleen een opgave voor de overheid maar vooral een opgave voor de samenleving als geheel. Waarbij wel de overheid een voorbeeldrol dient te vervullen. De bewoners in Zeewolde moeten zich veilig voelen: op straat en achter de voordeur. Onze jeugd moet in veiligheid kunnen opgroeien en kwetsbaren dienen beschermd te worden. Wij zijn dan ook verheugd dat de visie van het college op veiligheid een integrale visie betreft. In de uitvoering doen we dat dan zoals we in Nederland gewend zijn te doen met organisaties optuigen die elk een stukje voor hun rekening nemen. Politie, Boa’s, Openbaar Ministerie, Bureau Regionale Veiligheidsstrategie Midden Nederland, Regionaal Informatie en Expertise Centrum, het Zorg en Veiligheidshuis Flevoland, Rechtbank Midden-Nederland, Raad voor de Kinderbescherming, Veiligheidsregio Flevoland, ondernemers, inwoners, Straathoekwerk, Jongerenwerk, Woningcorporaties, Onderwijs, Halt, maatschappelijk werk, verslavingszorg, GGZ, schuldhulpverlening, jeugdhulp en andere welzijnsorganisaties als (sport)verenigingen en kerken (ook heel belangrijk). Enerzijds geeft deze (onvolledige) lijst van organisaties en instanties genoemd in de nota aan dat veiligheid breed en integraal benaderd wordt maar de vraag rijst dan onmiddellijk: hoe zorgen we er voor dat al deze organisaties en personen niet langs elkaar heen werken of problemen over de schutting gooien. Immers het bestrijden van (het gevoel van) onveiligheid dient
adequaat, daadkrachtig en effectief bestreden te worden. Jongeren en volwassenen die dreigen af te glijden dienen dan ook snel en goed geholpen te worden.
In de nota is een hoofdstuk gewijd aan de jeugd waarin de subcategorieën: “overlast door jeugd’ en “problematische jeugdgroepen” onderscheiden worden. Er wordt gesteld dat jongeren vaak op straat zijn te vinden. Het is echter wel zo dat de jongere in de meeste gevallen gewoon thuis zit of op school. Dat betekent dat we erg moeten oppassen om stigmatiserend te werken richting onze jeugd en jongeren als totale groep. Een stigmatisering van deze groep die wel vaker de kop opsteekt. Aan de beleidsmakers geef ik mee om daar extra alert op te zijn.
Wij zijn er een voorstander van om vooral in te zetten op preventie. Ik neem aan dat deze nota nog verder concreet uitgewerkt gaat worden. Daarbij wil ik het volgende opmerken. Wij hebben 6 september jl. gesproken met enkele organisaties en mensen, “de belevingswereld van de jongeren” zo zijn wij de avond gaan noemen. Probeer deze partijen bij die uitwerking actief te betrekken en vooral bij elkaar te brengen. Laat ze meer en echt samenwerken. Stimuleer dat. Dat gebeurt vooralsnog veel te weinig. Desnoods zet je er een coördinator op. Die deze groepen/mensen bij elkaar brengt. Dat is enorm waardevol en je zult als gemeenschap er uiteindelijk de vruchten van plukken. Koester deze mensen/organisaties die wij in ons dorp al hebben. Wat de fractie van D66 Zeewolde betreft wordt “koppen-bij-elkaar-steken” prioriteit nummer 1.