Het sociaal-liberalisme

Op 24 september 2022 is een groepje enthousiaste leden in The Lux aan de slag gegaan met de vraag wat is sociaal-liberalisme en hoe vertaalt zich dat naar de lokale politiek.

Allereerst hebben we ons bezig gehouden met politiek in zijn algemeenheid. Waarbij we twee aspecten hebben onderscheiden. Namelijk ideologisch gedreven politiek tegenover technocratisch gedreven politiek. Bij het laatste wordt de politieke besluitvorming bepaald door onderzoek en wetenschap. De besluitvorming wordt gedepolitiseerd en de politiek wordt uitbesteed. De rol van het RIVM en het OMT is een goed voorbeeld hiervan. Bij ideologisch gedreven politiek staan waarden en opvattingen centraal. Staat een maatschappijvisie of mensbeeld centraal. Beide richtingen hebben voor- en nadelen. 


Vervolgens hebben we ons verdiept in de verschillende politieke families zoals conservatief-liberaal (VVD) sociaal-liberaal (D66), sociaal-democratisch (Actief Zeewolde?), rechts-populistisch (Leefbaar Zeewolde), christen-democratisch (Christen Unie, CDA). 
Vervolgens gesproken over de kernwaarden van het liberalisme  en vervolgens toegespitst op het sociaal-liberalisme. Waarbij we vier kernwaarden hebben gedefinieerd en daarmee ook onderscheidend ten opzichte van klassiek liberalisme. Positief vrijheidsbegrip (vrijheid vereist actie); Radicale kansengelijkheid (gelijke middelen en mogelijkheden om het leven naar wens te kunnen leiden); Democratisering van de samenleving (gelijke participatie en collectief zelfbestuur) en Hervormingsgezind (meebewegen met maatschappelijke verandering). 


Na bovenstaande vastgesteld te hebben, is er dieper ingegaan op de geschiedenis van het sociaal-liberalisme. Het kinderwetje van Van Houten, 1874 (afschaffing kinderarbeid); het kabinet der sociale rechtvaardigheid, 1897 (Gezondheidswet, werknemersverzekering, leerplicht, kinderbescherming, woonbeleid);  Vrijzinnig Democratische Bond, 1901-1946 (Algemeen Kiesrecht, kansengelijkheid, referendum); oprichting D66, 1966


Tenslotte zijn we ingegaan op de grote vragen van onze tijd: Individualisme en polarisatie? Vrije markt en (kansen)ongelijkheid? Politieke participatie en de ‘afhakers’? Geloof in vooruitgang en ‘grenzen aan de groei’? Investeren in de ‘winnaars’ of inzetten voor de ‘verliezers’? 


Ko van der Velpen
afelingsvoorzitter