Algemene beschouwingen

Hieronder de volledige tekst van de bijdrage van Samee Sabur (fractievoorzitter) bij de Algemene Beschouwingen in de gemeenteraad van Zeewolde op 29 juni 2023

Samee Sabur - Beeld: D66 Zeewolde

Samenwerken

Ik zou mijn bijdrage willen beginnen met een quote van een bekende schrijver uit de 19de eeuw. Deze quote luidt als volgt: “Time flies over us, but leaves its shadow behind”. Wat deze schrijver bedoelt te zeggen is dat de tijd weliswaar voorbij vliegt, maar wat je achterlaat dat blijft. En dat de tijd voorbij vliegt dat weten we allemaal en het lijkt steeds sneller te vliegen naarmate je als mens ouder begint te worden. Wij als raad maar dat geldt ook voor onze wethouders en burgemeester willen allemaal iets bijdragen aan de maatschappij, anders hadden we niet gekozen voor politiek. Dat is gelijk ook onze gemene deler. We willen iets van maatschappelijke betekenis doen dat blijft, iets wat de samenleving ten goede komt. En ja, zoveel mensen zoveel wensen. Zoveel raadsleden zoveel meningen. Zoveel partijen zoveel standpunten. De kunst is dan om paar stappen terug te doen, naar die gemene deler: “bijdragen aan betere samenleving”. Als dat je startpunt is, dan geloof ik erin dat je er samen uit kan komen.
 
Een belangrijk onderdeel van democratie is dat ook wordt geluisterd naar minderheden, kleinere groepen of kleinere partijen. Die doen er ook toe. Die hebben binnen het democratische stelsel namelijk ook rechten. En dan gaat het voor mij met name om niet alleen maar luisteren zoals het gewoonlijk gaat, maar er ook echt iets mee doen. Één ding wat de geschiedenis ons in ieder geval heeft geleerd is dat de wil van de meerderheid niet altijd leidt tot de juiste keuzes. Wat mij betreft zoeken we de samenwerking met elkaar op. En dat kan. Vooral als gaat om grote zaken die op ons afkomen, die enorme impact kunnen hebben op ons dorp.
Ik noem er 1: de eventuele komst van een grote kazerne. Juridisch gezien wordt ons verteld dat we als gemeente er niet veel over te zeggen hebben. Trekken we samen op, dan denk ik wel degelijk dat we invloed kunnen uitoefenen. Al is het maar een klein beetje.
 
Waar de inwoners van Zeewolde en de agrariërs waar het om gaat in ieder geval, niet mee worden geholpen is door solo te handelen en brieven te delen met de politici in Den Haag zonder elkaar daarbij te betrekken of over te informeren. Daarmee is wat mij betreft eerder door de coalitiepartijen een verkeerd signaal afgegeven richting Den Haag. Zonde en een gemiste kans. Gaan we dit soort belangrijke onderwerpen proberen te claimen, als ieder partij voor zich? Of zoeken we de samenwerking op? Wat D66 betreft de laatste.
 
Met het afleggen van de belofte of de eed is op 30 maart 2022 de raadsperiode 2022-2026 officieel van start gegaan. De wethouders zijn vervolgens op 27 juni 2022 geïnstalleerd. De tijd is voorbij gevlogen. Wat hebben wij tot nu bereikt en gedaan? Best wat. Maar aan de andere kant ook niet veel. Kijkend naar de raadsvergaderingen van afgelopen maanden, dan was het vooral administratief stempelwerk. In de wandelgangen hoor ik vaak dat het gewoon zo werkt. De eerste twee jaren is vooral opstarten voor het college. Ik hoop dat het niet zo werkt. Na het zomerreces moeten we echt aan de slag.

Aan de slag

Wat D66 betreft gaan we in ieder geval aan de slag met de volgende zaken.
 
Meermin pakken we aan, ons centrum pakken we aan. Waarbij D66 graag ziet dat het fietsgebruik verder wordt gestimuleerd door bijvoorbeeld in de nieuwe centrumplannen de fiets meer centraal te stellen en de voorrangspositie in het verkeer van de fiets in de gemeente te verbeteren. Niet om de automobilist uit de auto te jagen maar meer om de automobilist uit de auto te krijgen. Dit omdat de fiets dan het betere alternatief is. Met uiteraard positieve gevolgen voor de leefbaarheid en duurzaamheid, en ook voor het parkeerprobleem in het centrum.
 
Woningbouw, daar gaan we mee aan de slag. De verbouwing van het gemeentehuis pakken we aan. Meer bouwen voor jongeren en ouderen, daar gaan we mee aan de slag. In Zeewolde blijkt nog steeds niet voldoende woningen gebouwd te worden voor jongeren. Daar maakt D66 zich zorgen over. Ook onze ouderen willen een gepast woonruimte hebben, maar kunnen niet altijd doorschuiven omdat er geen woonruimte is. Voor eenzame ouderen is het concept Knarrenhof een prachtig initiatief. Onlangs hebben wij als D66 een bezoek gebracht aan de bewoners van onze Knarrenhof in Zeewolde. In de Molenbuurt staat sinds 2022 een hofje met 23 woningen, genaamd Molenhof. Dankzij het Knarrenhof-concept kunnen mensen daar maximaal lang zelfstandig zijn, zonder afhankelijk te zijn van familie, vrienden of externe zorg. Wonen in een Knarrenhof biedt deze mensen de mogelijkheid elkaar te helpen. D66 merkt dat de behoefte groot is voor dit soort initiatieven en ziet graag meer van dit soort projecten in Zeewolde. Via deze weg roep ik het college op bij toekomstige woningbouwprojecten de mogelijkheden voor een tweede of een derde Knarrenhof ook te onderzoeken.   
 
Het vertrouwen winnen van onze inwoners, daar ga we mee aan de slag. Zoals ik meerdere malen heb gezegd, houdt voor D66 participatie niet op bij de verkiezingen.
We willen onze inwoners zoveel als mogelijk betrekken bij onze besluitvorming, want uiteindelijk worden zij geraakt door wat wij hier doen. Zij mogen dan ook meepraten over het onderwerp dat hen aangaat. “U heeft gestemd en nu bent u klaar”, die vlieger gaat bij ons niet op. “U heeft gestemd en nu praten we erover door”, daar hecht D66 waarde aan.  
 
Vluchtelingen vangen we op. Ook na 2025. En ja we hebben daar voldoende de ruimte voor. D66 is blij met het besluit van het college het AZC Zeewolde te heropenen en dankt het college hiervoor. In augustus ontvang het AZC Zeewolde de eerste groep statushouders. Dankzij het college vangen we deze mensen op een menswaardige manier op, op dit stukje NL. Stukje NL, want Zeewolde staat niet los van het land Nederland. Dit land heeft de plicht een veilige plek te bieden aan mensen die op de vlucht zijn. We kunnen als land niet ja zeggen tegen oorlogen en nee zeggen tegen vluchtelingen. Zeggen we A dan moeten we ook B zeggen.
 
Wij zijn een verenigingsdorp. Ontzettend veel verenigingen die ontzettend goed werk doen. Dat moeten we blijven koesteren. De uitdaging blijft om deze verenigingen meer met elkaar samen te laten werken.

Onderwijs verbeteren, daar gaan we mee aan de slag. Goed onderwijs is ontzettend belangrijk. Het gaat immers om zorg dragen voor onze jeugd. Wij kunnen ons als D66 dan ook niet permitteren dat het voorbestaan van Steunpunt Cultuureducatie in het geding is. Om die reden hebben wij het initiatief genomen, samen met Actief Zeewolde en CDA Zeewolde, een motie in te dienen.
 
Het dictum van de motie luidt als volgt:
“Wij verzoeken het college:
– vooruitlopend op een nieuw te ontwerpen cultuurnota in gesprek te gaan met relevante culturele partners en het onderwijs hoe borging en continuïteit van cultuureducatie op een kwalitatief verantwoorde manier gerealiseerd kan worden;
– een bedrag van € 50.000 op te nemen in de begrotingen 2024 en 2025 voor de cultuureducatieve activiteiten van het steunpunt cultuureducatie, daarmee uitvoering gevend aan hetgeen in de vigerende cultuurnota is verwoord;
– deze bedragen voor 2024 en 2025 incidenteel te dekken uit de Algemene Reserve.”

Tot slot

Tot slot een concreet vraag aan het college.
Wij hebben twee ‘Werksessies’ gehad met betrekking tot het collegeprogramma. Kunt u mij aangeven waar ik de uitkomsten van die sessies terugzie in de voorjaarsnota? Dit is geen technische vraag. Een politieke vraag waar ik graag een antwoord op zou willen hebben.

Ik sluit mijn bijdrage af met ook een quote:
“Time flies when you ‘re having fun”. Laten we als raad de komende periode een professionaliseringsslag maken. Het goed hebben met elkaar. Beter samenwerken, elkaar opzoeken en elkaar gunnen. Goede samenwerking leidt uiteindelijk ook tot tevreden burgers. En dat laatste willen we allemaal.