Hoofdstuk 9. Zorg & Financiële hulpverlening

D66 vindt het belangrijk dat goede zorg goed toegankelijk is voor iedereen. De gemeente heeft van de overheid veel verantwoordelijkheid gekregen op het gebied van zorg aan
langdurige zieken en ouderen. Deze zorg moet zo dicht mogelijk bij de mensen in de wijken georganiseerd worden. Zorg is meer dan lichamelijke en geestelijke zorg. Ook maatschappelijke zorg, bijvoorbeeld bij financiële problemen, vraagt continu om de aandacht van Zaanstad. Een op de tien huishoudens in Zaanstad heeft problematische schulden. Dit komt neer op ongeveer 7.000 huishoudens ofwel ongeveer 14.000 inwoners. Dit vindt D66 een schrikbarend hoog aantal. D66 wil blijvende aandacht voor goede en duidelijke communicatie van de gemeente zodat mensen begrijpen waar ze recht op hebben en weten wanneer ze hulp kunnen krijgen. Zaanstad moet zich daarnaast hard maken om het aantal laaggeletterden omlaag te brengen.

De toegankelijkheid van met name maatschappelijke zorg via de gemeentelijke website dient te worden verbeterd en laagdrempeliger te worden gemaakt. De juiste woonvormen
kunnen bijdragen aan preventie tegen ouderenzorg. Met voldoende voorzieningen en zelforganisatie waar mogelijk kan de aanspraak op ouderenzorg worden beperkt.

D66 staat voor een open samenleving en dit betekent ook dat asielzoekers en statushouders een beroep kunnen doen op Zaanstad. D66 wil er zijn voor deze mensen en hun perspectief
bieden. Zo kunnen zij zich optimaal ontplooien en een maatschappelijke bijdrage leveren.

Zorgpersoneel

De Covid-19-crisis heeft ons laten zien hoe kwetsbaar ons zorgsysteem kan zijn en hoe hoog de druk op het zorgpersoneel is. Om toekomstige crises op te vangen en de werkdruk te verlagen, dient er meer personeel bij te komen. D66 vindt het belangrijk om zijinstromers en (ex-)mantelzorgers te stimuleren een carrière binnen de zorg te beginnen door het volgen van de juiste trainingen/ cursussen of opleiding. In Zaanstad komt er een techniekcampus om de tekorten in de technische sector aan te pakken. D66 ziet deze
ontwikkeling ook graag in de zorgopleiding, eventueel in samenwerking met omliggende gemeenten.

Innovatie in de zorg (digitalisering)

Slim omgaan met digitalisering in de zorg is van groot belang. Er wordt in de zorg steeds vaker digitaal gewerkt en hoewel dit vaak snel en efficiënt is, vraagt het ook om een veilige en betrouwbare digitale huishouding. Ook de gemeente moet volgens D66 digitale
stappen maken en dan vooral in relatie tot de website van de gemeente. Dit is voor veel inwoners het belangrijkste portaal om aanvragen te doen bij de gemeente voor onder andere minimavoorzieningen. De website is echter voor veel mensen lastig en onduidelijk. Er moet een simpele en effectieve website komen waar inwoners hun aanvragen kunnen doen en de voortgang van de aanvraag kunnen volgen.

Financiële hulpverlening

Eén op de tien huishoudens in Zaanstad heeft problematische schulden. Dit komt in Zaanstad ongeveer neer op 7.000 huishoudens en 14.000 inwoners (aangezien een huishouden gemiddeld bestaat uit 2,1 personen). Dit vindt D66 schrikbarend hoog. Het armoedebeleid in Zaanstad moet zodanig worden ingericht dat inwoners met schulden snel en gemakkelijk hulp kunnen vinden.

Het is daarom belangrijk dat de verschillende betrokken maatschappelijke organisaties goed met elkaar samenwerken. Tijdig doorverwijzen is essentieel in het beperken van oplopende schulden. Hierbij dient de gemeente een langetermijnvisie te hebben. Het lijkt
soms goedkoper om inwoners budgetbeheer aan te bieden dan bewindvoering in te schakelen. Maar als een inwoner niet in staat is om te gaan met de vrijwilligheid van budgetbeheer, dan kan dit leiden tot meer problemen. Zorg en zeker financiële zorg draait daarom om maatwerk. Per inwoner dient gekeken te worden naar de beste oplossing. Dit kan hulp zijn via het wijkteam, budgetbeheer of bewindvoering. De initiële kosten zijn daarbij voor D66 niet relevant, omdat D66 van mening is dat maatwerk zich op de lange termijn terugverdient, voor zowel de inwoners als voor de gemeente.

D66 wil brede hulpverlening. Bij complexe problemen hebben mensen behoefte aan een hulpverlener die bij verschillende problemen tegelijk kan helpen. Juist als de schulden oplopen, zijn goede afspraken van levensbelang, zodat huisuitzetting voorkomen kan
worden, er geen extra boetes betaald hoeven worden en de kinderen naar school kunnen blijven gaan. D66 steunt een aanpak met creatieve oplossingen voor schuldhulpverlening. Daaronder vallen ook experimenten met het onder voorwaarden overnemen van schulden, zodat voorkomen wordt dat mensen hun leven lang achtervolgd worden door schulden.

En al kan preventie niet alles voorkomen, het blijft een belangrijk onderdeel in de armoedebestrijding. Laagdrempelige financiële inloopspreekuren kunnen mensen in een vroeg stadium helpen met informatie waarmee schulden en boetes worden voorkomen.
Deze informatiebijeenkomsten moeten ook buiten werktijden aangeboden worden, omdat steeds meer werkenden kampen met schulden. Ook in het onderwijs helpt financiële educatie om schulden te voorkomen.

We hebben meerdere knoppen om aan te draaien om deze cijfers te verbeteren. Veel besluiten, zoals bijvoorbeeld het verhogen van het minimum uurloon waar D66 groot voorstander van is, worden echter door de landelijke politiek genomen. Waar wij in Zaanstad wel invloed op hebben, is dus het armoedebeleid.

Ouderenzorg

De Nederlandse samenleving vergrijst en ook Zaanstad krijgt daarmee te maken. Onze inwoners worden ouder en hebben meer zorg nodig. Er moet volgens D66 veel meer aan preventie gedaan worden om deze kosten beheersbaar te houden. Zo zijn toekomstbestendige woningen een middel om ervoor te zorgen dat ouderen lang in hun bekende omgeving kunnen wonen. Ook nieuwbouw met voorzieningen voor ouderen in vergrijsde buurten kunnen hierin helpen. Verder zijn ook woonvormen waarbij verschillende groepen zelfstandige ouderen bij elkaar kunnen wonen belangrijk om isolement en eenzaamheid tegen te gaan. Een bijkomend voordeel hierbij is dat deze woonvormen bijdragen aan de doorstroming op de woningmarkt (Zie verder 2 Hoofdstuk Wonen). Ook vindt D66 het belangrijk dat de openbare ruimte en de openbare
voorzieningen toegankelijk zijn voor iedereen.

Migratie en asiel

D66 is voorstander van een open samenleving waarin iedereen kansen kan benutten. Mensen in nood zijn kwetsbaar en dienen geholpen te worden. De gemeente heeft een zorgplicht tegenover asielzoekers. In noodgevallen zorgt de gemeente voor opvang totdat
deze groep mensen het recht verwerft om hun talenten in te zetten voor onze samenleving of totdat zij zijn uitgeprocedeerd. Zaanstad draagt bij aan de opvang van asielzoekers als dit gevraagd wordt en D66 is daar trots op. D66 wil een goede ondersteuning vanuit de gemeente om statushouders te helpen met inburgeren. Een goede beheersing van de Nederlandse taal en kennis van de landelijke en lokale regelgeving is van cruciaal belang om goed te kunnen participeren in onze samenleving. D66 faciliteert graag particuliere
initiatieven voor (praktische) hulp aan statushouders en asielzoekers.