Hoofdstuk 3. Onderwijs

D66 staat voor kwaliteit van onderwijs en toegankelijke, veilige en bereikbare scholen. Iedereen verdient de kans om naar school te gaan en te leren, ongeacht afkomst of beperking. Schoolgebouwen moeten een inspirerende plek zijn voor alle leerlingen en dienen bovendien duurzaam en toegankelijk te zijn voor leerlingen met een beperking. Zaanstad verzorgt de huisvesting van scholen en heeft daarmee een belangrijke taak te vervullen.

Wanneer het met kinderen minder goed gaat, blijkt dit als eerste op school. D66 vindt het belangrijk dat vroegsignalering en preventie op scholen plaatsvindt. Hiervoor moet een adequaat netwerk worden opgezet vanuit jeugdzorg om signalen van scholen goed te kunnen opvangen. Een vast aanspreekpunt voor scholen is hiervoor van essentieel belang. De samenwerking tussen het bedrijfsleven en het beroepsonderwijs leidt tot beter onderwijs en mooie perspectieven voor de studenten en leerlingen in het Zaanse beroepsonderwijs.

Gebouwen

Een kwalitatief en duurzaam schoolgebouw is een plek waar leerlingen zichzelf kunnen ontwikkelen. Leren en ontwikkelen kan plaatsvinden in het schoolgebouw omdat het veilig is, welkom voelt en het prettig is om meerdere uren achter elkaar in door te brengen. De coronacrisis heeft ons het belang van goede ventilatie in scholen pijnlijk duidelijk gemaakt. Daarom wordt er vanuit het rijk 100 miljoen aan specifieke subsidie beschikbaar gesteld om de ventilatie in scholen op orde te krijgen. D66 zet de komende tijd in op:

  • Duurzame schoolgebouwen. Schoolgebouwen moeten zo snel mogelijk energieneutraal worden. Kansen worden gepakt op natuurlijke momenten, zoals bij groot onderhoud. De slechtste scholen moeten met voorrang worden aangepakt.
  • Moderne ventilatiesystemen in onze schoolgebouwen. Dit met name daar waar fijnstof een probleem is, zoals langs de N203. Het binnenklimaat van de scholen moet voldoen aan de laatste WHO-normen.
  • Veilig leefklimaat in en rondom onze schoolgebouwen. Dit vergt meer dan alleen aanpassingen aan de gebouwen zelf, ook de schoolpleinen moeten groen en veilig zijn. D66 vraagt aandacht voor achtergronden van en begrip voor leerlingen met probleemgedrag.

Schooluitval (corona)

Vanwege de coronacrisis hebben veel kinderen en jongeren lange periodes weinig tot niet op school gezeten. De terugkomst naar school is soms lastig, kinderen moeten weer wennen aan het dagelijks leven op school en de regels die daarbij komen kijken. Zaanstad moet oog houden voor de re-integratie van onze kinderen en jongeren na corona. Vooral voor kwetsbare kinderen zorgt het thuisonderwijs soms voor zware omstandigheden en bovendien is het voor scholen lastiger om problemen thuis te signaleren. D66 benadrukt de noodzaak hiervoor een gezamenlijke aanpak te ontwikkelen tussen scholen, de gemeente en de jeugdzorg. Corona zal naar verwachting de komende jaren nog voor problemen zorgen in het onderwijs.

Jeugdzorg

De wachtlijsten binnen de jeugdzorg hebben hun weerslag in veel verschillende gebieden van de maatschappij, ook de scholen merken de nadelen van de oplopende wachttijden. Zij werken met jongeren die soms acht maanden moeten wachten op jeugdhulp. Dit is zowel voor de jongeren als voor leraren ontzettend lastig. Het veroorzaakt stress en ziekteverzuim bij leraren. D66 vindt dat Zaanstad de scholen hierin moeten ondersteunen door ten eerste alles te doen om de wachtlijsten in de jeugdzorg te voorkomen en op te lossen. Ten tweede moet Zaanstad onderzoeken of er een mogelijkheid bestaat de scholen te ondersteunen met hulp voor jongeren die te lang moeten wachten op hulp.

Lerarentekort

Het lerarentekort blijft voor D66 een actueel thema. Het is van belang om leraren naar onze stad te trekken. Om dit mogelijk te maken kunnen leraren die ver bij Zaanstad vandaan wonen voorrang krijgen op een Zaanse (huur)woning. D66 wil ook inzetten op het enthousiasmeren van de jeugd en zij-instromers voor een baan als leraar. Dit doen we door in samenspraak met scholen het beroep van leraar aantrekkelijker te maken en de drempel om leraar te worden lager. Salaris speelt hierbij een rol, maar bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om een betaalbare woning te kunnen krijgen. De gemeente zal hier naar creatieve oplossingen moeten blijven zoeken binnen het wettelijk kader.

Talentontwikkeling

De school is een plek waar kinderen en jongeren zich ontwikkelen, niet alleen op het gebied van kennis maar ook op het gebied van zelfontwikkeling. Kinderen en jongeren moeten de kans krijgen om andere talenten en interesses te ontdekken door extra lessen
naast het standaard curriculum te volgen. In Zaanstad is bijvoorbeeld de maakindustrie nog prominent aanwezig. Hierdoor zijn er hier kansen te over om het leertraject aan te laten sluiten bij waar behoefte aan is in de maatschappij en daar toch een heel eigen draai
aan te geven. De rol van MBO’ers in onze maatschappij kan daarnaast niet overschat worden.

Passend onderwijs en thuiszitters

Ook voor leerlingen met een beperking, zoals bijvoorbeeld ADHD of autisme, moet Zaanstad onderwijs aanbieden. Met aangepaste onderwijsvormen kunnen ook deze kinderen hun talent ontwikkelen en hiervan bestaan in Amsterdam ook goede praktijkvoorbeelden. In Zaanstad is dit aanbod nog schaars. D66 pleit daarom voor de verbreding van het schoolaanbod. Waar mogelijk moeten kinderen met een beperking samen naar school kunnen met kinderen zonder een beperking.

In Amsterdam heeft de kinderombudsman samen met het college van B&W onderzoek gedaan naar schooluitval (thuiszitters). Uit dit onderzoek is onder andere gebleken dat de werkelijke aantallen hoger zijn dan de officiële registratie. D66 vindt een dergelijk onderzoek naar thuiszitters ook dringend nodig voor Zaanstad en daarbij moet nadrukkelijk aandacht zijn voor de achtergronden en oorzaken van schooluitval.

Samenwerking beroepsonderwijs en bedrijfsleven

D66 juicht initiatieven voor samenwerking tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven toe. De samenwerking op de Tech Campus is erg belangrijk om opleidingen aan te laten sluiten bij de banen in het bedrijfsleven. Hierdoor kun je werken met een baangarantie voor veel
van de opleidingen. Een ander goed voorbeeld is ’t Lokaal in Wormerveer, waar bedrijfsstages worden gecoördineerd. Dit leidt tot een goede binding in de regio tussen leerlingen en studenten en bedrijven. Succesvolle stages leiden vaak tot een baan. Dit heeft als bijkomend voordeel dat (toekomstige) werknemers een baan krijgen in de regio. De uitbreiding van de activiteiten van ’t Lokaal naar de Achtersluispolder in Zaandam vindt D66 een verrijking voor Zaanstad.