D66 in gesprek met bewoners aan de randen van Wassenaar

Zaterdag 5 maart maakten kandidaat-raadleden van D66 een fietstocht langs de randen van Wassenaar om in gesprek te gaan met inwoners, ondernemers en belangengroepen die zich zorgen maken over ruimtelijke plannen aan de randen van Wassenaar.

Op verschillende plekken aan de rand van de gemeente botsen belangen van omwonenden, onze leefomgeving en initiatiefnemers. Bijvoorbeeld bij de plannen voor woningbouw op de ANWB-locatie, de herontwikkeling van Duindigt, de bouw van woningen op het terrein van kwekerij Griffioen langs de Rijksstraatweg en de inrichting van de Groene Zone. In het laatste gebied zijn er plannen voor nieuwbouw van de American School of The Hague, verplaatsing van Avalex, is er behoefte aan ruimte voor recreatie en nieuwbouw van woningen. Daarover en over het wel of niet uitplaatsen van bedrijvigheid en de ontsluiting van het gebied moeten de komende tijd beslissingen worden genomen.

D66-ers in gesprek bij ANWB

Beeld: D66 Wassenaar

Tijdens onze fietstocht hebben we met bewoners en belangengroepen gesproken over de plannen en de manier waarop het proces voor nieuwe ontwikkelingen en initiatieven binnen Wassenaar op dit moment verloopt. Belangrijke vraag daarbij is hoe inwoners en andere belanghebbenden beter en in een zo vroeg mogelijke fase betrokken kunnen worden.

D66 wil werk maken van een gemeente die inwoners goed betrekt bij alle ruimtelijke plannen die ingrijpen op de leefomgeving van de mensen. Voor D66 begint dat door vooraf zoveel mogelijk duidelijkheid en daarmee zekerheid te geven aan alle betrokkenen over wat we wel en wat we niet willen in een bepaald gebied. Door de gebiedsvisies op orde te hebben en de bestaande bestemmingsplannen te hanteren. Uiteraard kunnen bestemmingsplannen worden gewijzigd volgens de geldende transparante procedures. Zo voorkomen we ongewenste procedures bij de Raad van State en dragen we bij aan zekerheid en vertrouwen onder inwoners en initiatiefnemers. Het is aan de nieuwe gemeenteraad om hier tijdens de komende raadsperiode op een nieuwe manier invulling aan te geven in het licht van de nieuwe Omgevingswet, en zo te werken aan het vertrouwen vanuit de Wassenaarse samenleving.

Stuk voor stuk reageerden onze gesprekspartners met waardering n.a.v. het constructieve gesprek dat wij met hen hadden. En allemaal spraken ze de hoop en wens uit om ook in de toekomst serieus te worden genomen. Op de ANWB-locatie voerden wij het gesprek met de buurtbewoners uit het Benoordenhout samen met de Haagse D66 lijsttrekker Robert van Asten. Want alleen samen creëren we draagvlak en bereiken we een voor alle partijen acceptabel resultaat.  

Rogier Krabbendam
Lijsttrekker D66 Wassenaar