Zorg, Welzijn en Armoede

Een vrije samenleving begint bij een goede gezondheid van jou en je naasten. Gezondheid is meer dan alleen ‘niet ziek zijn’. Schone lucht, goed werk, voldoende sporten en geestelijke gezondheid zijn het startpunt van een gezond leven. Voorkomen dat mensen ziek worden is ten slotte het beste medicijn voor een vrije samenleving. Wij geloven dat je écht vrij bent als we dat samen zijn. Als iedereen gelijke kansen krijgt. Als we mensen helpen die het nodig hebben. We laten iedereen vrij, maar laten niemand vallen.
D66 streeft naar een samenleving waarin ieder mens de vrijheid en de kansen heeft om zijn of haar leven zelf in te richten. Wij vertrouwen op de eigen kracht van mensen. Dat betekent dat we altijd kijken naar wat mensen zelf kunnen, al dan niet met ondersteuning vanuit de eigen omgeving.
Sommige mensen hebben extra hulp nodig om hun talenten te ontdekken en tot bloei te laten komen, om zelfstandig thuis te wonen of om gelukkig oud te worden. Iedereen verdient een goede basis terwijl hij of zij opgroeit en moet de ondersteuning krijgen die hij of zij nodig heeft. Gemeenten hebben de afgelopen jaren een steeds grotere verantwoordelijkheid gekregen op het gebied van zorg en welzijn. De praktijk laat zien dat we die verantwoordelijkheid niet in ons eentje aankunnen. Daarom moeten we het zogenaamde sociaal domein nog veel meer in samenwerking met andere gemeenten in de Leidse Regio organiseren.

Preventie

Voorkomen is beter dan genezen. Dit begint bij straten en parken die uitnodigen om erdoorheen te lopen en te fietsen, bij het stimuleren van sport voor kinderen en bij een stad waar uitstoot van fijnstof en de productie van geluid zoveel mogelijk wordt voorkomen. Door preventie en vroegsignalering kunnen met lichte zorg zwaardere problemen voorkomen worden.

 • D66 wil voldoende ruimte voor mensen om te bewegen. Wij hebben vergroening van onze gemeente, ruimte voor spelen en sport, fietsers en voetgangers als prioriteit. D66 wil op meer plekken in de gemeente sportfaciliteiten op straat en in parken realiseren. Dit kan een sportparcours zijn, een outdoor fitness-rek of een wandelroute.
 • D66 wil bij het (her)inrichten van een buurt zien dat een gezonde leefomgeving, natuur, sport, vitaliteit en het ontmoeten van mensen nadrukkelijker met elkaar in verband worden gebracht. D66 wil aandacht voor de preventie van problemen bij jongeren in gezinnen waar problemen zich opstapelen.
 • Ook bij de aanpak van schulden is preventie essentieel. Wanneer inwoners met problemen in een vroegtijdig stadium bereikt worden en kunnen grotere problemen voorkomen worden. Preventie begint met voorlichten/informeren, een laagdrempelig en bereikbaar loket en een toegankelijke cursus omgaan met geld, met bijzondere aandacht voor kinderen.
 • We investeren in het behoud en versterking van vrijwilligers.

Jeugdzorg

Gelukkig groeien de meeste kinderen op in een gezin waarin ze alle kansen krijgen die ze nodig hebben. Maar dat geldt niet voor alle kinderen. De meeste problemen kunnen effectiever binnen de omgeving aangepakt worden, dan met een eindeloze combinatie van individuele zorg- en welzijnstrajecten.
Gelijke kansen, laagdrempelige zorg en ondersteuning op maat zijn onze uitgangspunten.

 • D66 wil dat de bestuurlijke spaghetti in het sociaal domein wordt aangepakt. We zien dat daar deze periode een begin mee is gemaakt, maar dit gaat te langzaam. Op dit moment hebben we onze sociale dienst nog steeds georganiseerd met Leidschendam-Voorburg, de maatschappelijke ondersteuning met Wassenaar, de jeugdhulp met Den Haag en het meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling met Leiden. Dat maakt het te ingewikkeld voor gezinnen en hulpverleners om snel de juiste hulp in te schakelen.
 • Sommige gezinnen hebben te maken met meervoudige problematiek, bijvoorbeeld een combinatie van schulden, verslavingen, vechtscheidingen, psychische problemen en mishandeling. In dat geval moet er één zorgverlener komen die als regiebehandelaar optreedt en het aantal gezichten dat over de vloer komt beperkt.
 • D66 wil dat er in het bijzonder voldoende zorg beschikbaar is voor kinderen en jongeren met complexe psychiatrische problemen, en dat de gemeente bijdraagt aan een snelle oplossing van de wachtlijsten.
 • D66 wil een betere overgang voor jongeren die achttien worden. Vanaf die leeftijd gelden ineens allemaal nieuwe rechten en plichten. Daarom moeten alle jongeren voorbereid worden op volwassenheid. Wie na diens achttiende verjaardag geen woning, werk of school, een sociaal netwerk en financiële zelfstandigheid heeft, moet kunnen terugvallen op de gemeente.

Zorg, maatschappelijke ondersteuning en integratie

Wij willen een samenleving waarin iedereen de ruimte krijgt om zijn eigen beslissingen te nemen en iedereen zich op zijn eigen manier kan ontwikkelen. Mensen hebben soms zorg of extra ondersteuning nodig vanwege een beperking, ouderdom of psychische problemen of omdat zij mantelzorg verlenen. We kiezen voor goede zorg en ondersteuning voor iedereen.
Door de coronacrisis beseffen we meer dan ooit: goede, toegankelijke en betaalbare zorg is letterlijk van levensbelang. Zorg is voor een flink deel de verantwoordelijkheid van het Rijk. Toch kunnen wij ook als
gemeente hier iets aan toevoegen. D66 doet dit door vooral te concentreren op de wijken. Daar maken wij het verschil.

Samen werken aan betere zorg

 • De gemeente gaat actief in gesprek met huisartsen, om gezamenlijk een agenda op te stellen en hen te betrekken bij het wijkgericht werken. Hierbij is de digitalisering van de eerstelijnszorg een speerpunt.
 • Mensen kunnen in ons dorp met vragen terecht bij één welzijnsorganisatie, waar meerdere activiteiten en voorzieningen worden aangeboden. Financiële afwegingen, zoals de hoogte van de eigen bijdrage of gemeentelijke tekorten in het ene of het andere potje, mogen geen beperking vormen in de toegankelijkheid van noodzakelijke zorg en ondersteuning. We ontschotten de zorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
 • De gemeente zet zich met regiogemeenten en zorgaanbieders in voor het schrappen en gelijktrekken en zoveel mogelijk beperken van administratie- en declaratieregels, zodat zorgaanbieders zich kunnen concentreren op het verlenen van zorg.
 • D66 wil dat werken in de jeugdzorg aantrekkelijker wordt en dat medewerkers meer waardering krijgen.

Een toegankelijke WMO

 • Voorschoten Voor Elkaar vervult een belangrijke rol in de toegang tot en verlening van maatschappelijke ondersteuning. Daarmee heeft de gemeente de afgelopen jaren een belangrijke stap gezet die leidt tot betere en beter vindbare hulp voor mensen die dat nodig hebben. D66 wil de positie van Voorschoten Voor Elkaar als brede welzijnsorganisatie verder versterken.
 • Samen met andere gemeenten in de Leidse regio versterken we de kennis en ervaring van Wmoconsulenten op het gebied van de toepassing van eHealth in woningen, zoals beeldbellen en Domotica.
 • D66 vindt dat er goede ondersteuning moet zijn voor iedereen die dat nodig heeft. Waar mensen dat niet zelf of binnen hun eigen netwerk kunnen organiseren, hebben we als gemeente de grote verantwoordelijkheid om daarbij ondersteuning te bieden. Gelijktijdig kan het niet zo zijn dat de gemeente – en daarmee de belastingbetaler – opdraait voor kosten van huishoudelijke hulp bij mensen die dat ook zelf kunnen betalen. De keuze om met mensen een keukentafelgesprek te voeren over draagkracht vindt D66 daarom rechtvaardig.

Een welkom voor nieuwkomers

 • D66 wil dat nieuwkomers met een verblijfsstatus alle kans krijgen om goed in onze samenleving te integreren. D66 wil daarom – naast taalonderwijs – maatschappelijke initiatieven zoals speeddates, een buddynetwerk met vrijwilligers en andere sociale activiteiten ondersteunen.

Langdurige zorg midden in de samenleving

 • Mantelzorgers moeten voldoende ondersteuning krijgen. Door vrijwilligers te betrekken wordt respijtzorg voor mantelzorgers vaker mogelijk. De gemeente zet zich actief in om de mogelijkheden die hiervoor zijn, bekend te maken bij mantelzorgers.
 • Onze gemeente wordt dementievriendelijk, zodat inwoners met (beginnende) dementie en hun mantelzorgers zo lang mogelijk thuis kunnen blijven en kunnen meedoen in de samenleving. We ondersteunen vanuit de gemeente initiatieven zoals het Alzheimercafé.
 • D66 wil dat de gemeente plekken aanwijst waar levensloopbestendig wonen centraal staat. Samen met zorg- en welzijnswerk en woningcorporaties kijken we wat nodig is om daar gezond en veilig oud te worden.
 • D66 wil dat eenzaamheid wordt bestreden. Er moeten meer plekken en activiteiten komen waar mensen van alle generaties elkaar kunnen ontmoeten.
 • Geaardheid, geslacht, afkomst, geloof of leeftijd mogen nooit een belemmering vormen om volwaardig en zelfstandig mee te doen in onze samenleving. D66 wil dat er zorginstellingen komen met het Roze Loper-keurmerk, zodat LHBTIQ+’ers ook op latere leeftijd zichzelf kunnen zijn.

Armoede en schulden

Voorschoten is een welvarend dorp waar de meeste mensen goed kunnen rondkomen. De werkloosheid is relatief laag en het gemiddeld inkomen hoog. Toch moet drie procent van de gezinnen in Voorschoten rondkomen van een bijstandsuitkering, heeft zes procent een laag inkomen en maken tientallen gezinnen
gebruik van schuldhulpverlening.
Wij vinden dat waardering voor ieders bijdrage aan de samenleving, liefst in de vorm van betaald werk, de beste manier is om armoede en problematische schulden aan te pakken. Tegelijkertijd komen er steeds meer werkende armen, bijvoorbeeld in éénoudergezinnen of als zzp’ers met flink wisselende inkomsten.
D66 vindt dat ondersteuning beter toegankelijk en vindbaar moet zijn voor alle inwoners. Waar nodig stapt de gemeente actief op iemand af om een oplossing aan te bieden. De kosten gaan voor de baten uit. Problematische schulden kunnen voorlopers zijn van uitkeringen en hogere zorgkosten; we hebben er dus allemaal belang bij om met
compassie actief mensen tegemoet te komen.

 • D66 wil dat aandacht bij armoede en schulden uitgaat naar het hele huishouden. Voorkomen moet worden dat de schuldenproblematiek van generatie op generatie wordt doorgegeven. Als er een hulpvraag is vanuit de jeugdhulp of de Wmo, moet daarom altijd nagegaan worden of er sprake is van schulden en hoe dat het leven van kinderen beïnvloedt. Schulden en zorgbehoefte moeten in samenhang worden bezien.
 • Bij armoede moeten we ons ervoor inzetten om de kwetsbare gezinnen te bereiken, zodat de bestaande regelingen beter gebruikt worden.
 • Schep ruimte voor maatwerk om mensen een passende oplossing te kunnen bieden waar dit nodig is.
 • D66 wil dat voor gemeentelijke belastingen en -heffingen gemakkelijker kwijtschelding kan worden aangevraagd. Ook willen we dat uitkeringen bij wisselende inkomsten toegankelijker worden.
 • D66 wil waar zinvol (bijvoorbeeld via Vindplaats schulden) gebruik maken van signalen van publieke – en private schuldeisers over beginnende schulden en problematische schulden. Dit maakt het mogelijk om met problemen snel te signaleren.
 • D66 wil dat langdurig werklozen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt actief worden begeleid bij het vinden van een zinvolle dagbesteding, een stage, een (vrijwilligers) baan of een opleiding. Onderwijs staat hierbij, in het bijzonder bij jeugdwerkloosheid, centraal.
 • D66 wil dat mensen met een bijstandsuitkering de kans krijgen om een eigen onderneming te beginnen of om aan de slag te gaan met oefenbanen, waarbij de werkgever zoveel mogelijk (administratief) wordt ontzorgd. Dit moet niet meteen consequenties hebben voor een uitkering, zodat de uitkeringsgerechtigde het vertrouwen krijgt om weer de stap naar betaald werk te zetten.
 • Kinderen uit achterstandsgezinnen moeten inspirerende voorbeelden krijgen van hetgeen ze met hun leven kunnen doen.