Veiligheid

Veiligheid is meer dan regels, boetes en een wapenstok. Veiligheid gaat behalve over criminaliteitscijfers ook over het gevoel dat je binnen in huis, buiten op straat, en online hebt. De omgeving waarin je woont en leeft kan ook veilig en minder veilig zijn.
Je voelt je niet alleen veiliger door onveiligheid weg te nemen, maar ook door geborgenheid en verbinding te vergroten. Wanneer je je veilig voelt, brengt dit ook veiligheid. We reageren anders op
elkaar bij gevoel van onveiligheid dan bij gevoel van veiligheid. Om vrij te zijn, je vrij te voelen en je ook vrij te gedragen, is de belangrijkste voorwaarde dat je je veilig voelt. Pas dan kan je je leven naar eigen inzicht inrichten, met oog voor de ander.

Veilig in de buurt

Verbinding in de buurt draagt bij aan de leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Dat gaat om praatjes maken met de buren, maar ook om het vertrouwen dat er regelmatig een wijkagent langsfietst en een BOA bereikbaar is.
Inwoners kunnen niet zonder wijkagent, maar de wijkagent kan ook niet zonder de ogen en oren in de wijk.
De wijkagent signaleert ook de trend waarop het gemeentebestuur kan ingrijpen.

 • Met de buurtbewoners, de gemeente en de politie worden de belangrijkste problemen samen benoemd en aangepakt. Voorbeelden van andere gemeenten, zoals ‘Buurt Bestuurt’ uit Rotterdam, worden hiervoor overgenomen.
 • Er moet voldoende capaciteit zijn in de basisteams van de politie, zodat wijkagenten duidelijk in de wijk te vinden zijn. De wijkagent kan samen met inwoners, ondernemers en scholen makkelijker signalen en sneller ingrijpen.
 • De communicatie tussen BOA’s en politieagenten moet worden verbeterd.
 • Mensen die zich inschrijven op een nieuw adres, krijgen automatisch een brief waarin contactgegevens van wijkagent en wijkvereniging staan.
 • BOA’s in Voorschoten dragen geen wapen.
 • D66 is tegen het privé afsteken van vuurwerk, en wil dat er als alternatief professionele vuurwerkshows worden georganiseerd door de gemeente, of door buurtbewoners die professionals inschakelen en daarvoor een vergunning regelen.

Veilig op het internet

We zijn steeds meer actief op het internet, en we zien dus ook een steeds verdere toename aan cybercrime, internet intimidatie en online misleiding. De digitale component in veiligheid wordt steeds belangrijker.

 • De gemeente moet investeren in digitale veiligheid van inwoners. Ook moet zij zorgen voor voldoende interne kennis en kunde binnen haar eigen organisatie en de gemeenschappelijke regelingen om op een veilige en effectieve manier met data en technologie om te gaan.
 • De gemeente kan een prominentere rol spelen in communicatie richting burgers over gevaren op de digitale weg en vooral tips hoe onze inwoners zich veiliger op het internet kunnen begeven.
 • De gemeente gaat trainingen organiseren om lokale ondernemers tegen kostprijs hun digitale basisveiligheid op orde te laten krijgen, zodat we als samenleving beter beschermd zijn tegen hacks en DDOS-aanvallen. De gemeente kan hier gebruik maken van landelijke campagnes en initiatieven zodat dit efficiënt georganiseerd kan worden.
 • Daarnaast kan de gemeente bewoners bewust maken van de gevaren de digitale wereld. Dit kan door middel van bijvoorbeeld digitale ambassadeurs die informatie met hun buren en wijkgenoten delen over digitale veiligheid.

Preventie van criminaliteit

Om veiligheid te vergroten moet ook ingezet worden op de preventie. Daarbij is een focus op de oorzaak belangrijker dan blindstaren op het bestrijden van de symptomen. D66 roept de gemeente op de
voortrekkersrol in preventie te nemen. D66 wil inzetten op voorlichting op scholen, via sportverenigingen en dat de wijkagent zichtbaar en aanspreekbaar is. We willen dat hier een structurele visie en een structurele begroting voor wordt gemaakt, zodat er niet ieder jaar een nieuwe subsidie moet worden geregeld.
Schuldhulpverlening en het tegen gaan van drugsafhankelijkheid zijn belangrijke instrumenten in de preventie van criminaliteit. De overheid en de gemeente in het bijzonder hebben hier een belangrijke taak in. De taak van de gemeente is om deze schuldhulpverlening toegankelijk en laagdrempelig te maken en houden. Dit vereist
investeringen op gebied van communicatie, en om eventueel schulden over te nemen.

Bestrijden van ondermijning

Vastgoedcriminaliteit is ook in onze gemeente een groot probleem. Het witwassen van crimineel geld door de aankoop van vastgoed staat nu in de Leidse Regio hoog op de agenda. D66 vindt dit belangrijk. Ondermijning is meer dan alleen vastgoedcriminaliteit; het is een vorm van criminaliteit waarbij de boven- en onderwereld
met elkaar versmelten.

 • D66 steunt lopende initiatieven om ondermijning tegen te gaan, zoals het creëren van een goed netwerk voor een integrale aanpak.
 • De gemeente moet de ingeslagen weg om samen met politie, OM en Belastingdienst ondermijning te bestrijden.
 • D66 is blij met onder meer de inzet van de Wet Bibob, omdat deze mede kan voorkomen dat bepaalde ondernemersgroepen worden gestigmatiseerd.
 • Een belangrijke taak van de gemeente is om ambtenaren te trainen om mogelijke signalen te herkennen. D66 vraagt de gemeente hiermee door te gaan.De gemeente moet investeren in digitale veiligheid van inwoners. Ook moet zij zorgen voor voldoende interne kennis en kunde binnen haar eigen organisatie en de gemeenschappelijke regelingen om op een veilige en effectieve manier met data en technologie om te gaan.