Onderwijs, Sport en Jeugd

In en om Voorschoten is er voor ieder die wat wil leren een plek om dit te doen. Wij zijn hier trots op. Het onderwijs, de mogelijkheden voor sporten en de verschillende kunstcentra bieden samen een diverse plek voor kinderen om op te groeien. Met het versterken van de banden tussen onderwijs, sport en cultuur geven we alle kinderen de mogelijkheid hun interesses te ontdekken. Zo werken we samen aan kansen voor een nog betere gemeente.

Jeugd

De wachtlijsten voor kinderopvang zijn te lang. Bovendien is er maar één aanbieder in Voorschoten, weliswaar met meerdere locaties, die een erkend programma voor Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) aanbiedt. D66 wil daarom dat de gemeente meer regie pakt, in samenwerking met scholen en aanbieders, om voldoende
kinderopvang en VVE te realiseren.
Ieder kind moet namelijk de kans krijgen op een goede start. Waar mogelijk heeft het de voorkeur om de basisschool samen met de voorschoolse educatie, de peuterspeelzaal en de opvang op één locatie te hebben waar alle jonge kinderen terecht kunnen.
D66 wil jongeren stimuleren de deur uit te komen en te bewegen. Er moet voldoende te beleven zijn in het dorp voor jongeren op het gebied van sport, muziek en evenementen. D66 wil samen met jongeren, welzijnsorganisaties en ondernemers zoeken naar voldoende plekken en activiteiten waar jongeren elkaar
kunnen ontmoeten.

Primair en voortgezet onderwijs

D66 wil zich inzetten voor moderne gezonde schoolgebouwen met een uitdagend en leuk schoolplein. Het uitgangspunt moet zijn dat ieder kind dichtbij huis naar school kan.

  • We moeten onze leraren koesteren en een aantrekkelijk dorp blijven voor docenten om te komen werken. D66 wil kijken of docenten bij een bepaald deel van het woningaanbod voorrang kunnen krijgen.
  • D66 wil de samenwerking tussen scholen en sport- en cultuurverenigingen stimuleren, zodat kinderen met verschillende sporten en cultuur in aanraking komen. Daardoor wordt de kans op het vinden van een hobby die ze leuk vinden zo groot mogelijk. De totstandkoming van het sportakkoord een aanstellen van functionaris is een mooie start die de komende periode de samenwerking een boost kan geven. D66 ziet voordelen bij het multigebruik van accommodaties (voor sport- en andere activiteiten). Door samenwerking van sport en welzijn kan het sportakkoord benut en uitgebouwd worden.
  • Veel schoolgebouwen in Voorschoten zijn hoognodig aan vernieuwing toe. In een plezierig schoolgebouw ga je immers ook met plezier naar school en geef je met plezier les. De Fortgensschool, de Nutsschool en de Emmausschool moeten de komende jaren vervangen worden, wat om stevige investeringen vraagt. Creatief gebruik van ruimte en combinaties van functies moet het mogelijk maken om goede gebouwen neer te zetten voor alle leerlingen en leraren. De gemeente moet daarin de regie nemen.

Passend en inclusief onderwijs

Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Op dit moment zitten er kinderen thuis en dat is niet acceptabel.
D66 wil dat er zo snel mogelijk inzicht komt in de knelpunten, en dat er per kind in overleg met de ouders en de schoolbesturen wordt gezocht naar een oplossing. De gemeente moet hierbij continu voor het belang van kind gaan staan.

  • Het is belangrijk om kinderen die niet meekomen op het taalniveau van hun leeftijdsgenoten te ondersteunen. Hiervoor moet de voorschoolse educatie toegankelijker worden voor jongere kinderen. Ook voor de ouders moet er een optie zijn om ondersteuning te krijgen in het ontwikkelen van hun begrip en kennis van onze taal.
  • Laptops, tablets en telefoons zijn niet meer weg te denken uit het huidige onderwijs. Om ieder kind een eerlijke kans te geven, is een goede tegemoetkoming voor studiefaciliteiten van groot belang. De focus hierbij moet liggen op wat nodig is om op gelijke grond mee te doen met alle lessen.

Sport

Sporten is ongekend goed voor de fysieke en mentale gezondheid. D66 hecht er grote waarde aan dat er een ruime hoeveelheid aan mogelijkheden in het dorp aanwezig is om te sporten. Dit kan bij sportverenigingen, maar ook in de parken waar we publiek toegankelijk sportfaciliteiten willen plaatsen en onderhouden.
Daarnaast willen we dat waar mogelijk sportmateriaal van sportverenigingen geleend kan worden.

  • D66 wil dat het voor elk kind normaal is om te sporten. De projecten met scholen en sportverenigingen worden daarom doorgezet.
  • We gaan verenigingen actiever ondersteunen met het volhouden en uitbreiden van ‘de rookvrije generatie.’
  • Zwemmen is gezond en leuk. Daarom hebben we zwembad het Wedde open gehouden en maken we openbaar water zoveel mogelijk toegankelijk om in te zwemmen, voor zover dat wettelijk binnen de mogelijkheden van de gemeente ligt.