Een Levendig Dorp

Voorschoten is een gezellig dorp met een rijk verenigingsleven. Er zijn veel cafés, restaurants, monumenten, podia en initiatieven. Dit maakt wonen in Voorschoten leuk en aantrekkelijk. Wij staan ook voor cultuur. Cultuur houdt ons een spiegel voor, inspireert, ontroert en confronteert. Cultuur wordt gemaakt en beleefd. Wij vinden dat cultuur persoonlijk is, zowel wanneer je het beleeft als wanneer je het maakt of doet. Daarom willen we ons culturele aanbod divers houden, toegankelijk maken en brede bekendheid geven.

Cultuur voor jou

Cultuur is voor iedereen. Voor de makers en voor de belevers. Kunst maken is belangrijk voor mensen, en cultuur beleven verrijkt hoe we in het leven staan. Voor makers en voor belevers is het van groot belang dat cultuur in Voorschoten ook een onderdak heeft.

 • Al 15 jaar wordt in Voorschoten gesproken over een nieuw onderdak voor cultuur: een Multifunctionele Culturele Accommodatie (MFCA). Helaas heeft de gemeenteraad in 2021 ook het 14e plan voor zo’n MFCA – bij en samen met de bibliotheek – voor zich uitgeschoven. Het huidige cultureel centrum moet binnenkort echter plaatsmaken voor woningbouw en culturele verenigingen komen op straat te staan.
 • D66 blijft zich onverminderd inzetten voor de komst van een nieuwe MFCA en heeft daarvoor ook 3 miljoen euro voor gereserveerd in de gemeentebegroting. Uit alle onderzoeken en plannen die al zijn uitgevoerd en opgesteld, blijkt de combinatie met de bibliotheek op de Wijngaardenlaan de beste kansen te bieden. D66 wil daarom dat die MFCA alsnog snel gerealiseerd wordt.
 • Cultuur is belangrijk voor mensen, maar hoe je het meest haalt uit kunst en cultuur, en hoe je eraan kunt bijdragen, moeten we allemaal leren. Daarom willen we dat lokale kunstenaars zoveel mogelijk worden betrokken bij cultuuronderwijs in de klas.
 • We willen muziekonderwijs weer meer toegankelijk maken voor ieder kind.
 • Bij cultuur hoort een moderne bibliotheek, waar iedereen gemakkelijk terecht kan om boeken te lenen, informatie te zoeken, cursussen te volgen, mensen te ontmoeten, te studeren en te leren coderen.

Evenementen en festivals

Evenementen en festivals verbinden Voorschotenaren. We zien elkaar steevast op straat bij de Paardenmarkt en tijdens Koningsdag.

 • Wij willen een verbreding van de mogelijkheden voor evenementen en festivals. We willen ook kleinschalige buurtfeesten stimuleren.
 • We willen in overleg met jongeren werken aan een beter aanbod voor hen.

Erfgoed

Voorschoten is bijzonder rijk aan erfgoed. Een lint van buitenplaatsen – waaronder Berbice, Beresteijn en Duivenvoorde – geven karakter aan ons dorp en vormen belangrijke, groene plekken om te recreëren en ontspannen. De historische Voorstraat vormt het middelpunt van ons dorp en wordt niet voor niets ook wel de ‘huiskamer’ van Voorschoten genoemd. Tal van historische panden, waaronder het Ambachts- en Baljuwhuis, geven deze straat zijn unieke sfeer en vertellen samen de geschiedenis van ons dorp. Erfgoed geeft
ons dorp kortom betekenis. Het herinnert ons aan waar we vandaan komen en beantwoordt de vraag hoe onze huidige maatschappij is gevormd. Het is daarom belangrijk dat we het erfgoed in goede staat houden en toegankelijk maken voor inwoners. Het is daarvoor geen voorwaarde om erfgoed in gemeentelijk bezit te hebben.

 • Wij willen dat de monumenten in het dorp goed worden onderhouden met respect voor hun lange geschiedenis. Tegelijkertijd vervullen ze ook een rol in onze huidige samenleving. Dit betekent dat lichte aanpassingen voor verduurzaming wat ons betreft mogelijk moeten zijn, waaronder het plaatsen van voor- of achterzetramen en zonnepanelen. De (rijks)monumentale waarden moeten hierbij worden beschermd.
 • D66 is voorstander van de verkoop van het Ambachts- en Baljuwhuis, mits daarmee de waarde voor het cultureel erfgoed en de openbare toegankelijkheid bevorderd worden. Het huidige onderhoud en gebruik doen niet voldoende recht aan de waarde van het AB-huis voor Voorschoten. Uiteraard dient het zogenaamde ‘legaat’ voor openbaar gebruik gerespecteerd te worden.
 • Erfgoed bestaat niet alleen uit gebouwen, maar ook uit papieren en digitale archieven. Wij willen dat er meer bekendheid wordt gegeven aan het belang van archivering bij maatschappelijke organisaties die het gemeentebestuur beïnvloeden, maar formeel niet onder de archiefplicht vallen, zoals politieke partijen en brancheorganisaties.
 • Tradities en gebruiken, zoals de jaarlijkse Paardenmarkt, zijn uitermate belangrijk voor de identiteit van ons dorp. Ook dit immateriële erfgoed verdient het om bewaard te blijven.
 • Erfgoed is niet alleen iets dat beschermd moet worden, maar ook dat actief ingezet kan worden voor de ontwikkeling van ons dorp. We denken dan aan unieke eigenschappen van bijvoorbeeld Voorstraat, van Duivenvoorde en landschap de Horsten die we in kunnen zetten voor de marketing van ons dorp. Ook kunnen we erfgoed meenemen in lespakketten op scholen.
 • D66 pleit voor het groen houden van de Duivenvoorde Corridor, vanuit behoud van erfgoed en vanuit leefbaarheid van de omgeving.

Toerisme en hotels

Toerisme biedt schitterende kansen voor de Voorschotense economie. Mensen komen onze regio bezoeken voor de cultuur, voor de historie of voor de festivals, maar ook voor de kennisinstellingen, conferenties van het Bio Science Park of zakenreizen naar omliggende steden. Door corona heeft de toeristische sector een klap gekregen, en het wegblijven van toeristen heeft ook geleid tot veel omzetverlies bij de horeca, detailhandel en
musea. We kijken er dus naar uit om onze gasten weer terug te zien.

 • D66 wil dat Voorschoten in samenwerking met ondernemers en buurgemeenten werkt aan een aantrekkelijke en duurzame toeristische sector. Dit kan bijvoorbeeld door het waar mogelijk verbinden van belangrijke locaties als Kasteel Duivenvoorde, de Vlietlanden, het historische centrum en het openbaar vervoer.
 • D66 wil dat er meer overnachtingsmogelijkheden voor toeristen in Voorschoten gecreëerd worden.

Cafés en restaurants

Tijdens de coronacrisis gingen de cafés en restaurants dicht. Dat was een klap voor de uitbaters, en de ontmoetingsplek voor Voorschotenaren viel ineens weg. We hebben daardoor weer ontdekt hoe belangrijk de horeca voor ons allemaal is.

 • De grotere terrassen zijn niet alleen een oplossing voor de coronacrisis geweest, maar bleken ook leuk, gezellig en rustiger te bezoeken. De grotere terrassen in de Voorstraat willen we daarom zo houden.
 • De huidige sluitingstijden voor horeca zijn prima.